biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

 

Zimowe ubranie na śniegowe bieganie 

 

W czasie ferii zimowych planowane są

codzienne wyjścia na spacery.

 

Prosimy o dostosowanie ubrania dziecka do pogody oraz przygotowanie rzeczy na zmianę
(spodnie, bluzka, skarpetki i rękawiczki).

zima 1

Tematyka kompleksowa na miesiąc październik:

  1. Jesienne zbiory z sadu i ogrodu.
  2. Dbamy o nasze zdrowie.

Wiersz „ZDROWIE”

( autor: Iwona Salach)

Wszystkie dzieci chcą być zdrowe

wiosną latem i jesienią

i dlatego o tej porze

witaminy sobie cenią.

Tomek zjada liść sałaty,

jabłko chrupie mała Ania,

a rzodkiewki i ogórki

na surówkę potnie Hania.

Grześ surówkę palcem trąca,

Wcale miska go nie nęci.

Zjadaj Grzesiu, będziesz zdrowy,

Ale Grzesio robi miny

I nie wierzy, że w tej misce

siedzą same witaminy.                  

                                                                                                  

Piosenka ,,SAŁATKA’’

 (słowa i muzyka: Katarzyna Kamińska)

1. Gdy ogórek wesoło śmieje się,

   A pomidor wciąż na mnie patrzy tak,

   To do głowy przychodzi jedna myśl,

   Że sałatkę zrobić chcę.

   Ref.

    Sałatka, sałatka jarzynowa,

    Tak smaczna, tak smaczna jest i zdrowa,

    A jeśli kolego o tym nie wiesz, to możesz kłopoty mieć

2. I cebuli troszeczkę jeszcze dam,

   choć zgryźliwie, zgryźliwie szczypie w nos.

   No bo o tym to chyba każdy wie,

   że cebule zdrowe są.

    Ref.

    Sałatka, sałatka jarzynowa...

3.Teraz wszystko wymieszam mocno tak,

   Trochę pieprzu i soli jeszcze dam.

   I spróbować ją teraz szybko chcę,

   Bo wygląda pysznie tak.

    Ref.

    Sałatka, sałatka jarzynowa...

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego

Zadania przedszkola

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

  1. I.Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

II.  Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby. Wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzega tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

Program profilaktyczno-wychowawczy „Kubuś Puchatek uczy nas przyjaźni”

„Kiedy przyjaciel Ci pomoże, od razu jesteś w lepszym humorze.”

Współpraca i współdziałanie

Poziom I

*        Próby czekania na swoją kolej.

Konflikty

Poziom I

*        Doświadczanie sposobu rozwiązywania niektórych sytuacji konfliktowych podczas zabawy i codziennego życia.

„Wystarczy być przy kimś – to też jest odwaga.

Świadomość, że jesteś drugiemu pomaga.”

 

Konflikty

Poziom I

*        Doświadczanie sposobu rozwiązywania niektórych sytuacji konfliktowych podczas zabawy i codziennego życia.

Właściwe zachowania w sytuacjach zagrożenia

Poziom I

*        Poznanie zasad zachowania w sytuacji zagrożenia, np. podczas pożaru, awarii wody.

Poziom II

*        Nabywanie przekonania o konieczności jedzenia pokarmów niezbędnych dla zdrowia, między innymi twardych i surowych, np. ciemnego pieczywa, warzyw, owoców.

 

„Kto jest dobrze wychowany, wszędzie mile jest widziany.”

HIGIENA I NAWYKI HIGIENICZNE

Słuchu

Poziom III

*        Rozumienie konieczności mówienia umiarkowanym głosem, korzystania z cichych zabawek, środków audiowizualnych ustawionych na umiarkowaną głośność.

*        Rozumienie zakazu krzyczenia koledze do ucha.

*        Troska o higienę słuchu.

Rąk i innych części ciała

Poziom III

*        Samodzielne mycie twarzy, szyi.

*        Rozumienie potrzeby stosowania przyborów toaletowych podczas mycia.

*        Rozumienie znaczenia higieny dla zdrowia.

ZDROWIE

Wiedza na temat zdrowia

Poziom I

*        Rozróżnianie pojęć: zdrowie i choroba.

Zdrowe nawyki

Poziom I

*        Opanowywanie umiejętności prawidłowego siedzenia przy stoliku.

„Niekiedy wielcy bywają mali, a mali wielcy i wspaniali.”

Literatura

Poznawanie literatury jest związane z wszystkimi obszarami edukacji dziecka zamieszczonymi w programie.

Poziom I

*        Słuchanie artystycznie czytanej przez nauczyciela literatury dziecięcej.

*        Ilustrowanie treści pacynkami, sylwetami, obrazkami.

Poziom II

*        Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dłuższych form literackich opowiadanych i czytanych. Dłuższe skupianie uwagi na słowie mówionym.

Kompetencje kluczowe:

  1. Kompetencje w zakresie czytania i pisania.

3. Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

4. Kompetencje cyfrowe.

5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się.

6. Kompetencje obywatelskie.

8. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

wstaw wawa1

 

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Uległa zmianie godzina basenu dla dzieci z naszej grupy, od 20 marca jest to 17.15

 

 

 

Ogłoszenie!

W najbliższą środę tj. 22.03.2017 r. dzieci z naszej grupy zostały zaproszone przez uczniom Szkoły Podstawowej Nr 20 w Płocku,

na przedstawienie teatralne pt; „Kopciuszek”

Bardzo proszę o przyniesienie 2 biletów ulgowych Komunikacja Miejskiej.

 

 

Ogłoszenie !

30.03 2017r. czwartek, jedziemy do Kina Helios na bajkę pt: ”Zając Max ratuje Wielkanoc” koszt biletu 12 zł od dziecka, plus dwa bilety ulgowe

Komunikacji Miejskiej.

 

 

 

 

Wycieczka

8.10.2018 (poniedziałek) wybieramy się do sali zabaw „Fikołki” w galerii Mazovia. Przewidziany czas na zabawęod 9.30 do 11.00. Jedziemy komunikacją miejską.

Prosimy, zatem o to, aby dzieci pojawiły się w przedszkolu najpóźniej do 8.15.

Śniadanie tego dnia będzie o 8.20.

Zajęcia biblioteczne

"Przyszła do nas Pani Zima"

zdj

zdj 1 zdj 2

zdj 4

                                     Aktywność muzyczna:)

20180910 093533

Znalezione obrazy dla zapytania PAŹDZIERNIK

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

1. PRZYSZŁA JESIEŃ.

 

PIOSENKA

                                       Pac, gruszka do fartuszka   Podobny obraz                                         Podobny obraz                      

 muzyka: A. Szaliński

 słowa: S. Karaszewski

I Pod owocami zgina się grusza,

 wiatr konarami gruszy porusza!

 Ref.: Pac, gruszka ,

 pac, gruszka,

 hop, do fartuszka.

                                                                                   II Stanę pod gruszą i w mój fartuszek

                                                                                          dla wszystkich dzieci nazbieram gruszek!

                                                                                             Ref.:Pac, gruszka…

WIERSZ

 

 

                                                            Znalezione obrazy dla zapytania w lesie grzybki sobie rosły

 

 

Grzybki 

Krzysztof Sąsiadek

W lesie grzyby sobie rosły.
Nagle wszystkie się podniosły.
Ujrzały zająca. 
Wszystkie się schowały.
Tylko nie ten mały.
Przyszedł zając, ugryzł go,
Wszystkie grzyby mówią: „Sio!” 
machamy odganiając zajączka.

 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl