biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

 

 

 p2

 

Tematyka kompleksowa

 

 

MAJ:

 

1.„Płock moje miasto”

  2.„Majowa łąka”

 

 

 

 

Zabki 1

 

PIOSENKA

„Bocian i żaby”

Na łące bocian przystanął,

na jednej nodze stanął.

A żaby wkoło rechotały,

tak bardzo go denerwowały.

Kle, kle, kle złapię je!

kle, kle, kle złapię je!

He, he, he! He, he, he,

na swej nodze złap bocianie mnie.

WIERSZ

„Żuk” 

02

                                                                           Jan Brzechwa

 

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego;

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki

w szkole:

3) przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;

11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej,

grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej,

grupy sportowej;

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca

na kartce papieru;

9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

10) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

Zadania przedszkola

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10)Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne z programu

wychowawczo-profilaktycznego

Kubuś Puchatek uczy nas przyjaźni”:

 

 

„Podziękować można bez słowa, bo nie zawsze potrzebne są słowa.”

Czas wolny

Poziom III

Poznawanie zainteresowań i hobby członków rodziny.

Proponowanie sposobów spędzania czasu z dziadkami, np. majsterkowanie, spacery, gotowanie, prace plastyczno-konstrukcyjne, gry komputerowe, czytanie książek.

Wspólne uczestniczenie z rodzicami i rodzeństwem w różnych formach rekreacji.

Porównywanie sposobów spędzania czasu wolnego przez różnych członków rodziny (rodzeństwo, rodzice, dziadkowie).

 

 „Kiedy przyjaciel Ci pomoże, od razu jesteś w lepszym humorze.”

Współpraca i współdziałanie

Poziom III

Pełnienie roli gospodarza wobec gości odwiedzających przedszkole.

„Mądrość nie głowy, lecz serca zrozum – czy do kochania potrzebny jest rozum?”

Mieszkańcy, zajęcia ludności w najbliższej okolicy

Poziom I

Budzenie poczucia identyfikacji ze swoją miejscowością – „Jestem mieszkańcem mojej miejscowości”.

Budzenie zaciekawienia mieszkańcami własnej miejscowości, ich zainteresowaniami, wykonywanymi zawodami.

Poziom II

Określanie typowych zajęć ludności danej miejscowości.

Poznawanie znaczących postaci historycznych i współczesnych.

Poziom III

Określanie życia codziennego mieszkańców dawniej i dziś .

Porównywanie pracy mieszkańców współcześnie i w przeszłości.

 

Patriotyzm lokalny, historia regionu

Poziom I

Poznanie znanych zabytków w mojej miejscowości.

Budzenie zaciekawienia historią ludzi i miejsc w najbliższej okolicy.

Poziom II

Poznawanie faktów z historii własnej miejscowości.

Poznawanie zabytkowych domów i chat wiejskich.

Poziom III

Odwiedzane zabytków i miejsc pamięci, zaznajomienie z historią i tradycjami danej miejscowości w nawiązaniu do wspomnień mieszkańców i legend.

Poszukiwanie informacji na temat wydarzeń historycznych dotyczących mieszkańców regionu.

Odnajdywanie szlaków turystycznych.

Projektowanie przewodników turystycznych po najbliższej okolicy.

Mieszkańcy kraju

Poziom I

Poznawanie słowa „Polak”.

Sztuka, tradycje i zwyczaje narodowe

Poziom III

Zwiedzanie muzeów narodowych w miastach wojewódzkich.

Poznawanie legend, np. Lech, Czech i Ruś, O smoku wawelskim, O syrence warszawskiej.

Patriotyzm narodowy

Poziom I

Uświadamianie, że jestem Polakiem i mieszkam w Polsce.

Poznawanie barw narodowych i hymnu.

Poziom II

Rozumienie znaczenia flagi, godła, hymnu dla tożsamości narodowej.

Rozumienie słowa „ojczyzna”.

Poziom III

Odczuwanie powagi hymnu narodowego, śpiewanie początkowej jego części.

Poznawanie nazwy państwa – Rzeczypospolita Polska.

Słuchanie historii swojej miejscowości.

Rozumienie znaczenia mowy ojczystej.

Poznanie elementów historii Polski poprzez legendy, treści przekazów historycznych, postacie wybranych bohaterów narodowych.

„Wystarczy być przy kimś – to też jest odwaga.

Świadomość, że jesteś drugiemu pomaga.”

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - PROFILAKTYKA

Właściwe zachowania wobec roślin

Poziom I

Przestrzeganie zakazu brania do rąk znalezionych czy nieznanych roślin.

Poziom II

Zachowanie ostrożności w zetknięciu z nieznanymi roślinami (owoce, grzyby).

Poziom III

Rozumienie, dlaczego nie wolno wkładać do ust i zjadać nieznanych roślin.

 

Właściwe zachowania wobec zwierząt

Pozom III

 

Właściwe postępowanie w razie ukąszenie przez owady.

 

Korzystanie ze świeżego powietrza

Poziom II

Nabywanie przeświadczenia o znaczeniu świeżego powietrza dla zdrowia.

Rozumienie potrzeby chronienia skóry przed silnym mrozem i nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Smarowanie twarzy kremem.

Poziom III

Dobieranie odpowiedniej odzieży do warunków atmosferycznych.

 „Kiedy ktoś coś opowiada, to przerywać nie wypada.”

SPOŁECZNE UŻYCIE JĘZYKA

Sytuacyjne użycie języka

Poziom II

Uwrażliwienie na fakt, iż popełniając błędy, np. artykulacyjne, logiczne, nie możemy przekazać właściwej informacji.

 

Poziom III

Rozumienie zasady, że błędy w wypowiedzi sprawiają, iż rozmówca nie jest w stanie prawidłowo zrozumieć nadawcy.

Nabywanie umiejętności przerywania innym w sposób społecznie akceptowany.

Zachęcanie do prezentacji własnych stanowisk

„Niekiedy wielcy bywają mali, a mali wielcy i wspaniali.”

Literatura

Poznawanie literatury jest związane z wszystkimi obszarami edukacji dziecka zamieszczonymi w programie.

Poziom I

Słuchanie artystycznie czytanej przez nauczyciela literatury dziecięcej.

Ilustrowanie treści pacynkami, sylwetami, obrazkami.

Poznanie klasycznej literatury dziecięcej i zainteresowanie nią dzieci.

Przeglądanie książek i domyślanie się tematyki na podstawie okładki i ilustracji.

Samodzielne oglądanie książek obrazkowych.

Wyszukiwanie na obrazkach przedmiotów, postaci. Nazywanie ich i określanie wykonywanych przez nie czynności.

Odkładanie książek na półkę w kąciku książek.

Korzystanie z książek po umyciu rąk.

Poziom II

Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dłuższych form literackich opowiadanych i czytanych. Dłuższe skupianie uwagi na słowie mówionym.

Rozpoznawanie wydarzeń przedstawionych na ilustracjach w książkach dla dzieci.

Poznawanie różnych gatunków utworów literackich.

Odbieranie tekstów literackich poprzez słuchowiska radiowe, film.

Wypowiadanie się na temat treści czasopism dla dzieci i książek.

Rozbudzenie zainteresowań dzieci literaturą i poezją dla dzieci.

Uczenie się zasad prawidłowego korzystania z książek.

Poziom III

Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dłuższych form literackich odtwarzanych z różnych środków audiowizualnych i oglądania widowisk teatralnych.

Pomaganie dziecku w poznawaniu i rozumieniu różnych postaw bohaterów literackich i teatralnych.

Słuchanie dłuższych, realistycznych i fantastycznych opowiadań i baśni o złożonej akcji.

Słuchanie utworów literackich w artystycznym wykonaniu.

Dokonywanie oceny postępowania bohaterów w utworach literackich.

Ilustrowanie fragmentów książek.

Słuchanie fragmentów polskich baśni i legend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl