biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

 

Znalezione obrazy dla zapytania czerwiecCZERWIEC

Tematy kompleksowe:

„Wakacyjne podróże”

„Idziemy do ZOO”

WIERSZ

ZOO

Wielbłąd myśli o niedzieli,

Bananem małpka się dzieli.

Hipcio szeroko wciąż ziewa,

Aż kameleon spadł z drzewa.

Śmieszne zwierzaki w zoo mamy,

Bawią nas swymi minami.

 

 Podobny obraz

 PIOSENKA

Idą wakacje!!!

Pracowałeś prawie rok
By wyjecha
ć gdzieś stąd
Musisz w ko
ńcu zresetować się
Spakowana walizka dawno w k
ącie jest
Wszyscy ju
ż czują ze

Ida wakacje
Ciep
łe lato jest o krok
Nasze wakacje
Czekasz na nie ca
ły rok
Ida wakacje
Dzikie noce s
łodkie dni
TO co chcesz si
ę zdarzy w słońcu na plaży
Poczuj ten gor
ący rytm

 Znalezione obrazy dla zapytania morze bałtyckie

ZADANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zadania przedszkola

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom  swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych , wyobrażeń i rozumowania           z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6.  Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11.Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku;

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych        z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne,                                z czworakowaniem, rzutne;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką     i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1)rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przezywaniem;

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

10)dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;

11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej;

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegających tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej,

grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej,

grupy sportowej;

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi    w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom     i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne          i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy;

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw             i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci     i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie,  poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne;   w skupieniu słucha muzyki;

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się    w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

10) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jedynym z krajów Unii Europejskiej;

11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu       z uwagi na wybraną cechę;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń                        i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

19) podejmują samodzielną aktywność poznawczą np.; oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie              z nowych technologii itd.;

20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z  najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;

21)rozumie bardzo proste polecenia w języka obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestnicy w zabawach; np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE Z PROGRAMU „KUBUŚ PUCHATEK UCZY NAS PRZYJAŹNI”

„Podziękować można bez słowa, bo nie zawsze potrzebne są słowa”

Formy zachowania

Poziom I

*        Uczenie się sposobów wyrażania miłości do rodziców, np. czułe pożegnania, powitania.

Czas wolny

Poziom I

*        Spędzanie czasu z rodziną.

*        Współorganizowanie czasu spędzanego z rodzeństwem, np. proponowanie zabaw.

Poziom II

*        Uczestniczenie w wyjazdach rodzinnych, wycieczkach, pobytach u krewnych.

*        Wspólne wybieranie sztuk teatralnych i filmów oglądanych z rodziną.

*        Towarzyszenie w przygotowaniu uroczystości rodzinnych.

„Kiedy przyjaciel Ci pomoże, od razu jesteś w lepszym humorze.”

Relacje w grupie przedszkolnej

Poziom I

*        Nawiązywanie kontaktów z innymi dziećmi.

*        Zapraszanie do zabawy.

Poziom II

*        Uświadomienie poczucia przynależności do wspólnoty dziecięcej, jaką jest grupa poprzez podejmowanie wspólnych zadań i prac.

Akceptacja potrzeb innych i zachowania empatyczne

Kultura bycia

Poziom II

*        Używanie form grzecznościowych.

*        Poznawanie i przestrzeganie niektórych norm obowiązujących w życiu przedszkolnym i domowym.

Współpraca i współdziałanie

Poziom I

.

*        Dostrzeganie potrzeby wspólnego opracowania zasad i norm grupowych.

*        Próby czekania na swoją kolej

„Mądrość nie głowy, lecz serca zrozum – czy do kochania potrzebny jest rozum?”

Mieszkańcy kraju

Poziom I

*        Poznawanie słowa „Polak”.

Poziom II

*        Budzenie zaciekawienia rówieśnikami mieszkającymi w Polsce.

Sztuka, tradycje i zwyczaje narodowe

Poziom I

*        Poznawanie piosenek i tańców narodowych, np. polonez.

Patriotyzm narodowy

Poziom I

*        Uświadamianie, że jestem Polakiem i mieszkam w Polsce.

*        Poznawanie barw narodowych i hymnu.

„Wystarczy być przy kimś – to też jest odwaga.

Świadomość, że jesteś drugiemu pomaga.”

Szkodliwe zabawki i narzędzia

Poziom I

*        Korzystanie z zabawek, narzędzi i przyborów zgodnie z zasadami ich użytkowania.

Właściwe zachowania wobec roślin

Poziom I

*        Przestrzeganie zakazu zrywania i nie próbowania żadnych owoców bez zgody osoby dorosłej

*        Przestrzeganie zakazu brania do rąk znalezionych czy nieznanych roślin.

Poziom II

*        zachowanie ostrożności w zetknięciu z nieznanymi roślinami (owoce, grzyby).

Poziom III

*        Z

*        Rozumienie, dlaczego nie wolno wkładać do ust i zjadać nieznanych roślin.

Właściwe zachowania wobec zwierząt

Poziom I

*        Przestrzeganie zakazu dotykania przypadkowo napotkanych zwierząt.

Poziom II

*        Nie podchodzenie i nie dotykanie dzikich zwierząt.

Niebezpieczeństwa ulicy

Poziom I

*        Przestrzeganie zasady ruchu prawą stroną chodnika.

*        Opieka osób dorosłych (trzymanie za rękę, dziecko idzie od wewnętrznej strony chodnika). Przechodzenie przez jezdnię w miejscach oznaczonych w towarzystwie dorosłych

*        Poznanie zasad zachowania się podczas indywidualnych i zbiorowych wycieczek ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji będących najczęstszymi przyczynami wypadków.

„Kto jest dobrze wychowany, wszędzie mile jest widziany.”

DOŚWIADCZANIE SAMODZIELNOŚCI DNIA CODZIENNEGO

ODŻYWIANIE

Poziom I

*        Przyzwyczajanie się do sprawnego i kulturalnego jedzenia.

*        Gryzienie i żucie pokarmów, zwłaszcza twardych.

Czystość osobista

Poziom I

*        Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych.

*        Próby samodzielnego radzenia sobie w pomieszczeniach sanitarnych.

*        Uczenie się wycierania butów przed wejściem do budynku.

*        Przestrzeganie zasady niekorzystania z przedmiotów osobistych należących do innych

HIGIENA I NAWYK

Jamy ustnej

*        Prawidłowe mycie zębów.

Rąk i innych części ciała

Poziom I

*        Mycie rąk z przestrzeganiem kolejnych etapów tej czynności.

*        Prawidłowe wycieranie nosa.

*        Posługiwanie się grzebieniem.

Ubrania

Poziom I

*        Niekorzystanie z przedmiotów osobistych należących do innych osób.

Poziom II

*        Wybieranie rodzaju ubrania stosownie do pory roku i pogody.

Przestrzeganie zasady odkładania zdjętej odzieży na wyznaczone miejsce

Zdrowe i racjonalne odżywianie

Poziom I

*        Przełamywanie niechęci do niektórych potraw.

*        Opanowywanie umiejętności dokładnego gryzienia i przeżuwania.

*        Zachęcanie do spożywania urozmaiconych potraw.

Poziom II

*        Dostarczanie organizmowi odpowiednich składników odżywczych.

*        Rozumienie znaczenia niektórych składników i potraw dla zdrowia.

*        Podejmowanie decyzji co do ilości niektórych składników zjadanego posiłku.

„Kiedy jesteś mały i czegoś się boisz, przytul się do przyjaciela.

 On cię uspokoi.”

EMOCJE I UCZUCIA

Akceptowane i nieakceptowane społecznie

Poziom I

*        Rozpoznawanie i nazywanie uczuć i emocji (radość, smutek, złość, strach) i reakcji związanych z ich przeżywaniem (ś miech, płacz, ucieczka, tupanie, krzyk).

*        Stwarzanie sytuacji wskazujących na radzenie sobie z własnymi emocjami.

„Nie wszystko trzeba rozumieć głową, wystarczy sercem.

Dajemy słowo.”

Zwyczaje, tradycje, religie

Poziom I

*        Uczestniczenie w uroczystościach świeckich i religijnych w rodzinie.

*        Aktywna pomoc w przygotowywaniu uroczystości rodzinnych.

Poziom II

*        Aktywna pomoc w przygotowywaniu uroczystości rodzinnych.

Kompetencje kluczowe:

1.Kompetencje w zakresie czytania i pisania.

2. Kompetencje językowe.

3.Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się

8. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

 Znalezione obrazy dla zapytania maj w przyrodzie

 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl