biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

  

MARZEC

 

w marcu jak w garncu

Wiersz

 "Wiosna"

Przyszła wiosna
słonko świeci cieszą sie

w przedszkolu dzieci.

Chociaż zima fajna

była dobrze, że juz sie skończyła.

Wiosnę dzieci dziś witają 

rękawiczki w kąt rzucają.

 

 Piosenka

Idzie do Nas wiosna

Kiedy wiosna przyjdzie do nas,
Roześmiana i zielona,
Razem z wiosną wszystkie dzieci
Zaśpiewają tak:

 

Ref.
Zielona trawa, 
zielony mech,
Zielona żaba…
rech, rechu, rech.
Zielona trawa, 
zielony mech,
Zielona żaba…
rech, rechu, rech..

 


Rośnie trawa, rosną listki,
Rosną szybko dzieci wszystkie.
Przyfrunęły też bociany 
I klekocą tak:

 

Ref.
Zielona trawa, 
zielony mech,
Zielona żaba…
rech, rechu, rech.
Zielona trawa, 
zielony mech,
Zielona żaba…
rech, rechu, rech.

 W lesie kwitnie już zawilec,
Obudziły się motyle,
A wieczorem nad łąkami
Słychać żabi śpiew:

 

Ref.
Zielona trawa, 
zielony mech,
Zielona żaba…
rech, rechu, rech.
Zielona trawa, 
zielony mech,
Zielona żaba…
rech, rechu, rech.

 

 puchatek

TEMATY KOMPLEKSOWE:  

„W marcu jak w garncu"

ZADANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

Zadania przedszkola:

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

  

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem:

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób    i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej,  grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych        norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość          okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2)  wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie,  poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

5)  odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki  obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

8)  wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń  i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

        

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE Z PROGRAMU „KUBUŚ PUCHATEK UCZY NAS PRZYJAŹNI

„Kiedy przyjaciel Ci pomoże, od razu jesteś w lepszym humorze.”

Relacje w grupie przedszkolnej

Poziom I

 • Nawiązywanie kontaktów z innymi dziećmi,
 • Zapraszanie do zabawy,
 • Przestrzeganie norm i zachowań regulujących współżycie w grupie, gwarantujących dzieciom dobre samopoczucie w przedszkolu, np. na zasadzie „kontraktu” wypracowanego wspólnie z dziećmi. Okazywanie sympatii,
 • Pomoc słabszym, oferowanie pomocy podczas zabawy. Używanie zwrotu typu: Jak mogę ci pomóc?

Poziom II

 • Uświadomienie poczucia przynależności do wspólnoty dziecięcej, jaką jest grupa poprzez podejmowanie wspólnych zadań i prac.

Konflikty

Poziom I

 • Doświadczanie sposobu rozwiązywania niektórych sytuacji konfliktowych podczas zabawy i codziennego życia.

Akceptacja potrzeb innych i zachowania empatyczne

Poziom I

 • Dostrzeganie potrzeb innych członków grupy.

Poziom II

 • Świadome zachowywanie się w grupie przedszkolnej z uwzględnieniem potrzeb innego dziecka.

Kultura bycia

Poziom I

 • Stwarzanie okazji do używania form grzecznościowych.

Poziom II

 • Używanie form grzecznościowych,
 • Poznawanie i przestrzeganie niektórych norm obowiązujących w życiu przedszkolnym i domowym.

 

„Wystarczy być przy kimś – to też jest odwaga.

Świadomość, że jesteś drugiemu pomaga.”

 

Właściwe zachowania wobec roślin

Poziom I

*        Przestrzeganie zakazu zrywania i nie próbowania żadnych owoców bez zgody osoby dorosłej

*        Przestrzeganie zakazu brania do rąk znalezionych czy nieznanych roślin.

Poziom II

*        Zachowanie ostrożności w zetknięciu z nieznanymi roślinami (owoce, grzyby).

Właściwe zachowania wobec zwierząt

Poziom I

*        Przestrzeganie zakazu dotykania przypadkowo napotkanych zwierząt.

Poziom II

Nie podchodzenie i nie dotykanie dzikich zwierząt

„Kto jest dobrze wychowany, wszędzie mile jest widziany”

DOŚWIADCZANIE SAMODZIELNOŚCI DNIA CODZIENNEGO

 

ODŻYWIANIE

Poziom I

 • Przyzwyczajanie się do sprawnego i kulturalnego jedzenia,
 • Posługiwanie się łyżką, kubkiem, łyżeczką, widelcem, talerzem płytkim i głębokim,
 • Gryzienie i żucie pokarmów, zwłaszcza twardych,
 • Pomoc dziecku (nie zmuszanie) w przezwyciężaniu uprzedzeń do niektórych potraw.

Poziom II

 • Nabywanie przekonania o konieczności jedzenia pokarmów niezbędnych dla zdrowia, między innymi twardych i surowych, np. ciemnego pieczywa, warzyw, owoców.

Czystość osobista

Poziom I

 • Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych,
 • Mycie z przestrzeganiem kolejnych etapów tej czynności,
 • Prawidłowe wycieranie nosa,
 • Próby posługiwania się grzebieniem,
 • Próby samodzielnego radzenia sobie w pomieszczeniach sanitarnych,
 • Uczenie się wycierania butów przed wejściem do budynku,

Przestrzeganie zasady niekorzystania z przedmiotów osobistych należących do innych.

 

HIGIENA I NAWYK

Jamy ustnej

Poziom I

 • Poznawanie podstawowych zabiegów higienicznych (płukanie ust, mycie zębów).

Poziom II

 • Prawidłowe mycie zębów.

 

Rąk i innych części ciała

Poziom I

 • Mycie rąk z przestrzeganiem kolejnych etapów tej czynności,
 • Prawidłowe wycieranie nosa,
 • Posługiwanie się grzebieniem.

 

Ubrania

Poziom I

 • Niekorzystanie z przedmiotów osobistych należących do innych osób.

Poziom II

 • Wybieranie rodzaju ubrania stosownie do pory roku i pogody,
 • Przestrzeganie zasady odkładania zdjętej odzieży na wyznaczone miejsce.

 

Kompetencje kluczowe:

1) Kompetencje w zakresie czytania i pisania,

2) Kompetencje językowe,

3) Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

4) Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się,

5) Kompetencje obywatelskie,

8) Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. 


pani wiosna

 

 

 

 

 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl