biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

Znalezione obrazy dla zapytania maj w przyrodzie

 

MAJ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1.„Wiosna dookoła"

2.„Moja rodzina"

Piosenka

„Idzie wiosna polną drogą"

Idzie wiosna polną drogą
trawa się zieleni,
bardzo ładnie ciebie prosi
byś w boćkazmienił:
kle kle kle kle kle kle kle, byś się w boćka zmienił.
Idzie wiosna polną drogą
trawa się zieleni,
bardzo ładnie ciebie prosi
byś w żabkę zmienił:
kum kum kum kum kum kum kum, byś się w żabkę zmienił.
Idzie wiosna polną drogą
trawa się zieleni,
bardzo ładnie ciebie prosi
byś w wietrzyk zmienił:
fiu fiu fiu fiu fiu fiu fiu, byś się w wietrzyk zmienił.

Rymowanka

„Laurka dla mamy”

Wymaluję na laurce czerwone serduszko
Ptaka co ma zlote piórka i kwiaty w dzbanuszku
Żyj mamusiu moja miła sto lat albo dłużej
Bądź wesoła i szczęśliwa, zdrowie niech Ci służy.

 

 Znalezione obrazy dla zapytania maj w przyrodzie

 

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

 

Zadania przedszkola

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7.Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym

 

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

 I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

 1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku;

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie;

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją: np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej,

grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej,

grupy sportowej;

4)używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

7)respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie,  poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego.

19) podejmują samodzielną aktywność poznawczą np.; oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowych technologii itd.

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE Z PROGRAMU „KUBUŚ PUCHATEK UCZY NAS PRZYJAŹNI”

 

„Podziękować można bez słowa, bo nie zawsze potrzebne są słowa”

 

Formy zachowania

Poziom I

*        Uczenie się sposobów wyrażania miłości do rodziców, np. czułe pożegnania, powitania.

 

Poziom II

*        Docenianie troski rodziców w codziennych sytuacjach.

*        Okazywanie szacunku, respektowanie potrzeb i praw innych członków rodziny, np. prawa do spokoju, odpoczynku.

 

Czas wolny

Poziom I

*        Spędzanie czasu z rodziną.

Poziom III

*        Wspólne uczestniczenie z rodzicami i rodzeństwem w różnych formach rekreacji.

*        Porównywanie sposobów spędzania czasu wolnego przez różnych członków rodziny (rodzeństwo, rodzice, dziadkowie).

„Kiedy przyjaciel Ci pomoże, od razu jesteś w lepszym humorze.”

 

Relacje w grupie przedszkolnej

Poziom I

*        Nawiązywanie kontaktów z innymi dziećmi.

*        Zapraszanie do zabawy.

Poziom II

*        Uświadomienie poczucia przynależności do wspólnoty dziecięcej, jaką jest grupa poprzez podejmowanie wspólnych zadań i prac.

 

Akceptacja potrzeb innych i zachowania empatyczne

Kultura bycia

Poziom II

*        Używanie form grzecznościowych.

*        Poznawanie i przestrzeganie niektórych norm obowiązujących w życiu przedszkolnym i domowym.

Współpraca i współdziałanie

Poziom I

.

*        Dostrzeganie potrzeby wspólnego opracowania zasad i norm grupowych.

*        Próby czekania na swoją kolej

 

 

 

 

 

„Wystarczy być przy kimś – to też jest odwaga.

Świadomość, że jesteś drugiemu pomaga.”

 

Szkodliwe zabawki i narzędzia

Poziom I

*        Korzystanie z zabawek, narzędzi i przyborów zgodnie z zasadami ich użytkowania.

Właściwe zachowania wobec roślin

Poziom I

*        Przestrzeganie zakazu zrywania i nie próbowania żadnych owoców bez zgody osoby dorosłej

*        Przestrzeganie zakazu brania do rąk znalezionych czy nieznanych roślin.

Poziom II

*        zachowanie ostrożności w zetknięciu z nieznanymi roślinami (owoce, grzyby).

Poziom III

*        Z

*        Rozumienie, dlaczego nie wolno wkładać do ust i zjadać nieznanych roślin.

 

Właściwe zachowania wobec zwierząt

Poziom I

*        Przestrzeganie zakazu dotykania przypadkowo napotkanych zwierząt.

Poziom II

*        Nie podchodzenie i nie dotykanie dzikich zwierząt.

*        Nie głaskanie i nie karmienie zwierząt bez zgody opiekuna i właściciela.

*        Przestrzeganie zakazu wchodzenia na teren, którego pilnuje pies

*        Znajomość zasad zachowania w przypadku ataku psa.

 

 

 

„Kto jest dobrze wychowany, wszędzie mile jest widziany.”

DOŚWIADCZANIE SAMODZIELNOŚCI DNIA CODZIENNEGO

ODŻYWIANIE

Poziom I

*        Przyzwyczajanie się do sprawnego i kulturalnego jedzenia.

*        Gryzienie i żucie pokarmów, zwłaszcza twardych.

 

Czystość osobista

Poziom I

*        Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych.

*        Próby samodzielnego radzenia sobie w pomieszczeniach sanitarnych.

*        Uczenie się wycierania butów przed wejściem do budynku.

*        Przestrzeganie zasady niekorzystania z przedmiotów osobistych należących do innych

HIGIENA I NAWYK

Jamy ustnej

*        Prawidłowe mycie zębów.

Rąk i innych części ciała

Poziom I

*        Mycie rąk z przestrzeganiem kolejnych etapów tej czynności.

*        Prawidłowe wycieranie nosa.

*        Posługiwanie się grzebieniem.

Ubrania

Poziom I

*        Niekorzystanie z przedmiotów osobistych należących do innych osób.

Poziom II

*        Wybieranie rodzaju ubrania stosownie do pory roku i pogody.

Przestrzeganie zasady odkładania zdjętej odzieży na wyznaczone miejsce

Zdrowe i racjonalne odżywianie

Poziom I

*        Przełamywanie niechęci do niektórych potraw.

*        Opanowywanie umiejętności dokładnego gryzienia i przeżuwania.

*        Zachęcanie do spożywania urozmaiconych potraw.

Poziom II

*        Dostarczanie organizmowi odpowiednich składników odżywczych.

*        Rozumienie znaczenia niektórych składników i potraw dla zdrowia.

*        Podejmowanie decyzji co do ilości niektórych składników zjadanego posiłku.

 

„Kiedy jesteś mały i czegoś się boisz, przytul się do przyjaciela.

 On cię uspokoi.”

EMOCJE I UCZUCIA

Akceptowane i nieakceptowane społecznie

Poziom I

*        Rozpoznawanie i nazywanie uczuć i emocji (radość, smutek, złość, strach) i reakcji związanych z ich przeżywaniem (ś miech, płacz, ucieczka, tupanie, krzyk).

„Nie wszystko trzeba rozumieć głową, wystarczy sercem.

Dajemy słowo.”

Zwyczaje, tradycje, religie

Poziom I

*        Uczestniczenie w uroczystościach świeckich i religijnych w rodzinie.

*        Aktywna pomoc w przygotowywaniu uroczystości rodzinnych.

*        Interesowanie się panującymi w rodzinie zwyczajami związanymi z wybranymi świętami i uczestniczenie w przygotowaniach do nich.

Poziom II

*        Odnajdowanie podobieństw w obchodach świąt religijnych i uroczystości rodzinnych w cyklu rocznym.

*        Aktywna pomoc w przygotowywaniu uroczystości rodzinnych.

Poznawanie gustów członków rodziny i samodzielne przygotowanie prezentów

Tradycje i zwyczaje regionalne

Poziom I

*        Towarzyszenie dorosłym w przygotowywaniu np. ozdób choinkowych, pisanek, kartek świątecznych charakterystycznych dla regionu. Dowiadywanie się, dlaczego je wykonujemy.

Poziom II

*        Poznawanie historii niektórych czynności, np. jak dawniej wyrabiano chleb.

Poziom III

*        Włączanie się do przygotowań świątecznych – samodzielne wykonywanie elementów dekoracyjnych, pomaganie w pracach porządkowych, w przygotowaniach specjalnych potraw.

*        Poznawanie dawnych piosenek ludowych i zabaw.

Kompetencje kluczowe:

1.Kompetencje w zakresie czytania i pisania.

2. Kompetencje językowe.

3.Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się

8. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

 


pani wiosna

 

 

 

 

 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl