biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

MARZEC

 

                                                        Znalezione obrazy dla zapytania: wiosna kubusia puchatka

Tematyka kompleksowa :

 1. Wiosenna pobudka.
 2. Kubusiowi Przyjaciele Natury.
 3. Dbamy o zdrowie.

 

 

Piosenka

„RUCH, RUCH, RUCH”

Sł. i muz. Fasolki

Nie siedź w domu, gdy na dworze słońce świeci,
Wyjd
ź na spacer, jak to robią inne dzieci,
Zabierz piłk
ę i skakankę z kąta weź,
Poka
ż innym, że ty także ćwiczyć chcesz.

REF:

Na ruch, ruch, ruch jest dzisiaj wielka moda,
Wi
ęc ćwicz, ćwicz, ćwicz, to dobre jest dla zdrowia.
A ruch, ruch, ruch jest twoim przyjacielem,
Wi
ęc ćwicz, ćwicz w dni powszednie i w niedzielę.

Nie sied
ź w domu, gdy na dworze deszczyk pada,
W małym deszczu mo
że niezła być zabawa,
Włó
ż kalosze, bo kalosze lubią deszcz,
I parasol we
ź na spacer, jeśli chcesz.

REF:

Na ruch, ruch, ruch jest dzisiaj wielka moda,
Wi
ęc ćwicz, ćwicz, ćwicz, to dobre jest dla zdrowia.
A ruch, ruch, ruch jest twoim przyjacielem,
Wi
ęc ćwicz, ćwicz w dni powszednie i w niedzielę
.

WIERSZ

„Pierwiosnek”

Władysław Broniewski

 

Jeszcze w polu tyle śniegu,
Jeszcze strumyk lodem
ścięty,
A pierwiosnek ju
ż na brzegu
Wyrósł
śliczny, uśmiechnięty:


Witaj, witaj, kwiatku biały,
Główk
ę jasną zwróć do słonka,
Ju
ż bociany przyleciały,
W niebie słycha
ćśpiew skowronka.

Stare wierzby nachyliły
Mi
ękkie bazie ponad kwiatkiem:
Gdzie jest wiosna? Powiedz, miły,
Czy
ś nie widział jej przypadkiem?
Lecz on, wida
ć, milczeć wolał.


O czym my
ślał -któż to zgadnie?
Spojrzał w niebo, spojrzał w pola,
Szepn
ął cicho: -Jak tu ładnie…


Zadania wychowawczo-dydaktyczne realizowane z

Podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne,

2)wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł,

3)spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku,

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

II.Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki

w szkole:

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem,

8)zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na swoją kolej w zabawie lub innej sytuacji;

10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę.

III.Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV.Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

9)czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

10)wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;

14)określa kierunki i ustalenie położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą,

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

16)posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu, np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą, np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii,

20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.

 

Realizacja zadan przedszkola zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

7)Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

 

Kompetencje kluczowe

 1. Kompetencja w zakresie czytania i pisania;

 2. Kompetencje językowe;

 3. Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

 4. Kompetencje cyfrowe;

 5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;

 6. Kompetencje obywatelskie;

 7. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;

 8. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne z programu

wychowawczo-profilaktycznego

„Kubuś Puchatek uczy nas przyjaźni”:

„Podziękować można bez słowa, bo nie zawsze potrzebne są słowa.”

Formy zachowania

Poziom III

 • Słuchanie wierszy i treści opowiadań, bajek ukazujących przykłady zachowań w rodzinie, np. Dwie Dorotki, Muminki, Jaś i Małgosia, Kopciuszek.

 • Próby oceny zachowań członków rodziny; rozumienie motywów postępowania.

  Czas wolny

  Poziom II

 • Uczestniczenie w wyjazdach rodzinnych, wycieczkach, pobytach u krewnych.

 • Wspólne wybieranie sztuk teatralnych i filmów oglądanych z rodziną.

 • Towarzyszenie w przygotowaniu uroczystości rodzinnych.

  Poziom III

 • Poznawanie zainteresowań i hobby członków rodziny.

 • Proponowanie sposobów spędzania czasu z dziadkami, np. majsterkowanie, spacery, gotowanie, prace plastyczno-konstrukcyjne, gry komputerowe, czytanie książek.

  „Wystarczy być przy kimś – to też jest odwaga.

  Świadomość, że jesteś drugiemu pomaga.”

  Korzystanie ze świeżego powietrza

  Poziom II

 • Nabywanie przeświadczenia o znaczeniu świeżego powietrza dla zdrowia.

 • Nabywanie sprawności w poruszaniu się po placu zabaw pod kontrolą dorosłych.

 • Rozumienie potrzeby chronienia skóry przed silnym mrozem i nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Smarowanie twarzy kremem.

„Kto jest dobrze wychowany, wszędzie mile jest widziany.”

ODŻYWIANIE

Poziom II

 • Nabywanie przekonania o konieczności jedzenia pokarmów niezbędnych dla zdrowia, między innymi twardych i surowych, np. ciemnego pieczywa, warzyw, owoców.

 • Samodzielny wybór produktów na kanapkę.

 • Usprawnianie techniki samodzielnego jedzenia.

 • Prawidłowe posługiwanie się widelcem.

 • Próby posługiwania się nożem.

 

 

 

 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl