biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

       STYCZEŃ

 śnieżynki do sizzixa szablon do wycinaniaśnieżynki do sizzixa szablon do wycinania

Tematyka kompleksowa:


1. „Zima, zima za oknami..."

2. Karnawałowy zawrót głowy.

 

                                                                        oryginalny obrazek puzzli online  

                                                                                                        Wiersz

„Dziewięć bałwanków”

A. Łada – Grodzicka


Ten pierwszy bałwanek
ma brzuszek p
ękaty.
I pasek szeroki,
co dosta
ł od taty.

Ten drugi ba
łwanek
garnek ma na g
łowie.
Czy mu w nim nie ci
ężko?
Kto na to odpowie?

Ten trzeci ba
łwanek
te
ż bielutki cały.
W r
ęku gałąź trzyma,
co mu dzieci da
ły.

A czwarty ba
łwanek
w du
żym kapeluszu.
Chyba nic nie s
łyszy,
no, bo nie ma uszu.

A pi
ąty bałwanek
Du
żą miotłę trzyma.
I chce,
żeby długo
By
ła mroźna zima.

A szósty ba
łwanek,
zupe
łnie malutki.
Szepcze cichute
ńko:
„Chc
ę mieć własne butki”.

A siódmy ba
łwanek,
jakby wi
ększy nieco,
Wo
ła: „Patrzcie w górę,
p
łatki śniegu lecą”.
A ósmy ba
łwanek
ma kilka w
ąsików,
Kapelusz na g
łowie
i osiem guzików.
Ba
łwanek dziewiąty
to wielka chudzina.
Ale g
łośno krzyczy:
„Niech mróz d
ł
ugo trzyma

                 Znalezione obrazy dla zapytania KARNAWAŁ 

Piosenka 

"Przedszkolna samba" sł. S. Karaszewski, muz. T. Strąk

 

 

 

Zadania wychowawczo dydaktyczne realizowane z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

1.Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.;

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

I . Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

III.   Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie,

3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;  

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

10) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;

14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;

Kompetencje kluczowe

 1. Kompetencja w zakresie czytania i pisania;

 2. Kompetencje językowe;

 3. Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

 4. Kompetencje cyfrowe;

 5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;

 6. Kompetencje obywatelskie;

 7. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;

 8. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

 

kubus puchatek w czapce mikolajaZadania wychowawczo-dydaktyczne z programu

wychowawczo-profilaktycznego

„Kubuś Puchatek uczy nas przyjaźni”:

„Podziękować można bez słowa, bo nie zawsze potrzebne są słowa.”

Czas wolny

 • Uczenie się sposobów wyrażania miłości do rodziców, np. czułe pożegnania, powitania.

 • Rozróżnianie zachowań akceptowanych i nieakceptowanych w rodzinie.

 • Rozumienie zachowań członków rodziny. Docenianie znaczenia rodziny. Okazywanie serdeczności członkom rodziny. Dzielenie się z rodzicami przeżyciami z przedszkola.

 • Docenianie troski rodziców w codziennych sytuacjach.

  Obowiązki

 • Włączanie się w prace domowe z inspiracji rodziców.

 • Podejmowanie obowiązków w domu rodzinnym.

  Kultura stołu

 • Doświadczanie wspólnych spotkań członków rodziny przy stole.

 • Próby pomocy rodzicom w nakrywaniu do stołu.

 • Opowiadanie przy stole, co się wydarzyło w przedszkolu.

  „Mądrość nie głowy, lecz serca zrozum – czy do kochania potrzebny jest rozum?”

  Uroczystości w regionie

  Poziom I

 • Przeżywanie nastroju oczekiwania i zaciekawienia uroczystościami w rodzinnej miejscowości. Oglądanie dekoracji w trakcie spacerów.

  Sztuka, tradycje i zwyczaje narodowe

  Poziom I

 • Poznawanie piosenek i tańców narodowych, np. polonez.

 • Obserwowanie przygotowań do oficjalnych świąt państwowych i religijnych, np. dekorowanie pomieszczeń przedszkola, wystrój ulic.

  Mieszkańcy Europy

  Poziom I

 • Poznawanie nazwy „Europejczyk”.

 • Budzenie zainteresowania życiem rówieśników w innych krajach.

 

 

„Kiedy przyjaciel Ci pomoże, od razu jesteś w lepszym humorze.”

Akceptacja potrzeb innych i zachowania empatyczne

Poziom I

*        Dostrzeganie potrzeb innych członków grupy.

*        Dostrzeganie różnic i podobieństw w wyglądzie i zachowaniu rówieśnika.

*        Rozumienie sensu istnienia zasad i norm grupowych.

Poziom II

*        Świadome zachowywanie się w grupie przedszkolnej z uwzględnieniem potrzeb innego dziecka.

*        Okazywanie pomocy słabszym i młodszym czy nowo przybyłym do przedszkola.

Poziom III

*        Dostrzeganie i rozumienie potrzeb rówieśników z defektami rozwojowymi, chorych bądź niepełnosprawnych. Próby dzielenia się z innymi np. słodyczami, zabawką.

*        Uczenie się dochodzenia do kompromisu podczas wykonywania zadań w parze, w zespole i przyjmowanie różnych pozycji społecznych (lidera członka zespołu) podczas pracy.

*        Próby radzenia sobie z przegraną np. w grach: Może następnym razem mi się uda? Nie wszyscy mogą wygrać.

*        Próby radzenia sobie z odmową np. kolegi w zabawie lub czekaniem na swoją kolej.

Kultura bycia

Poziom I

*        Stwarzanie okazji do używania form grzecznościowych.

Poziom II

*        Używanie form grzecznościowych.

*        Poznawanie i przestrzeganie niektórych norm obowiązujących w życiu przedszkolnym i domowym.

Poziom III

*        Rozumienie znaczenia nieprzerywania rozmowy w sposób nieakceptowany społecznie.

*        Nabywanie umiejętności reakcji typu: Przepraszam, w czym mogę pomóc?

Współpraca i współdziałanie

Poziom I

*        Stwarzanie okazji do dokonywania wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.

*        Dostrzeganie potrzeby wspólnego opracowania zasad i norm grupowych.

*        Próby czekania na swoją kolej.

Poziom II

*        Opracowanie, spisanie, wizualizacja zasad grupowych i ich przestrzeganie.

*        Podejmowanie i realizowanie różnych zadań zespołowych – wspólne rozwiązywanie problemów.

*        Podejmowanie działań na rzecz grupy i przedszkola: utrzymywanie porządku, podejmowanie prac społecznie użytecznych, hodowlanych i gospodarczych.

Poziom III

*        Pełnienie roli gospodarza wobec gości odwiedzających przedszkole.

*        Podejmowanie prostych prac na rzecz najbliższego środowiska społecznego.

*        Rozumienie znaczenia dobrosąsiedzkich relacji.

*       „Mądrość nie głowy, lecz serca zrozum – czy do kochania potrzebny jest rozum?

Patriotyzm narodowy

Poziom I

*        Uświadamianie, że jestem Polakiem i mieszkam w Polsce.

*        Poznawanie barw narodowych i hymnu.

*        Słuchanie opowiadań, wierszy, bajek, piosenek nawiązujących do aktualnie obchodzonych świąt. Przygotowywanie się do uroczystości przedszkolnych związanych ze świętami państwowymi.

Poziom II

*        Przeżywanie nastroju odświętności w czasie świąt narodowych.

*        Zainteresowanie wydarzeniami w Polsce i na świecie.

*        Słuchanie i uczenie się okolicznościowych wierszy i piosenek.

*        Rozumienie znaczenia flagi, godła, hymnu dla tożsamości narodowej.

*        Rozumienie słowa „ojczyzna”.

*        Prowadzenie rozmów na tematy okolicznościowe związane z zainteresowaniami dzieci dotyczącymi aktualnych wydarzeń w kraju.

Poziom III

*        Odczuwanie powagi hymnu narodowego, śpiewanie początkowej jego części.

*        Poznawanie nazwy państwa – Rzeczypospolita Polska.

*        Słuchanie historii swojej miejscowości.

*        Budzenie przywiązania do historii Polski poprzez znajomość pomników kultury, np. Wawel, Zamek Królewski w Warszawie.

*        Gromadzenie informacji o najpiękniejszych zakątkach Polski.

*        Rozumienie znaczenia mowy ojczystej.

*        Poznanie elementów historii Polski poprzez legendy, treści przekazów historycznych, postacie wybranych bohaterów narodowych.

*        Dostrzeganie wartości dorobku polskiej nauki, np. odkryć Mikołaja Kopernika.

*        Przygotowywanie występów artystycznych.

*        Zbieranie przysłów.

Kubus Puchatek Boze Narodzenie 34179

 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl