biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

 WRZESIEŃ

                                                                   Puzzle Trefl 260 elementów Kubuś Puchatek Jesień

 

Tematyka kompleksowa:

Witajcie w przedszkolu!

Bezpieczeństwo ważna sprawa!

 

Wiersz

pt.: „Uliczne sygnały”

autor M. Szypkowska

Raz na jezdnię wlazła gapa taka gapa, że aż strach!

Ktoś za kołnierz gapę złapał. Ktoś za gapą krzyknął - Ach!

Ach ty gapo, co ty robisz? Tu jest jezdnia, chyba wiesz?

Autobusy, samochody, motocykle pędzą też.

Jezdnia nie jest do spacerów, Do zabawy także nie.

Ciężarówki, sto skuterów i tramwaje spieszą się.

Nie bądź gapą, nie bądź gapą, gapa może skończyć źle!

Popatrz w lewo, potem w prawo Jezdnia wolna? Śmiało przejdź!

Piosenka

pt.: „Plac zabaw”

sł. Małgorzata Ostojewska

muz. Irena Bogucka

I  Już w oczach radość, bo słońce świeci

na spacer pora iść.

Na placu zabaw jest dużo dzieci,

bawić się chodźmy dziś!

Ref.: Plac zabaw, plac zabaw

tu z kolegami poznasz zabaw sto.

Plac zabaw, plac zabaw

w słoneczne dni odwiedzasz go!

II  Są tu drabinki i karuzela,

każdy się kręcić chce!

Zaś w piaskownicy z mokrego piasku

babki zrobimy dwie.

III  Miło jest huśtać się na huśtawce,

Wszyscy lubimy to, że hej.

Możemy puszczać barwne latawce,

wietrzyku dla nich wiej!

IV  Ciekawi świata zawsze jesteśmy

uczyć się każdy chce.

Bawić się świetnie na placu zabaw

możemy całe dnie!

 

 

Zadania wychowawczo dydaktyczne realizowane z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

1.Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2.Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

4.Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5.Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6.Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7.Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 8.Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9.Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10.Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11.Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

13.Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

I . Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

3) przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki; 8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom,

określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

21) rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

Kompetencje kluczowe:

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;

2) porozumiewanie się w językach obcych;

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne;

4) kompetencje informatyczne;

5) umiejętność uczenia się;

6) kompetencje społeczne i obywatelskie;

8) świadomość i ekspresja kulturalna

Zdania wychowawczo – dydaktyczne z programu wychowawczo-profilaktycznego „Kubuś Puchatek uczy nas przyjaźni”

„Wystarczy być przy kimś – to też jest odwaga.

Świadomość, że jesteś drugiemu pomaga.”

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - PROFILAKTYKA

Zakazane zabawy

Poziom I

* Bezpieczne i ostrożne zachowanie się w zabawie.

* Zgłaszanie nauczycielce dolegliwości i skaleczeń.

* Unikanie zabawy z ogniem, zbliżania się do przedmiotów grożących oparzeniem. Poziom II

* Reagowanie na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu innych dzieci, np. niebezpieczne zabawy, uszkodzona zabawka grożąca skaleczeniem i zgłaszanie ich nauczycielce.

* Unikanie zabaw w miejscach niedozwolonych, np. w pobliżu jezdni, terenów wojskowych itp. Poziom III

* Kontrolowanie i ocenianie bezpieczeństwa miejsca zabawy.

* Zdawanie sobie sprawy z zagrożeń wynikających z przebywania w pobliżu zbiorników wodnych, kąpieli w nich oraz ślizgania się na zamarzniętej powierzchni.

* Próby oceniania własnych zachowań oraz zachowań innych pod względem bezpieczeństwa.

* Dostrzeganie zagrożeń wynikających z niewłaściwej jazdy na sankach, wrotkach, łyżworolkach, rowerze, np. czepianie się pojazdów, zjeżdżanie z górek w pobliżu jezdni.

Korzystanie ze świeżego powietrza

Poziom I

* Codzienny (przynajmniej godzinny) pobyt na powietrzu bez względu na porę roku.

* Nabywanie umiejętności rozgrzewania się w czasie chłodu, chronienia się przed

słońcem i deszczem, zmiany w sposobie ubierania się w zależności od temperatury.

Poziom II

* Nabywanie przeświadczenia o znaczeniu świeżego powietrza dla zdrowia.

* Nabywanie sprawności w poruszaniu się po placu zabaw pod kontrolą dorosłych.

* Rozumienie potrzeby chronienia skóry przed silnym mrozem i nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Smarowanie twarzy kremem.

Poziom III

* Dobieranie odpowiedniej odzieży do warunków atmosferycznych.

* Doskonalenie sprawności i umiejętności samodzielnego, bezpiecznego korzystania z urządzeń na podwórku przedszkolnym.

* Przewidywanie skutków postępowania niezgodnego z zasadami bezpieczeństwa.

* Samodzielne przeciwdziałanie marznięciu oraz przegrzaniu.

„Kto jest dobrze wychowany, wszędzie mile jest widziany.”

DOŚWIADCZANIE SAMODZIELNOŚCI DNIA CODZIENNEGO

ODŻYWIANIE

Poziom I

*        Przyzwyczajanie się do sprawnego i kulturalnego jedzenia.

*        Posługiwanie się łyżką, kubkiem, łyżeczką, widelcem, talerzem płytkim i głębokim.

*        Korzystanie z serwetek (wycieranie ust).

*        Gryzienie i żucie pokarmów, zwłaszcza twardych.

*        Pomoc dziecku (nie zmuszanie) w przezwyciężaniu uprzedzeń do niektórych potraw.

Poziom II

*        Nabywanie przekonania o konieczności jedzenia pokarmów niezbędnych dla zdrowia, między innymi twardych i surowych, np. ciemnego pieczywa, warzyw, owoców.

*        Samodzielny wybór produktów na kanapkę.

*        Usprawnianie techniki samodzielnego jedzenia.

*        Prawidłowe posługiwanie się widelcem.

*        Próby posługiwania się nożem.

Poziom III

*        Samodzielne przygotowywanie niewielkich posiłków.

*        Samodzielne nakładanie potraw na talerz, nalewanie zupy z wazy, nalewanie kompotu lub wody z dzbanka lub dystrybutora, komponowanie kanapek, wybór surówek do obiadu i dobieranie wielkości porcji do potrzeb (czegoś mniej, czegoś więcej).

*        Poprawne korzystanie z łyżki, łyżeczki, widelca, noża, łyżki wazowej.

*        Przestrzeganie zasad dotyczących zachowania się przy stole podczas spożywania posiłków.

*        Rozumienie potrzeby zachowania umiaru w jedzeniu, nie tylko słodyczy.

*        Zdawanie sobie sprawy z konieczności mycia owoców i warzyw przed spożyciem.

*        Unikanie picia wody z niepewnego źródła.

Czystość osobista

Poziom I

*        Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych.

*        Mycie z przestrzeganiem kolejnych etapów tej czynności.

*        Prawidłowe wycieranie nosa.

*        Próby posługiwania się grzebieniem.

*        Próby samodzielnego radzenia sobie w pomieszczeniach sanitarnych.

*        Uczenie się wycierania butów przed wejściem do budynku.

*        Przestrzeganie zasady niekorzystania z przedmiotów osobistych należących do innych.

Poziom II

*        Rozumienie znaczenia zabiegów higienicznych dla zdrowia.

*        Prawidłowe, samodzielne mycie zębów kontrolowane przez nauczyciela.

*        Samodzielne zmienianie bielizny na gimnastykę lub do odpoczynku.

*        Dbałość o higienę czystości rąk.

*        Dokładne wycieranie butów przed wejściem i właściwe ustawianie butów na półce.

*        Kontrolowanie czystości własnego ubrania.

Poziom III

*        Samodzielne mycie zębów, płukanie ust.

*        Nabywanie nawyku zasłaniania ust podczas kichania lub kaszlu.

*        Posługiwanie się szczoteczką do paznokci.

*        Świadome dbanie o czystość rąk, twarzy i uszu.

*        Rozumienie znaczenia czystości ciała i konieczności zmiany bielizny osobistej i odzieży.

*        Czyszczenie ubrań szczotką. Wycieranie i czyszczenie butów.

HIGIENA I NAWYKI HIGIENICZNE

Słuchu

Poziom I

*        Pozwalanie dorosłym na pomoc w myciu uszu.

*        Zachęcanie do pozwolenia laryngologowi na obejrzenie uszu.

Poziom II

*        Dostrzeganie w otoczeniu zjawisk akustycznych, będących przyczyną zmęczenia i zdenerwowania (krzyk dzieci, głoś na muzyka, pracujące maszyny, hałas z ulicy).

*        Chronienie uszu przed wiatrem i mrozem.

Poziom III

*        Rozumienie konieczności mówienia umiarkowanym głosem, korzystania z cichych zabawek, środków audiowizualnych ustawionych na umiarkowaną głośność.

*        Rozumienie zakazu krzyczenia koledze do ucha.

*        Troska o higienę słuchu.

Wzroku

Poziom I

*        Oglądanie książek, rysowanie itp. w miejscach dobrze oświetlonych.

Poziom II

*        Chronienie wzroku przed silnym działaniem światła, np. światła słonecznego, świecącej się żarówki, noszenie latem czapeczek z daszkiem.

*        Poznawanie różnych rodzajów okularów i ich przeznaczenia.

Poziom III

*        Rozumienie potrzeby noszenia okularów przepisanych przez okulistę.

*        Niewyśmiewanie się z dzieci noszących okulary.

*        Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy w okularach.

*        Poznawanie zasad higieny wzroku poprzez spotkanie z okulistą.

Jamy ustnej

Poziom I

*        Poznawanie podstawowych zabiegów higienicznych (płukanie ust, mycie zębów).

Poziom II

*        Prawidłowe mycie zębów.

Poziom III

*        Przestrzeganie zasad mycia zębów po każdym posiłku.

*        Poznawanie zasad higieny jamy ustnej poprzez spotkanie ze stomatologiem i ortodontą.

Rąk i innych części ciała

Poziom I

*        Mycie rąk z przestrzeganiem kolejnych etapów tej czynności.

*        Prawidłowe wycieranie nosa.

*        Posługiwanie się grzebieniem.

Poziom II

*        Mycie rąk po każdym skorzystaniu z toalety.

*        Chronienie miejsc skaleczonych przed zabrudzeniem.

Poziom III

*        Samodzielne mycie twarzy, szyi.

*        Rozumienie potrzeby stosowania przyborów toaletowych podczas mycia.

*        Rozumienie znaczenia higieny dla zdrowia.

Ubrania

Poziom I

*        Niekorzystanie z przedmiotów osobistych należących do innych osób.

Poziom II

*        Wybieranie rodzaju ubrania stosownie do pory roku i pogody.

*        Przestrzeganie zasady odkładania zdjętej odzieży na wyznaczone miejsce.

*        Przebieranie się w strój gimnastyczny do ćwiczeń.

*        Dbanie o czystość własnego ciała, bielizny, odzieży, butów.

Poziom III

*        Kontrolowanie swojego wyglądu.

*        Kształtowanie nawyku poprawiania wyglądu ubrania.

*        Rozumienie znaczenia estetycznego wyglądu.

Miejsca pracy

Poziom I

*        Ścieranie rozlanej wody i herbaty.

Poziom II

*        Dbanie o swoje zdrowie przez przestrzeganie zasady czystości pomieszczeń.

Poziom III

*        Pomoc w systematycznym wietrzeniu pomieszczeń przedszkolnych.

*        Unikanie miejsc zakurzonych i brudnych.

ZDROWIE

Wiedza na temat zdrowia

Poziom I

*        Rozróżnianie pojęć: zdrowie i choroba.

*        Poznanie przyczyn niektórych chorób, jak grypa, przeziębienie, alergia.

Poziom II

*        Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie chorobom.

*        Rozumienie znaczenia hartowania organizmu poprzez codzienne przebywanie na powietrzu w każdej porze roku.

Poziom III

*        Samodzielne wybieranie sposobu odpoczywania i miejsca odpoczynku.

*        Rozumienie znaczenia uregulowanego rozkładu dnia dla zdrowia organizmu i dbania o zdrowie osób z rodziny, np. rodzeństwo, seniorzy rodu.

Zdrowe nawyki

Poziom I

*        Opanowywanie umiejętności prawidłowego siedzenia przy stoliku.

*        Zachęcanie do profilaktycznych wizyt u stomatologa.

Poziom II

*        Unikanie przyjmowania przez dłuższy czas jednej pozycji, np. siedzącej.

*        Poszerzanie wiedzy na temat higieny jamy ustnej podczas wizyt u stomatologa.

Poziom III

*        Rozumienie znaczenia doboru odpowiedniego krzesła do pracy przy stoliku.

*        Świadome kontrolowanie swojej postawy, np. podczas siedzenia na krzesełku, zabaw na dywanie.

*        Dostrzeganie potrzeby badań profilaktycznych (stomatologicznych, okulistycznych, laryngologicznych).

*        Poddawanie się koniecznym zabiegom, np. szczepieniom ochronnym.

*        Poznanie zawodu aptekarza (wycieczka do apteki i muzeum farmacji).

*        Rozumienie znaczenia profilaktyki, np. kontrolne wizyty u lekarza lub stomatologa.

*        Rozumienie znaczenia szczepień ochronnych i zaleceń lekarzy w przypadku chorób przewlekłych, np. alergii, astmy, cukrzycy.

Zdrowe i racjonalne odżywianie

Poziom I

*        Przełamywanie niechęci do niektórych potraw.

*        Opanowywanie umiejętności dokładnego gryzienia i przeżuwania.

*        Zachęcanie do spożywania urozmaiconych potraw.

Poziom II

*        Dostarczanie organizmowi odpowiednich składników odżywczych.

*        Rozumienie znaczenia niektórych składników i potraw dla zdrowia.

*        Podejmowanie decyzji co do ilości niektórych składników zjadanego posiłku.

Poziom III

*        Znajomość zasad racjonalnego odżywiania (piramida żywienia).

*        Rozumienie znaczenia ograniczenia niektórych produktów, np. słodyczy, chipsów, hamburgerów.

*        Rozumienie konieczności odpowiedniego przygotowania żywności do spożycia.

*        Świadome zjadanie pokarmów niezbędnych dla zdrowia, np. warzywa, owoce, kasza.

*        Rozumienie znaczenia powstrzymywania się przed spożyciem niektórych produktów.

*        Przestrzeganie zakazu spożywania produktów nieznanego pochodzenia.

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl