biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

 

                                                

CZERWIEC

beach theme frame 1 vector 21587326


 

 

happy children holding blank poster vector 18579900

 

 couple going road trip 1639 4542

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Zadania przedszkola:

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10)Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

12) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

 

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki

w szkole:

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych

osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej,

grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej,

grupy sportowej;

3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca

na kartce papieru;

9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

10) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów,

wykorzystując np. dłoń, stopę, but;

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;

Zadania wychowawczo – dydaktyczne z programu

wychowawczo-profilaktycznego

Kubuś Puchatek uczy nas przyjaźni”

 

„Podziękować można bez słowa, bo nie zawsze potrzebne są słowa.”

Czas wolny

Poziom I

*        Spędzanie czasu z rodziną.

*        Współorganizowanie czasu spędzanego z rodzeństwem, np. proponowanie zabaw.

Poziom II

*        Uczestniczenie w wyjazdach rodzinnych, wycieczkach, pobytach u krewnych.

*        Towarzyszenie w przygotowaniu uroczystości rodzinnych.

Poziom III

*        Poznawanie zainteresowań i hobby członków rodziny.

*        Proponowanie sposobów spędzania czasu z dziadkami, np. majsterkowanie, spacery, gotowanie, prace plastyczno-konstrukcyjne, gry komputerowe, czytanie książek.

*        Wspólne uczestniczenie z rodzicami i rodzeństwem w różnych formach rekreacji.

*        Porównywanie sposobów spędzania czasu wolnego przez różnych członków rodziny (rodzeństwo, rodzice, dziadkowie).

Dobro, miłość, przyjaźń

Poziom I

*        Spontaniczne pomaganie innym i odczuwanie z tego satysfakcji. Okazywanie uczuć miłości i szacunku w stosunku do członków rodziny.

„Kiedy przyjaciel Ci pomoże, od razu jesteś w lepszym humorze.”

Akceptacja potrzeb innych i zachowania empatyczne

Poziom I

*        Dostrzeganie różnic i podobieństw w wyglądzie i zachowaniu rówieśnika.

 

„Mądrość nie głowy, lecz serca zrozum – czy do kochania potrzebny jest rozum?”

Mieszkańcy Europy

Poziom I

*        Poznawanie nazwy „Europejczyk”.

*        Budzenie zainteresowania życiem rówieśników w innych krajach.

Poziom II

*        Rozumienie pojęcia: jestem małym mieszkańcem Europy, jestem Europejczykiem.

 

Poziom III

*        Poznanie wybranych zwrotów powitalnych w niektórych językach.

Patriotyzm globalny

Poziom I

*        Poznanie ludności etnicznej różnych kontynentów: Indianin, Aborygen, Lapończyk, Eskimos, Pigmej, Masaj.

*        Poznawanie imion rówieśników z różnych kontynentów.

„Wystarczy być przy kimś – to też jest odwaga.

Świadomość, że jesteś drugiemu pomaga.”

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - PROFILAKTYKA

Niebezpieczne urządzenia elektryczne

Poziom III

*        Motywowanie do przestrzegania młodszych kolegów przed niebezpieczeństwem związanym z urządzeniami elektrycznymi.

*        Uświadamianie dzieciom niebezpieczeństwa i zagrożeń związanych z pracami polowymi, szczególnie w czasie żniw.

 

Groźne spotkania z nieznajomym

Poziom III

*        Kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania wobec osób nieznanych.

*        Zaznajamianie się z zasadami obowiązującymi podczas zagubienia się w tłumie.

*        Zapamiętanie własnego nazwiska i imienia, adresu, numeru telefonu osoby bliskiej.

 

Właściwe zachowania wobec roślin

Poziom I

*        Przestrzeganie zakazu zrywania i nie próbowania żadnych owoców bez zgody osoby dorosłej

*        Przestrzeganie zakazu brania do rąk znalezionych czy nieznanych roślin.

Poziom II

*        Zachowanie ostrożności w zetknięciu z nieznanymi roślinami (owoce, grzyby).

Poziom III

*        Rozumienie, dlaczego nie wolno wkładać do ust i zjadać nieznanych roślin.

 

Właściwe zachowania wobec zwierząt

Poziom I

*        Przestrzeganie zakazu dotykania przypadkowo napotkanych zwierząt.

Niebezpieczeństwa ulicy

Poziom II

*        Rozumienie zagrożeń związanych z zabawą w pobliżu ulicy.

*        Świadome przestrzeganie zasad ruchu drogowego (np. poruszanie się lewą stroną szosy, noszenie przepasek odblaskowych).

*        Poznanie zasad bezpiecznego podróżowania różnymi środkami transportu (rower – kask rowerowy; łódź – kamizelka ratunkowa; samochód – fotelik, pasy).

Właściwe zachowania w sytuacjach zagrożenia

Poziom II

*        Rozpoznawanie sytuacji zagrożenia i umiejętność zachowania się w niej.

Poziom III

*        Znajomość numerów telefonów alarmowych i sytuacji, gdy trzeba z nich skorzystać.

*        Umiejętność proszenia o pomoc podczas dzwonienia na numery telefonów alarmowych.

 

 

 

Szkodliwe produkty i środki chemiczne

Poziom II

*        Zachowanie ostrożności w zetknięciu z nieznanymi środkami chemicznymi, lekarstwami i produktami spożywczymi.

Zakazane zabawy

Poziom III

*        Kontrolowanie i ocenianie bezpieczeństwa miejsca zabawy.

Korzystanie ze świeżego powietrza

Poziom III

*        Dobieranie odpowiedniej odzieży do warunków atmosferycznych.

*        Przewidywanie skutków postępowania niezgodnego z zasadami bezpieczeństwa.

*        Samodzielne przeciwdziałanie marznięciu oraz przegrzaniu.

„Kto jest dobrze wychowany, wszędzie mile jest widziany.”

DOŚWIADCZANIE SAMODZIELNOŚCI DNIA CODZIENNEGO

Czystość osobista

Poziom II

*        Rozumienie znaczenia zabiegów higienicznych dla zdrowia.

 

HIGIENA I NAWYKI HIGIENICZNE

Rąk i innych części ciała

Poziom I

*        Mycie rąk z przestrzeganiem kolejnych etapów tej czynności.

*        Prawidłowe wycieranie nosa.

.

Ubrania

Poziom II

*        Wybieranie rodzaju ubrania stosownie do pory roku i pogody.

 

ZDROWIE

Wiedza na temat zdrowia

Poziom I

*        Rozróżnianie pojęć: zdrowie i choroba.

*        Poznanie przyczyn niektórych chorób, jak grypa, przeziębienie, alergia.

Poziom II

*        Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie chorobom.

*        Rozumienie znaczenia hartowania organizmu poprzez codzienne przebywanie na powietrzu w każdej porze rok

 

 „Najlepiej zawsze być sobą, nie jakąś inną osobą.”

CECHY CZŁOWIEKA I JEGO CHARAKTER

  • Cechy i zachowanie człowieka
  • Różnice między ludźmi wynikające z płci, rasy, wieku, stanu zdrowia i doświadczenia

Poziom I

*        Próby określania, jaki jestem (dobry, spokojny, odważny, uczynny).

*        Rozpoznanie i nazywanie własnych cech charakteru (dobry – niedobry, spokojny – nerwowy, szybki – powolny, odważny – lękliwy).

*        Odszukiwanie podobnych cech u swoich bliskich (rodzeństwa, rodziców).

Poziom III

*        Rozpoznawanie, nazywanie i wartościowanie własnych cech charakteru oraz własnego i cudzego zachowania.

*        Zauważanie różnic między ludźmi, świadczących o niepowtarzalności każdego człowieka.

*        Próby definiowania zachowań osób różniących się wiekiem, rasą, płcią, stanem zdrowia.

 „Kiedy jesteś mały i czegoś się boisz, przytul się do przyjaciela.

 On cię uspokoi.”

Moje prawa - konwencja o prawach dziecka

Poziom I

*        Znajomość swoich praw.

*        Znajomość swoich obowiązków.

Poziom III

*        Wykazywanie się tolerancją.

*        Rozumienie, że wszyscy ludzie mają równe prawa

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl