biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

 

KWIECIEŃ

 

Tematyka kompleksowa:

 

1.Bajkowy kwiecień

 

2.Na wiejskim podwórku

 

 

„Moja planeta”-sł. muz. Majka Jeżowska

I. Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi

Moja planeta nie ma ceny

Moja planeta jest rano niewyspana

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama.

II.Moja planeta nie spadła tu z księżyca

Moja planeta to tajemnica

Moja planeta raz zimna raz przegrzana

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama.

Ref. SOS - to Ziemia woła ludzi

Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić

SOS - ratujmy siebie sami S

OS - do siebie wysyłamy

III.Moja planeta miłości się nie boi

Moja planeta broń rozbroi

Moja planeta zna dobre obyczaje

Moja planeta nam wszystkim dłoń podaje

Ref. SOS - to Ziemia woła ludzi... (SOS! SOS! SOS!)

Tak to prawda Ziemia była cierpliwa

Ale teraz musi Teraz musi być żywa

Ref. SOS - to Ziemia woła ludzi... x2 (SOS! SOS! SOS! ... )

 

Znalezione obrazy dla zapytania Ziemi i dzieci gif

 

"Teatr"

J. Koczanowska

Teatr to miejsce jest niezwykłe,
zaczarowana każda chwila,
kurtyna w górę się unosi
i przedstawienie rozpoczyna.

Na scenie dzieją się historie
wesołe, smutne, zagadkowe
można do kraju baśni trafić
i poznać światy całkiem nowe.

Można się wzruszyć, rozweselić,
nauczyć wielu mądrych rzeczy,
uważnie patrzeć, pilnie słuchać,
ciekawym być i bardzo grzecznym.

Znalezione obrazy dla zapytania teatr gif 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE REALIZOWANE

Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole :

2. Wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł.

5. Uczestnicy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych z przyborami lub bez nich, wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne.

7. Wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1. Rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich

Przeżywaniem.

3. Przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np.

w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

4. Przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka

form wyrazu;

5.Rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe

lub krótsze;

6. Rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że

odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

8.Zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do

podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją,

np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do

nich życzliwość i troskę;

11.Dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1. Przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegających tych wartości jako osoby, nawiązuje relacje rówieśnicze.

2. Odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej.

4. Używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania.

5. Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.

7. Respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby

8. Obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.

9. Komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1. Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego.

2. Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach.

3. Odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych.

4. Rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.

5. Odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki.

6. Wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom.

7. Eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoja wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ja ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki, pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych ( hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki.

8. Wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, ołówkiem, kredką, mazakiem, itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych przestrzeni w sieci kwadratowej lub miniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru.

9. Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.

11. Wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę.

12. Klasyfikuje przedmioty według wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

14. Określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą.

15. Przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego.

16. Posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu, np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy.

18. Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz,

burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew,

zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku

przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół

19.Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek,

zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi,

korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

21) rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie;

uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych,

konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami,ruchem, mimiką, gestami;

Zadania przedszkola

1.Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2.Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,

z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6.Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7.Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

9.Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie

wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do

etapu rozwoju dziecka

13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania

przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa

w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE Z PROGRAMU

„KUBUŚ PUCHATEK UCZY NAS PRZYJAŹNI”

„Niekiedy wielcy bywają mali, a mali wielcy i wspaniali.”

Literatura

Poziom I

*  Słuchanie artystycznie czytanej przez nauczyciela literatury dziecięcej.

*  Ilustrowanie treści pacynkami, sylwetami, obrazkami.

*  Poznanie klasycznej literatury dziecięcej i zainteresowanie nią dzieci.

*  Przeglądanie książek i domyślanie się tematyki na podstawie okładki i ilustracji.

*  Samodzielne oglądanie książek obrazkowych.

*  Wyszukiwanie na obrazkach przedmiotów, postaci. Nazywanie ich i określanie wykonywanych przez nie czynności.

*  Odkładanie książek na półkę w kąciku książek.

*  Korzystanie z książek po umyciu rąk.

 

 

 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl