biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

 

 

image.jpeg

 

 

Tematyka kompleksowa:

1. Przedszkole wita nas

2. Moja miejscowość

 

 

 

 

WIERSZ

"W przedszkolu jak w domu"

B. Szelągowska

Czy słońce na niebie, czy deszcz z nieba leci,

idą z rodzicami do przedszkola dzieci.

W przedszkolu zabawek i książek bez liku.

Każdy ma miejsce przy małym stoliku.

Razem z naszą panią pilnie się uczymy.

Gdy czas na zabawę, chętnie się bawimy.

Powiem wam coś jescze, nie mówcie nikomu,

że my się czujemy w przedszkolu jak w domu!

 

 

 

PIOSENKA

"Wrzesień przedszkolak"

sł. U. Piotrowska

Do przedszkola idzie Wrzesień,

Żeby zostać przedszkolakiem,

A za Wrześniem biegną dzieci:

Czekaj na nas, nie bądź taki!

Maszerują razem z dziećmi,

Ręka w rękę, noga w nogę,

Wszystkim w koło opowiada:

Przedszkolakiem zostać mogę!

Ref. Do przedszkola, do przedszkola

Do zabawek i książeczek,

Do piosenek i wierszyków,

Tu przyjaciół tez znajdziecie.

Do przedszkola, do przedszkola

Do zabawek i książeczek,

Do piosenek i wierszyków,

Tu przyjaciół tez znajdziecie.

Pani wita ich przed salą,

I z uśmiechem drzwi otwiera.

W samą porę, miły Wrześniu,

Już zostaniesz z nami teraz.

Mam swój znaczek, szafkę w szatni

I humorek doskonały,

Zna trzy słowa czarodziejskie,

Z każdej cieszy się pochwały.

Ref. Do przedszkola, do przedszkola …

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

Zadania przedszkola 

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. 

6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. 

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.; 

8. Przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości  i oczekiwań rozwojowych

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. 

12.Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego. 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

 

 I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł; 

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystuje zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania; 

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała; 

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie. 

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole: 

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem; 

2) szanuje emocje swoje i innych osób

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu  

7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji; 

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole: 

3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania; 

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku; 

7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

 8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe; 

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy. 

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole: 

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego; 

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, 5 poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności; 

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki; 

6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom; 

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki; 

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru; 

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt); 

14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego; 

16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE Z PROGRAMU „KUBUŚ PUCHATEK UCZY NAS PRZYJAŹNI:

„Kiedy przyjaciel Ci pomoże, od razu jesteś w lepszym humorze.”

Relacje w grupie przedszkolnej

Poziom I

*      Nawiązywanie kontaktów z innymi dziećmi.

*      Zapraszanie do zabawy.

*      Przestrzeganie norm i zachowań regulujących współżycie w grupie, gwarantujących dzieciom dobre samopoczucie w przedszkolu, np. na zasadzie „kontraktu” wypracowanego wspólnie z dziećmi. Okazywanie sympatii.

*      Pomoc słabszym, oferowanie pomocy podczas zabawy. Używanie zwrotu typu: Jak mogę ci pomóc?

Poziom II

*      Uświadomienie poczucia przynależności do wspólnoty dziecięcej, jaką jest grupa poprzez podejmowanie wspólnych zadań i prac.

*      Próby radzenia sobie z pominięciem lub odrzuceniem przez rówieśników w zabawie.

*      Reagowanie w sposób akceptowany społecznie, odrzucanie reakcji agresji, wycofania się, braku działania.

Kultura bycia

Poziom I

*      Stwarzanie okazji do używania form grzecznościowych.

Poziom II

*      Używanie form grzecznościowych.

*      Poznawanie i przestrzeganie niektórych norm obowiązujących w życiu przedszkolnym i domowym.

Poziom III

*      Rozumienie znaczenia nieprzerywania rozmowy w sposób nieakceptowany społecznie.

*      Nabywanie umiejętności reakcji typu: Przepraszam, w czym mogę pomóc?

Współpraca i współdziałanie

Poziom I

*      Stwarzanie okazji do dokonywania wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.

*      Dostrzeganie potrzeby wspólnego opracowania zasad i norm grupowych.

*      Próby czekania na swoją kolej.

Poziom II

*      Opracowanie, spisanie, wizualizacja zasad grupowych i ich przestrzeganie.

*      Podejmowanie i realizowanie różnych zadań zespołowych – wspólne rozwiązywanie problemów.

*      Podejmowanie działań na rzecz grupy i przedszkola: utrzymywanie porządku, podejmowanie prac społecznie użytecznych, hodowlanych i gospodarczych.

„Wystarczy być przy kimś – to też jest odwaga.

Świadomość, że jesteś drugiemu pomaga.”

Niebezpieczeństwa ulicy

Poziom I

*      Przestrzeganie zasady ruchu prawą stroną chodnika.

*      Opieka osób dorosłych (trzymanie za rękę, dziecko idzie od wewnętrznej strony chodnika). Przechodzenie przez jezdnię w miejscach oznaczonych w towarzystwie dorosłych.

*      Zauważanie i nazywanie znaków drogowych znajdujących się w pobliżu przedszkola,
wyjaśnianie ich treści i roli.

*      Znajomość elementarnych zasad ruchu drogowego, np. korzystanie z oznakowanych przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej.

*      Poznanie zasad zachowania się podczas indywidualnych i zbiorowych wycieczek ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji będących najczęstszymi przyczynami wypadków.

*      Poznanie i nazywanie znaków drogowych i informacyjnych.

Poziom III

*      Rozumienie zagrożeń związanych z zabawą w pobliżu ulicy.

*      Świadome przestrzeganie zasad ruchu drogowego (np. poruszanie się lewą stroną szosy, noszenie przepasek odblaskowych).

*      Poznanie zasad bezpiecznego podróżowania różnymi środkami transportu (rower – kask rowerowy; łódź – kamizelka ratunkowa; samochód – fotelik, pasy).

*      Poznanie i nazywanie znaków drogowych ostrzegawczych.

Poziom III 

*       Rozumienie i przestrzeganie zasad ruchu drogowego.

*       Rozumienie znaczenia sygnalizacji dla kierujących pojazdami.

*       Poznanie sygnałów nadawanych przez policjanta kierującego ruchem.

*       Poznanie miejsc szczególnie niebezpiecznych: skrzyżowania, torowiska tramwajowe, przejazdy kolejowe z zaporami i bez zapór, linie wysokiego napięcia.

*       Poznanie zasad korzystania ze środków komunikacji publicznej i nazywanie znaków drogowych zakazu i nakazu.

Zwracanie się do policjanta w sytuacji zagrożenia.

 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl