biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

marzec

mraez c temat

 

marzec wiersz 

 

 marzec piosenka

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne realizowane z

Podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

2)wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł,

3)spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku,

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

II.Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem,

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

4)przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

8)zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na swoją kolej w zabawie lub innej sytuacji;

III.Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;

4)używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

5)ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

IV.Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę,

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

14)określa kierunki i ustalenie położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą,

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu, np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym z nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy,

18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół,

20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.

 021

Realizacja zadan przedszkola zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.6)Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7)Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8)Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu oraz w sytuacji zadaniowych, uwzględniając treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczna, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur

Zadania wychowawczo-dydaktyczne z programu

wychowawczo-profilaktycznego

„Kubus Puchatek uczy nas przyjazni”:

„Wystarczy być przy kimś – to też jest odwaga.

Świadomość, że jesteś drugiemu pomaga.”

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - PROFILAKTYKA

Właściwe zachowania wobec roślin

Poziom I

 • Przestrzeganie zakazu brania do rąk znalezionych czy nieznanych roślin.

  Poziom III

 • Rozumienie, dlaczego nie wolno wkładać do ust i zjadać nieznanych roślin.

  Korzystanie ze świeżego powietrza

  Poziom I

 • Codzienny (przynajmniej godzinny) pobyt na powietrzu bez względu na porę roku.

 • Nabywanie umiejętności rozgrzewania się w czasie chłodu, chronienia się przed słońcem i deszczem, zmiany w sposobie ubierania się w zależności od temperatury.

  Poziom II

 • Nabywanie przeświadczenia o znaczeniu świeżego powietrza dla zdrowia.

   

 • „Kto jest dobrze wychowany, wszędzie mile jest widziany.”

  DOŚWIADCZANIE SAMODZIELNOŚCI DNIA CODZIENNEGO

  Czystość osobista

  Poziom II

 • Rozumienie znaczenia zabiegów higienicznych dla zdrowia.

 • Prawidłowe, samodzielne mycie zębów kontrolowane przez nauczyciela.

 • Samodzielne zmienianie bielizny na gimnastykę lub do odpoczynku.

 • Dbałość o higienę czystości rąk.

 • Dokładne wycieranie butów przed wejściem i właściwe ustawianie butów na półce.

 • Kontrolowanie czystości własnego ubrania.

  Poziom III

 • Samodzielne mycie zębów, płukanie ust.

 • Nabywanie nawyku zasłaniania ust podczas kichania lub kaszlu.

 • Posługiwanie się szczoteczką do paznokci.

 • Świadome dbanie o czystość rąk, twarzy i uszu.

 • Rozumienie znaczenia czystości ciała i konieczności zmiany bielizny osobistej i odzieży.

 • Czyszczenie ubrań szczotką. Wycieranie i czyszczenie butów.

 • HIGIENA I NAWYKI HIGIENICZNE

 • Jamy ustnej

  Poziom III

 • Przestrzeganie zasad mycia zębów po każdym posiłku.

 • Poznawanie zasad higieny jamy ustnej poprzez spotkanie ze stomatologiem i ortodontą.

  Rąk i innych części ciała

  Poziom II

 • Mycie rąk po każdym skorzystaniu z toalety.

 • Chronienie miejsc skaleczonych przed zabrudzeniem.

  Poziom III

 • Samodzielne mycie twarzy, szyi.

 • Rozumienie potrzeby stosowania przyborów toaletowych podczas mycia.

 • Rozumienie znaczenia higieny dla zdrowia.

   ZDROWIE

 • Wiedza na temat zdrowia

  Poziom I

 • Rozróżnianie pojęć: zdrowie i choroba.

 • Poznanie przyczyn niektórych chorób, jak grypa, przeziębienie, alergia.

  Poziom II

 • Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie chorobom.

 • Rozumienie znaczenia hartowania organizmu poprzez codzienne przebywanie na powietrzu w każdej porze roku.

  Poziom III

 • Samodzielne wybieranie sposobu odpoczywania i miejsca odpoczynku.

 • Rozumienie znaczenia uregulowanego rozkładu dnia dla zdrowia organizmu i dbania o zdrowie osób z rodziny, np. rodzeństwo, seniorzy rodu.

  Zdrowe nawyki

  Poziom I

 • Zachęcanie do profilaktycznych wizyt u stomatologa.

  Poziom II

 • Unikanie przyjmowania przez dłuższy czas jednej pozycji, np. siedzącej.

 • Poszerzanie wiedzy na temat higieny jamy ustnej podczas wizyt u stomatologa.

  Poziom III

 • Rozumienie znaczenia doboru odpowiedniego krzesła do pracy przy stoliku.

 • Świadome kontrolowanie swojej postawy, np. podczas siedzenia na krzesełku, zabaw na dywanie.

 • Dostrzeganie potrzeby badań profilaktycznych (stomatologicznych, okulistycznych, laryngologicznych).

 • Poddawanie się koniecznym zabiegom, np. szczepieniom ochronnym.

 • Poznanie zawodu aptekarza (wycieczka do apteki i muzeum farmacji).

 • Rozumienie znaczenia profilaktyki, np. kontrolne wizyty u lekarza lub stomatologa.

 • Rozumienie znaczenia szczepień ochronnych i zaleceń lekarzy w przypadku chorób przewlekłych, np. alergii, astmy, cukrzycy.

  Zdrowe i racjonalne odżywianie

  Poziom II

 • Dostarczanie organizmowi odpowiednich składników odżywczych.

 • Rozumienie znaczenia niektórych składników i potraw dla zdrowia.

 • Podejmowanie decyzji co do ilości niektórych składników zjadanego posiłku.

  Poziom III

 • Znajomość zasad racjonalnego odżywiania (piramida żywienia).

 • Rozumienie znaczenia ograniczenia niektórych produktów, np. słodyczy, chipsów, hamburgerów.

 1 20160124181133

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl