biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

Nap 

 

Tematyka:                                                                                                                     

I. Jesteśmy Patriotami.

II. Listopadowe wspomnienia.                                                                                             

obrr

 

„Mazurek Dąbrowskiego” (sł. J. Wybicki, muz. autor nieznany)

I. „Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

Ref. Marsz, marsz Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

II. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

Ref. Marsz, marsz...

III. Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.

Ref. Marsz, marsz...

IV. Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany -

Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany.

Ref. Marsz, marsz...”

oobb

 

 


bb 


Zadania i obszary realizowane z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

Zadania przedszkola.

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych wyobrażeń i rozumowania z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

5) rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;

7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia.

11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch

przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

10) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia.

Kompetencje kluczowe:

1. Kompetencje w zakresie czytania i pisania.

2. Kompetencje językowe.

3. Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się.

6. Kompetencje obywatelskie.

7. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.

8. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne z programu wychowawczo-profilaktycznego „Kubuś Puchatek uczy nas przyjaźni”:

„Mądrość nie głowy, lecz serca zrozum – czy do kochania potrzebny jest rozum?”

Patriotyzm lokalny, historia regionu

Poziom I

*         Poznanie znanych zabytków w mojej miejscowości.

*         Budzenie zaciekawienia historią ludzi i miejsc w najbliższej okolicy.

Mieszkańcy kraju

Poziom I

*         Poznawanie słowa „Polak”.

Poziom II

*         Budzenie zaciekawienia rówieśnikami mieszkającymi w Polsce.

*         Poznanie gwary, zwyczajów mieszkańców różnych regionów Polski.

Poziom III

*         Poznanie dawnych stolic Polski.

*         Poznanie nazwy i położenia swojego województwa na mapie Polski.

*         Poznawanie nazw państw sąsiadujących.

*         Uświadomienie, iż w Polsce mogą mieszkać ludzie innej narodowości.

Sztuka, tradycje i zwyczaje narodowe

Poziom I

*         Poznawanie piosenek i tańców narodowych, np. polonez.

*         Obserwowanie przygotowań do oficjalnych świąt państwowych i religijnych, np. dekorowanie pomieszczeń przedszkola, wystrój ulic.

Poziom II

*         Przygotowywanie teatrzyków i inscenizacji nawiązujących do obchodzonych świąt.

*         Poznawanie zwyczajów ludowych i obrzędów o zasięgu ogólnopolskim np. śmigus-dyngus.

*         Poznawanie wybranych świąt państwowych i zwyczajów z nimi związanych.

Poziom III

*         Spotkanie z twórcami, np. malarzami, rzeźbiarzami.

*         Zwiedzanie muzeów narodowych w miastach wojewódzkich.

*         Poznawanie legend, np. Lech, Czech i Ruś, O smoku wawelskim, O syrence warszawskiej.

Patriotyzm narodowy

Poziom I

*         Uświadamianie, że jestem Polakiem i mieszkam w Polsce.

*         Poznawanie barw narodowych i hymnu.

*         Słuchanie opowiadań, wierszy, bajek, piosenek nawiązujących do aktualnie obchodzonych świąt. Przygotowywanie się do uroczystości przedszkolnych związanych ze świętami państwowymi.

Poziom II

*         Przeżywanie nastroju odświętności w czasie świąt narodowych.

*         Zainteresowanie wydarzeniami w Polsce i na świecie.

*         Słuchanie i uczenie się okolicznościowych wierszy i piosenek.

*         Rozumienie znaczenia flagi, godła, hymnu dla tożsamości narodowej.

*         Rozumienie słowa „ojczyzna”.

*         Prowadzenie rozmów na tematy okolicznościowe związane z zainteresowaniami dzieci dotyczącymi aktualnych wydarzeń w kraju.

Poziom III

*         Odczuwanie powagi hymnu narodowego, śpiewanie początkowej jego części.

*         Poznawanie nazwy państwa – Rzeczypospolita Polska.

*         Słuchanie historii swojej miejscowości.

*         Budzenie przywiązania do historii Polski poprzez znajomość pomników kultury, np. Wawel, Zamek Królewski w Warszawie.

*         Gromadzenie informacji o najpiękniejszych zakątkach Polski.

*         Rozumienie znaczenia mowy ojczystej.

*         Poznanie elementów historii Polski poprzez legendy, treści przekazów historycznych, postacie wybranych bohaterów narodowych.

*         Dostrzeganie wartości dorobku polskiej nauki, np. odkryć Mikołaja Kopernika.

*         Przygotowywanie występów artystycznych.

*         Zbieranie przysłów.

„Niekiedy wielcy bywają mali, a mali wielcy i wspaniali.”

Literatura

Poziom I

*         Słuchanie artystycznie czytanej przez nauczyciela literatury dziecięcej.

*         Ilustrowanie treści pacynkami, sylwetami, obrazkami.

*         Poznanie klasycznej literatury dziecięcej i zainteresowanie nią dzieci.

*         Przeglądanie książek i domyślanie się tematyki na podstawie okładki i ilustracji.

*         Samodzielne oglądanie książek obrazkowych.

*         Wyszukiwanie na obrazkach przedmiotów, postaci. Nazywanie ich i określanie wykonywanych przez nie czynności.

*         Odkładanie książek na półkę w kąciku książek.

*         Korzystanie z książek po umyciu rąk.

Poziom II

*         Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dłuższych form literackich opowiadanych i czytanych. Dłuższe skupianie uwagi na słowie mówionym.

*         Spontaniczna i zorganizowana aktywność ruchowa dziecka wynikająca z treści poznanych utworów literackich.

*         Pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich i filmowych oraz w podejmowaniu próby ich oceny i uzasadniania stanowiska.

*         Rozpoznawanie wydarzeń przedstawionych na ilustracjach w książkach dla dzieci.

*         Poznawanie różnych gatunków utworów literackich.

*         Odbieranie tekstów literackich poprzez słuchowiska radiowe, film.

*         Wypowiadanie się na temat treści czasopism dla dzieci i książek.

*         Rozbudzenie zainteresowań dzieci literaturą i poezją dla dzieci.

*         Uczenie się zasad prawidłowego korzystania z książek.

*         Tworzenie okazji do odtwarzania treści poznanej literatury w zabawach.

Poziom III

*         Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dłuższych form literackich odtwarzanych z różnych środków audiowizualnych i oglądania widowisk teatralnych.

*         Pomaganie dziecku w poznawaniu i rozumieniu różnych postaw bohaterów literackich i teatralnych.

*         Słuchanie dłuższych, realistycznych i fantastycznych opowiadań i baśni o złożonej akcji.

*         Słuchanie utworów literackich w artystycznym wykonaniu.

*         Wdrażanie do poszanowania książek. Posługiwanie się zakładką przy oglądaniu.

*         Reperowanie książek zniszczonych.

*         Próby samodzielnego układania zagadek dotyczących wybranych bohaterów literackich.

*         Dokonywanie oceny postępowania bohaterów w utworach literackich.

*         Nazywanie relacji emocjonalnej między bohaterami.

*         Dostrzeganie dobra, prawdy i piękna w postępowaniu swoim i bohaterów literackich.

*         Organizowanie kącika książki.

*         Ilustrowanie fragmentów książek.

*         Wymyślanie własnych opowiadań i treści np. komiksów.

*         Tworzenie i ilustrowanie własnych książeczek.

*         Poznawanie historii powstawania książki.

*         Poznanie zawodów związanych z powstawaniem książki (autor, pisarz, poeta, redaktor, introligator, drukarz, ilustrator, księgarz).

*         Poznawanie miejsc związanych z książką (biblioteka, czytelnia, księgarnia, antykwariat).

*         Słuchanie tekstów z elementami gwary z różnych regionów Polski.

*         Słuchanie fragmentów polskich baśni i legend.

 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl