biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

wrzesień1

 wrzesień2

 wrzesień 3

Zadania wychowawczo-dydaktyczne realizowane z

Podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

I.Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

II.Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki

w szkole:

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

3) przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;

11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

III.      Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych

osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej,

grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej,

grupy sportowej;

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV.       Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca

na kartce papieru;

9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

10) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów,

wykorzystując np. dłoń, stopę, but;

14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

21) rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

Realizacja zadań przedszkola zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego:

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10)Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

12) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

Kompetencje kluczowe:

1)Porozumiewanie się w języku ojczystym

2) Porozumiewanie się w językach obcych

3) Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

5) Umiejętność uczenia się

6) Kompetencje społeczne i obywatelskie

7)Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość

8) Świadomość i ekspresja kulturowa

Zadania wychowawczo-dydaktyczne z programu

wychowawczo-profilaktycznego

„Kubuś Puchatek uczy nas przyjaźni”:

„Podziękować można bez słowa, bo nie zawsze potrzebne są słowa.”

Kultura stołu

Poziom II

- Nakrywanie do stołu.

- Posługiwanie się sztućcami.

- Sprzątanie po posiłku

Dobro, miłość, przyjaźń

Poziom II

- Rozpoznawanie i wybieranie sposobów postępowania, które są ukierunkowane na czynienie dobra: pomoc, reakcja na wygraną lub przegraną, aktywne słuchanie, negocjacje.

Poziom III

- Rozumienie wartości dobroci i umiejętności panowania nad sobą.

- Dostrzeganie i rozumienie wartości koleżeństwa i przyjaźni.

- Eliminowanie odruchów agresji i złośliwości.

„Kiedy przyjaciel Ci pomoże, od razu jesteś w lepszym humorze.”

Relacje w grupie przedszkolnej

Poziom I

- Nawiązywanie kontaktów z innymi dziećmi.

- Zapraszanie do zabawy.

- Przestrzeganie norm i zachowań regulujących współżycie w grupie, gwarantujących dzieciom dobre samopoczucie w przedszkolu, np. na zasadzie „kontraktu” wypracowanego wspólnie z dziećmi. Okazywanie sympatii.

- Pomoc słabszym, oferowanie pomocy podczas zabawy. Używanie zwrotu typu: Jak mogę ci pomóc?

Poziom II

- Uświadomienie poczucia przynależności do wspólnoty dziecięcej, jaką jest grupa poprzez podejmowanie wspólnych zadań i prac.

- Próby radzenia sobie z pominięciem lub odrzuceniem przez rówieśników w zabawie.

- Reagowanie w sposób akceptowany społecznie, odrzucanie reakcji agresji, wycofania się, braku działania.

Poziom III

- Powstrzymywanie się od zachowań agresywnych w stosunku do otoczenia.

- Dyskutowanie, negocjowanie i branie pod uwagę potrzeb innych.

Konflikty

Poziom II

- Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów poprzez odpowiednie komunikaty słowne i pozawerbalne.

- Kreatywne zachowanie podczas konfliktu, radzenie sobie z własnymi emocjami.

Poziom III

- Zgłaszanie problemu dorosłemu.

Akceptacja potrzeb innych i zachowania empatyczne

Poziom I

- Dostrzeganie potrzeb innych członków grupy.

- Dostrzeganie różnic i podobieństw w wyglądzie i zachowaniu rówieśnika.

- Rozumienie sensu istnienia zasad i norm grupowych.

Poziom III

- Uczenie się dochodzenia do kompromisu podczas wykonywania zadań w parze, w zespole i przyjmowanie różnych pozycji społecznych (lidera członka zespołu) podczas pracy.

- Próby radzenia sobie z przegraną np. w grach: Może następnym razem mi się uda? Nie wszyscy mogą wygrać.

- Próby radzenia sobie z odmową np. kolegi w zabawie lub czekaniem na swoją kolej.

Kultura bycia

Poziom I

- Stwarzanie okazji do używania form grzecznościowych.

Poziom II

- Używanie form grzecznościowych.

- Poznawanie i przestrzeganie niektórych norm obowiązujących w życiu przedszkolnym i domowym.

Poziom III

- Rozumienie znaczenia nieprzerywania rozmowy w sposób nieakceptowany społecznie.

- Nabywanie umiejętności reakcji typu: Przepraszam, w czym mogę pomóc?

Współpraca i współdziałanie

Poziom I

- Stwarzanie okazji do dokonywania wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.

- Dostrzeganie potrzeby wspólnego opracowania zasad i norm grupowych.

- Próby czekania na swoją kolej.

Poziom II

- Opracowanie, spisanie, wizualizacja zasad grupowych i ich przestrzeganie.

- Podejmowanie i realizowanie różnych zadań zespołowych – wspólne rozwiązywanie problemów.

- Podejmowanie działań na rzecz grupy i przedszkola: utrzymywanie porządku, podejmowanie prac społecznie użytecznych, hodowlanych i gospodarczych.

Poziom III

- Pełnienie roli gospodarza wobec gości odwiedzających przedszkole.

- Podejmowanie prostych prac na rzecz najbliższego środowiska społecznego.

- Rozumienie znaczenia dobro sąsiedzkich relacji.

 „Wystarczy być przy kimś – to też jest odwaga.

Świadomość, że jesteś drugiemu pomaga.”

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - PROFILAKTYKA

Szkodliwe zabawki i narzędzia

Poziom I

- Korzystanie z zabawek, narzędzi i przyborów zgodnie z zasadami ich użytkowania.

Poziom II

- Zgłaszanie nauczycielowi zabawek zepsutych i niebezpiecznych.

Poziom III

- Zgłaszanie nauczycielowi niebezpiecznych zabawek i urządzeń w ogrodzie przedszkolnym.

- Przestrzeganie młodszych kolegów przed niewłaściwym korzystaniem z urządzeń.

Poziom III

- Kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania wobec osób nieznanych.

- Zaznajamianie się z zasadami obowiązującymi podczas zagubienia się w tłumie.

- Zapamiętanie własnego nazwiska i imienia, adresu, numeru telefonu osoby bliskiej.

Niebezpieczeństwa ulicy

Poziom III

- Poznanie zasad bezpiecznego podróżowania różnymi środkami transportu (rower – kask rowerowy; łódź – kamizelka ratunkowa; samochód – fotelik, pasy).

Właściwe zachowania w sytuacjach zagrożenia

Poziom III

- Znajomość numerów telefonów alarmowych i sytuacji, gdy trzeba z nich skorzystać.

- Umiejętność proszenia o pomoc podczas dzwonienia na numery telefonów alarmowych.

Zakazane zabawy

Poziom II

- Reagowanie na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu innych dzieci, np. niebezpieczne zabawy, uszkodzona zabawka grożąca skaleczeniem i zgłaszanie ich nauczycielce.

„Kto jest dobrze wychowany, wszędzie mile jest widziany.”

DOŚWIADCZANIE SAMODZIELNOŚCI DNIA CODZIENNEGO

ODŻYWIANIE

Poziom III

- Poprawne korzystanie z łyżki, łyżeczki, widelca, noża, łyżki wazowej.

- Przestrzeganie zasad dotyczących zachowania się przy stole podczas spożywania posiłków.

Czystość osobista

Poziom II

- Rozumienie znaczenia zabiegów higienicznych dla zdrowia.

- Prawidłowe, samodzielne mycie zębów kontrolowane przez nauczyciela.

- Samodzielne zmienianie bielizny na gimnastykę lub do odpoczynku.

- Dbałość o higienę czystości rąk.

- Dokładne wycieranie butów przed wejściem i właściwe ustawianie butów na półce.

- Kontrolowanie czystości własnego ubrania.

HIGIENA I NAWYKI HIGIENICZNE

Ubrania

Poziom III

- Kontrolowanie swojego wyglądu.

- Kształtowanie nawyku poprawiania wyglądu ubrania.

- Rozumienie znaczenia estetycznego wyglądu.

 „Najlepiej zawsze być sobą, nie jakąś inną osobą.”

POTENCJAŁ ROZWOJOWY

Zdolności, talenty, mocne strony, trudności, wyobraźnia, upodobania, zainteresowania, marzenia

Poziom I

- Dostrzeganie u siebie potencjału rozwojowego w trakcie życia codziennego w grupie i rodzinie, zabaw tematycznych, zabaw ruchowych, gier, działalności artystycznej, występów, wykonywania pracy, w kontaktach z innymi osobami, w czasie rozwiązywania problemów i zadań i w trakcie pokonywania trudności.

- Rozpoznawanie, nazywanie i wartościowanie własnego zachowania.

- Określanie własnych upodobań, zainteresowań, marzeń, np. zabawa z mikrofonem „Wyobraź sobie, że dziś może spełnić się twoje marzenie. Jakie byłoby to marzenie?”

- Akceptowanie swoich słabych stron i praca nad ich przezwyciężaniem, np. nieśmiałość.

- Rozpoznawanie i nazywanie własnych potrzeb, rozumienie potrzeb innych.

 „Kiedy jesteś mały i czegoś się boisz, przytul się do przyjaciela.

 On cię uspokoi.”

EMOCJE I UCZUCIA

Akceptowane i nieakceptowane społecznie

Poziom II

- Nabywanie umiejętności rozumienia uczuć poprzez wykorzystywanie przysłów i frazeologizmów (np. „zzieleniał ze złości”, „strach ma wielkie oczy”).

Poziom III

- Rozpoznawanie, nazywanie, wyrażanie i przedstawianie własnych uczuć i emocji (spokój, zaciekawienie, zazdrość, szacunek) w sposób akceptowany przez innych.

- Próby dzielenia się własnymi uczuciami i emocjami z innymi.

- Uświadamianie przyczyn powstałych emocji.

- Dostrzeganie związku między wykonywaną czynnością a swoimi uczuciami i emocjami, np. jestem zadowolony, bo gram w piłkę.

- Uczenie się sposobów radzenia sobie z emocjami oraz właściwego reagowania na przejawy zachowań innych, np. utożsamianie się z bohaterami opowiadań, analiza zachowań bohaterów utworów literackich.

Wyrażanie swoich pragnień, woli (np. ja chcę, marzę, żądam, rozkazuję), próśb, poleceń w sytuacjach zabawowych i dnia codziennego.

Poziom II

- Nabywanie umiejętności wyrażania rozkazów, poleceń i pragnień. Rozwijanie umiejętności wyrażania próśb kierowanych do kolegi.

Poziom III

- Ćwiczenia wyrażania uczuć i przeżyć podczas zabaw dramowych i pantomimy.

Wyrażanie swoich stanów emocjonalnych werbalnie (np. cieszę się, jest mi smutno..., i pozawerbalnie (spuszczona głowa, wzruszenie ramionami, machnięcie ręką, tupnięcie nogą).

Poziom III

- Stwarzanie środowiska do ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu.

- Doskonalenie umiejętności wyrażania swoich pragnień i marzeń, stosowanie zwrotów: Chciałabym w przyszłości zostać...; Chciałbym, aby spełniło się...; Moim marzeniem w przyszłości jest...; Kiedy dorosnę, chciałbym...; Marzę, aby w następnym roku...; Pragnę...; Chciałbym z rodzicami przenieść się do...; Pragnę, aby koleżanka... .

Moje prawa - konwencja o prawach dziecka

Poziom II

- Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych.

- Obdarzanie uwagą innych dzieci i dorosłych.

- Szanowanie zdania innych ludzi.

Poziom III

- Ponoszenie konsekwencji swoich zachowań.

- Mówienie o swoich potrzebach i decyzjach w sposób zrozumiały

- Nie wykazywanie bierności wobec przejawów złego traktowania siebie i innych.

- Wykazywanie się tolerancją.

- Rozumienie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

„Kiedy ktoś coś opowiada, to przerywać nie wypada.”

Formy grzecznościowe

Poziom II

- Kształtowanie kulturalnego zwracania się do innych rówieśników i młodszych dzieci (codzienne kontakty społeczne).

- Budzenie motywacji do bycia uprzejmym w stosunku do innych podczas prowadzenia rozmów w trakcie zabaw i innych form zajęć dydaktycznych.

- Zachęcanie do okazywania szacunku rozmówcom.

Poziom III

- Utrwalenie nawyku używania form grzecznościowych na co dzień.

Zwroty powitalne

Poziom III

- Doskonalenie umiejętności używania społecznie przyjętych zwrotów w czasie witania się w danej sytuacji i w zależności od osoby.

- Rozwijanie zdolności empatycznych w kontaktach werbalnych, np. zabawy dramowe.

Uważne słuchanie wypowiedzi innych, dostrzeganie intencji innych rozmówców i dostosowywanie treści rozmowy do wiedzy i wieku odbiorcy

Poziom II

- Budzenie świadomości, że niektóre zachowania mogą sprawić przykrość innym.

- Zachęcanie do wsłuchiwania się w potrzeby i marzenia innych ludzi.

- Rozwijanie koncentracji uwagi, uważnego słuchania wypowiedzi kolegów poprzez ćwiczenia w aktywnym słuchaniu.

 

„Niekiedy wielcy bywają mali, a mali wielcy i wspaniali.”

Prawda, uczciwość, mądrość

Poziom III

- Dostrzeganie znaczenia mówienia prawdy w relacjach społecznych. Ćwiczenia w mówieniu prawdy (Przykro mi, ale to ja zrobiłam).

- Uzyskiwanie świadomości, że nie można nikogo krzywdzić, poniżać, lekceważyć, wyzyskiwać.

 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl