biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

 

grudzie

 

tem

wie

Gdy zima idzie sroga,
mróz okna nam maluje,
bacz na to czy na dworze,
żaden ptaszek nie głoduje

Więc szybko zawieś karmnik
czem prędzej nasyp prosa
i nie bądź egoistą
co dba tylko o czubek własnego nosa.

A kiedy przyjdzie wiosna,
zakwitnie wszystko wokoło
usłyszysz śpiewy ptaków.
Tak Ci dziękują wesoło!

 

piernik

Ref: W święta każde dziecko wie,
Jak pierniczki robi się.
I ja też się na tym znam,
Palce lizać mówię Wam.

1. Jajko, żółtko ubić w misce,
Dodać mąki oczywiście,
Dużo miodu plus kakao
I wymieszać masę całą.

Ref: W święta każde dziecko wie,
Jak pierniczki robi się.
I ja też się na tym znam,
Palce lizać mówię Wam.

2. Ciasto trzeba przygotować,
I porządnie rozwałkować,
Powycinać różne wzory,
Już piekarnik otworzony.

Ref: W święta każde dziecko wie,
Jak pierniczki robi się.
I ja też się na tym znam,
Palce lizać mówię Wam.

3. Czas pieczenia bardzo ważny,
Dziesięć minut – to wystarczy
I pierniczki są gotowe,
Pyszne, słodkie, wyjątkowe.

Ref: W święta każde dziecko wie,
Jak pierniczki robi się.
I ja też się na tym znam,
Palce lizać mówię Wam.

v  GRUDZIEŃ

Przygotowanie do nauki pisania

-          Uwzględnienie dowolnych motywów dekoracyjnych w pracach plastycznych

-          Kontynuowanie ćwiczeń typu: połącz te kropki z zastosowaniem cyfr

-          Odtwarzanie znaku graficznego, odpowiednio dobranego do rytmu śpiewanych piosenek

-          Rysowanie według szablon, wycinanie, składanie papieru

-          Lepienie z plasteliny kształtu poznanych liter

-          Doskonalenie orientacji przestrzennej

-          Próby pisania liter i cyfr podjęte z inicjatywy dzieci

Przygotowanie do nauki czytania

-          Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy, syntezy słuchowo-wzrokowej, ćwiczenia słuchu fonematycznego

-          Wzbogacanie słownika dzieci w oparciu o literaturę

-          Poprawne wymawianie wszystkich głosek i grup spółgłoskowych

-          Doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia

-          Odczytywanie wyrazów, sylab, zdań

-          Układanie wyrazów z rozsypanki sylabowej, literowej

-          Uzupełnianie brakujących liter, sylab w wyrazie

-          Zapoznanie ze znaczeniem wielkiej litery na początku i kropki na końcu zdania

-          Zapoznanie ze znakiem zapytania, zwrócenie uwagi na odpowiednie akcentowanie go w tekście

-          Zabawy z literami: „L”, „l”, „E”, „e”, „R”, „r” na podstawie wyrazów: Lila, lalka, Ela, ekran, Romer, rak,

-          Zabawy z cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

 

Zadania i obszary realizowane z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

Zadania przedszkola.

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

5) rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;

6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) przejawia poczucie własnej wartości, jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty

werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Kompetencje kluczowe:

 1. kompetencje w zakresie czytania i pisania;
 2. kompetencje językowe;
 3. kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;
 4. kompetencje cyfrowe;
 5. kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;
 6. kompetencje obywatelskie;
 7. kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;
 8. kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne z programu wychowawczo-profilaktycznego „Kubuś Puchatek uczy nas przyjaźni”:

Kiedy przyjaciel Ci pomoże, od razu jesteś w lepszym humorze.”

Akceptacja potrzeb innych i zachowania empatyczne

Poziom I

 • Dostrzeganie potrzeb innych członków grupy.
 • Dostrzeganie różnic i podobieństw w wyglądzie i zachowaniu rówieśnika.
 • Rozumienie sensu istnienia zasad i norm grupowych.

Poziom II

 • Świadome zachowywanie się w grupie przedszkolnej z uwzględnieniem potrzeb innego dziecka.
 • Okazywanie pomocy słabszym i młodszym czy nowo przybyłym do przedszkola.

Poziom III

 • Dostrzeganie i rozumienie potrzeb rówieśników z defektami rozwojowymi, chorych bądź niepełnosprawnych. Próby dzielenia się z innymi np. słodyczami, zabawką.
 • Uczenie się dochodzenia do kompromisu podczas wykonywania zadań w parze, w zespole i przyjmowanie różnych pozycji społecznych (lidera członka zespołu) podczas pracy.
 • Próby radzenia sobie z przegraną np. w grach: Może następnym razem mi się uda? Nie wszyscy mogą wygrać.
 • Próby radzenia sobie z odmową np. kolegi w zabawie lub czekaniem na swoją kolej.

Kultura bycia

Poziom I

 • Stwarzanie okazji do używania form grzecznościowych.

Poziom II

 • Używanie form grzecznościowych.
 • Poznawanie i przestrzeganie niektórych norm obowiązujących w życiu przedszkolnym i domowym.

Poziom III

 • Rozumienie znaczenia nieprzerywania rozmowy w sposób nieakceptowany społecznie.
 • Nabywanie umiejętności reakcji typu: Przepraszam, w czym mogę pomóc?

 

              

„Kiedy ktoś coś opowiada, to przerywać nie wypada.”

Formy grzecznościowe

Poziom II

*        Kształtowanie kulturalnego zwracania się do innych rówieśników i młodszych dzieci (codzienne kontakty społeczne).

*        Budzenie motywacji do bycia uprzejmym w stosunku do innych podczas prowadzenia rozmów w trakcie zabaw i innych form zajęć dydaktycznych.

*        Zachęcanie do okazywania szacunku rozmówcom.

Poziom III

*        Utrwalenie umiejętności używania zwrotów grzecznościowych w czasie spotkań okolicznościowych.

*        Utrwalenie nawyku używania form grzecznościowych na co dzień.

Wystarczy być przy kimś – to też jest odwaga.

Świadomość, że jesteś drugiemu pomaga.”

 

Właściwe zachowania wobec zwierząt

Poziom I

 • Przestrzeganie zakazu dotykania przypadkowo napotkanych zwierząt.

Poziom II

 • Nie podchodzenie i nie dotykanie dzikich zwierząt.
 • Nie głaskanie i nie karmienie zwierząt bez zgody opiekuna i właściciela.

Korzystanie ze świeżego powietrza

Poziom I

 • Codzienny (przynajmniej godzinny) pobyt na powietrzu bez względu na porę roku.
 • Nabywanie umiejętności rozgrzewania się w czasie chłodu, chronienia się przed słońcem i deszczem, zmiany w sposobie ubierania się w zależności od temperatury.

Kiedy jesteś mały i czegoś się boisz, przytul się do przyjaciela.

On cię uspokoi.”

EMOCJE I UCZUCIA

Akceptowane i nieakceptowane społecznie

Poziom I

 • Rozpoznawanie i nazywanie uczuć i emocji (radość, smutek, złość, strach) i reakcji związanych z ich przeżywaniem (ś miech, płacz, ucieczka, tupanie, krzyk).
 • Stwarzanie sytuacji wskazujących na radzenie sobie z własnymi emocjami.

Poziom II

 • Rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie uczuć i emocji (zdziwienie, gniew, miłość).
 • Ćwiczenia w radzeniu sobie z uczuciami i emocjami w sposób kontrolowany.
 • Nabywanie umiejętności rozumienia uczuć poprzez wykorzystywanie przysłów i frazeologizmów (np. „zzieleniał ze złości”, „strach ma wielkie oczy”).

Poziom III

 • Rozpoznawanie, nazywanie, wyrażanie i przedstawianie własnych uczuć i emocji (spokój, zaciekawienie, zazdrość, szacunek) w sposób akceptowany przez innych.
 • Próby dzielenia się własnymi uczuciami i emocjami z innymi.
 • Uświadamianie przyczyn powstałych emocji.
 • Dostrzeganie związku między wykonywaną czynnością a swoimi uczuciami i emocjami, np. jestem zadowolony, bo gram w piłkę.
 • Uczenie się sposobów radzenia sobie z emocjami oraz właściwego reagowania na przejawy zachowań innych, np. utożsamianie się z bohaterami opowiadań, analiza zachowań bohaterów utworów literackich.

Nie wszystko trzeba rozumieć głową, wystarczy sercem.

Dajemy słowo.”

Zwyczaje, tradycje, religie

Poziom I

 • Uczestniczenie w uroczystościach świeckich i religijnych w rodzinie.
 • Aktywna pomoc w przygotowywaniu uroczystości rodzinnych.
 • Interesowanie się panującymi w rodzinie zwyczajami związanymi z wybranymi świętami i uczestniczenie w przygotowaniach do nich.

Poziom II

 • Odnajdowanie podobieństw w obchodach świąt religijnych i uroczystości rodzinnych w cyklu rocznym.
 • Aktywna pomoc w przygotowywaniu uroczystości rodzinnych.
 • Poznawanie gustów członków rodziny i samodzielne przygotowanie prezentów.

Poziom III

 • Poznawanie zwyczajów i ich historii w rodzinie.
 • Poznawanie wiary i zwyczajów dziadków.
 • Interesowanie się zwyczajami i sposobami świętowania w innych rodzinach.

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1.„Jesteśmy patriotami”

2.„Listopadowy czas”

 

 

   WIERSZ:

„OJCZYZNA”

Włodzimierz Domeradzki

Wszystko dokoła:
dom i przedszkole,
fabryczne dymy,
żelazna kolej...


Kwiaty przy oknie,
klon koło bramy,
słoneczny uśmiech
kochanej mamy...


I las, co cieniem
dzieci zaprasza-
wszystko to Polska,
Ojczyzna nasza!

 

 

PIOSENKA

Listopadowa piosenka

             sł. A. Galica

                 muz. T. Pobisiak

Płyną niebem ciemne chmury,

wiatr w kominie śpiewa

I ostatnie złote liście

opadają z drzewa.

Listopadowa piosenka,

jak deszczu kropelka.

Listopadowa piosenka,

kap, kap, kap.

Już listopad wieje chłodem,

kropi zimnym deszczem.

W parku trzęsą się chochoły,

jakby miały dreszcze.

Listopadowa piosenka,

jak deszczu kropelka.

Listopadowa piosenka,

kap, kap, kap.

Pan Listopad swój parasol

mocno w ręce trzyma

I powiada, że niedługo

przyjdzie do nas zima.

Listopadowa piosenka,

jak deszczu kropelka.

Listopadowa piosenka,

kap, kap, kap.

 

Zadania i obszary realizowane z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

Zadania przedszkola 

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. 

3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. 

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.; 

 Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

 I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł; 

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystuje zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania; 

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała; 

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie. 

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole: 

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem; 

2) szanuje emocje swoje i innych osób

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu  

7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji; 

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole: 

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku; 

7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

 8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe; 

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy. 

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole: 

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego; 

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, 5 poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności; 

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki; 

6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom; 

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki; 

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru; 

10) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt); 

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego; 

18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE Z PROGRAMU „KUBUŚ PUCHATEK UCZY NAS PRZYJAŹNI:

„Mądrość nie głowy, lecz serca zrozum – czy do kochania potrzebny jest rozum?”

Mieszkańcy kraju

Poziom I

*      Poznawanie słowa „Polak”.

Poziom II

*      Budzenie zaciekawienia rówieśnikami mieszkającymi w Polsce.

*      Poznanie gwary, zwyczajów mieszkańców różnych regionów Polski.

Poziom III 

*       Poznanie dawnych stolic Polski.

*       Poznanie nazwy i położenia swojego województwa na mapie Polski.

*       Poznawanie nazw państw sąsiadujących.

*       Uświadomienie, iż w Polsce mogą mieszkać ludzie innej narodowości.

Sztuka, tradycje i zwyczaje narodowe

Poziom I

*       Poznawanie piosenek i tańców narodowych, np. polonez. 

*       Obserwowanie przygotowań do oficjalnych świąt państwowych i religijnych, np. dekorowanie pomieszczeń przedszkola, wystrój ulic.

Poziom II

*       Przygotowywanie teatrzyków i inscenizacji nawiązujących do obchodzonych świąt.

*       Poznawanie zwyczajów ludowych i obrzędów o zasięgu ogólnopolskim np. śmigus-dyngus.

*       Poznawanie wybranych świąt państwowych i zwyczajów z nimi związanych.

Poziom III 

*       Spotkanie z twórcami, np. malarzami, rzeźbiarzami.

*       Zwiedzanie muzeów narodowych w miastach wojewódzkich.

*       Poznawanie legend, np. Lech, Czech i Ruś, O smoku wawelskim, O syrence warszawskiej.

Patriotyzm narodowy

Poziom I

*      Uświadamianie, że jestem Polakiem i mieszkam w Polsce.

*      Poznawanie barw narodowych i hymnu.

*      Słuchanie opowiadań, wierszy, bajek, piosenek nawiązujących do aktualnie obchodzonych świąt. Przygotowywanie się do uroczystości przedszkolnych związanych ze świętami państwowymi.

Poziom II

*      Przeżywanie nastroju odświętności w czasie świąt narodowych.

*      Zainteresowanie wydarzeniami w Polsce i na świecie.

*      Słuchanie i uczenie się okolicznościowych wierszy i piosenek.

*      Rozumienie znaczenia flagi, godła, hymnu dla tożsamości narodowej.

*      Rozumienie słowa „ojczyzna”.

*      Prowadzenie rozmów na tematy okolicznościowe związane z zainteresowaniami dzieci dotyczącymi aktualnych wydarzeń w kraju.

Poziom III 

*       Odczuwanie powagi hymnu narodowego, śpiewanie początkowej jego części.

*       Poznawanie nazwy państwa – Rzeczypospolita Polska.

*       Słuchanie historii swojej miejscowości.

*       Budzenie przywiązania do historii Polski poprzez znajomość pomników kultury, np. Wawel, Zamek Królewski w Warszawie.

*       Gromadzenie informacji o najpiękniejszych zakątkach Polski.

*       Rozumienie znaczenia mowy ojczystej.

*       Poznanie elementów historii Polski poprzez legendy, treści przekazów historycznych, postacie wybranych bohaterów narodowych.

*       Dostrzeganie wartości dorobku polskiej nauki, np. odkryć Mikołaja Kopernika.

*       Przygotowywanie występów artystycznych.

*       Zbieranie przysłów.

„Niekiedy wielcy bywają mali, a mali wielcy i wspaniali.”

Literatura

Poziom I

*      Słuchanie artystycznie czytanej przez nauczyciela literatury dziecięcej.

*      Ilustrowanie treści pacynkami, sylwetami, obrazkami.

*      Poznanie klasycznej literatury dziecięcej i zainteresowanie nią dzieci.

*      Przeglądanie książek i domyślanie się tematyki na podstawie okładki i ilustracji.

*      Samodzielne oglądanie książek obrazkowych.

*      Wyszukiwanie na obrazkach przedmiotów, postaci. Nazywanie ich i określanie wykonywanych przez nie czynności.

*      Odkładanie książek na półkę w kąciku książek.

*      Korzystanie z książek po umyciu rąk.

Poziom II

*      Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dłuższych form literackich opowiadanych i czytanych. Dłuższe skupianie uwagi na słowie mówionym.

*      Spontaniczna i zorganizowana aktywność ruchowa dziecka wynikająca z treści poznanych utworów literackich.

*      Pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich i filmowych oraz w podejmowaniu próby ich oceny i uzasadniania stanowiska.

*      Rozpoznawanie wydarzeń przedstawionych na ilustracjach w książkach dla dzieci.

*      Poznawanie różnych gatunków utworów literackich.

*      Odbieranie tekstów literackich poprzez słuchowiska radiowe, film.

*      Wypowiadanie się na temat treści czasopism dla dzieci i książek.

*      Rozbudzenie zainteresowań dzieci literaturą i poezją dla dzieci.

*      Uczenie się zasad prawidłowego korzystania z książek

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE:

 1. kompetencje w zakresie czytania i pisania; 
 2. kompetencje językowe; 
 3. kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii; 
 4. kompetencje cyfrowe;
 5. kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;
 6.  kompetencje obywatelskie; 
 7. kompetencje w zakresie przedsiębiorczości; 
 8. kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. 

 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl