biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

Listopad!

tem

 

list

list.1

Zadania wychowawczo-dydaktyczne z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Zadania przedszkola

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka

2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi

środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

10) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

Program wychowawczo-profilaktyczny „Kubuś Puchatek uczy nas przyjaźni”

„Podziękować można bez słowa, bo nie zawsze potrzebne są słowa.”

Formy zachowania

Poziom I

*       Uczenie się sposobów wyrażania miłości do rodziców, np. czułe pożegnania, powitania.

*       Rozróżnianie zachowań akceptowanych i nieakceptowanych w rodzinie.

*       Rozumienie zachowań członków rodziny. Docenianie znaczenia rodziny. Okazywanie serdeczności członkom rodziny. Dzielenie się z rodzicami przeżyciami z przedszkola.

Poziom II

*       Docenianie troski rodziców w codziennych sytuacjach.

*       Okazywanie szacunku, respektowanie potrzeb i praw innych członków rodziny, np. prawa do spokoju, odpoczynku.

Poziom III

*       Słuchanie wierszy i treści opowiadań, bajek ukazujących przykłady zachowań w rodzinie, np. Dwie Dorotki, Muminki, Jaś i Małgosia, Kopciuszek.

*       Próby oceny zachowań członków rodziny; rozumienie motywów postępowania.

Czas wolny

Poziom I

*       Spędzanie czasu z rodziną.

*       Współorganizowanie czasu spędzanego z rodzeństwem, np. proponowanie zabaw.

Poziom II

*       Uczestniczenie w wyjazdach rodzinnych, wycieczkach, pobytach u krewnych.

*       Wspólne wybieranie sztuk teatralnych i filmów oglądanych z rodziną.

*       Towarzyszenie w przygotowaniu uroczystości rodzinnych.

Poziom III

*       Poznawanie zainteresowań i hobby członków rodziny.

*       Proponowanie sposobów spędzania czasu z dziadkami, np. majsterkowanie, spacery, gotowanie, prace plastyczno-konstrukcyjne, gry komputerowe, czytanie książek.

*       Wspólne uczestniczenie z rodzicami i rodzeństwem w różnych formach rekreacji.

*       Porównywanie sposobów spędzania czasu wolnego przez różnych członków rodziny (rodzeństwo, rodzice, dziadkowie).

„Mądrość nie głowy, lecz serca zrozum – czy do kochania potrzebny jest rozum?”

Mieszkańcy kraju

Poziom I

*       Poznawanie słowa „Polak”.

Poziom II

*       Budzenie zaciekawienia rówieśnikami mieszkającymi w Polsce.

*       Poznanie gwary, zwyczajów mieszkańców różnych regionów Polski.

Poziom III

*       Poznanie dawnych stolic Polski.

*       Poznanie nazwy i położenia swojego województwa na mapie Polski.

*       Poznawanie nazw państw sąsiadujących.

*       Uświadomienie, iż w Polsce mogą mieszkać ludzie innej narodowości.

Sztuka, tradycje i zwyczaje narodowe

Poziom I

*       Poznawanie piosenek i tańców narodowych, np. polonez.

*       Obserwowanie przygotowań do oficjalnych świąt państwowych i religijnych, np. dekorowanie pomieszczeń przedszkola, wystrój ulic.

Poziom II

*       Przygotowywanie teatrzyków i inscenizacji nawiązujących do obchodzonych świąt.

*       Poznawanie zwyczajów ludowych i obrzędów o zasięgu ogólnopolskim np. śmigus-dyngus.

*       Poznawanie wybranych świąt państwowych i zwyczajów z nimi związanych.

Poziom III

*       Spotkanie z twórcami, np. malarzami, rzeźbiarzami.

*       Zwiedzanie muzeów narodowych w miastach wojewódzkich.

*       Poznawanie legend, np. Lech, Czech i Ruś, O smoku wawelskim, O syrence warszawskiej.

Patriotyzm narodowy

Poziom I

*       Uświadamianie, że jestem Polakiem i mieszkam w Polsce.

*       Poznawanie barw narodowych i hymnu.

*       Słuchanie opowiadań, wierszy, bajek, piosenek nawiązujących do aktualnie obchodzonych świąt. Przygotowywanie się do uroczystości przedszkolnych związanych ze świętami państwowymi.

Poziom II

*       Przeżywanie nastroju odświętności w czasie świąt narodowych.

*       Zainteresowanie wydarzeniami w Polsce i na świecie.

*       Słuchanie i uczenie się okolicznościowych wierszy i piosenek.

*       Rozumienie znaczenia flagi, godła, hymnu dla tożsamości narodowej.

*       Rozumienie słowa „ojczyzna”.

*       Prowadzenie rozmów na tematy okolicznościowe związane z zainteresowaniami dzieci dotyczącymi aktualnych wydarzeń w kraju.

Poziom III

*       Odczuwanie powagi hymnu narodowego, śpiewanie początkowej jego części.

*       Poznawanie nazwy państwa – Rzeczypospolita Polska.

*       Słuchanie historii swojej miejscowości.

*       Budzenie przywiązania do historii Polski poprzez znajomość pomników kultury, np. Wawel, Zamek Królewski w Warszawie.

*       Gromadzenie informacji o najpiękniejszych zakątkach Polski.

*       Rozumienie znaczenia mowy ojczystej.

*       Poznanie elementów historii Polski poprzez legendy, treści przekazów historycznych, postacie wybranych bohaterów narodowych.

*       Dostrzeganie wartości dorobku polskiej nauki, np. odkryć Mikołaja Kopernika.

*       Przygotowywanie występów artystycznych.

*       Zbieranie przysłów.

„Wystarczy być przy kimś – to też jest odwaga.

Świadomość, że jesteś drugiemu pomaga.”

Właściwe zachowania wobec roślin

Poziom I

*       Przestrzeganie zakazu zrywania i nie próbowania żadnych owoców bez zgody osoby dorosłej

*       Przestrzeganie zakazu brania do rąk znalezionych czy nieznanych roślin.

Poziom II

*       Zachowanie ostrożności w zetknięciu z nieznanymi roślinami (owoce, grzyby).

Poziom III

*       Rozumienie, dlaczego nie wolno wkładać do ust i zjadać nieznanych roślin.

Właściwe zachowania wobec zwierząt

Poziom I

*       Przestrzeganie zakazu dotykania przypadkowo napotkanych zwierząt.

Poziom II

*       Nie podchodzenie i nie dotykanie dzikich zwierząt.

*       Nie głaskanie i nie karmienie zwierząt bez zgody opiekuna i właściciela.

*       Przestrzeganie zakazu wchodzenia na teren, którego pilnuje pies

*       Znajomość zasad zachowania w przypadku ataku psa,

Pozom III

*       Znajomość wyglądu tabliczki informującej, że teren jest strzeżony przez psa.

*       Właściwe postępowanie w razie ukąszenie przez owady.

*       Znajomość zasad zachowania w kontaktach ze zwierzętami.

„Nie wszystko trzeba rozumieć głową, wystarczy sercem.

Dajemy słowo.”

Zwyczaje, tradycje, religie

Poziom I

*       Uczestniczenie w uroczystościach świeckich i religijnych w rodzinie.

*       Aktywna pomoc w przygotowywaniu uroczystości rodzinnych.

*       Interesowanie się panującymi w rodzinie zwyczajami związanymi z wybranymi świętami i uczestniczenie w przygotowaniach do nich.

Poziom II

*       Odnajdowanie podobieństw w obchodach świąt religijnych i uroczystości rodzinnych w cyklu rocznym.

*       Aktywna pomoc w przygotowywaniu uroczystości rodzinnych.

*       Poznawanie gustów członków rodziny i samodzielne przygotowanie prezentów.

Poziom III

*       Poznawanie zwyczajów i ich historii w rodzinie.

*       Poznawanie wiary i zwyczajów dziadków.

*       Interesowanie się zwyczajami i sposobami świętowania w innych rodzinach.


Październik!

paź

Wiersz: „Co to jest Polska”

Czesław Janczarski

- Co to jest Polska? -
Spytał Jaś w przedszkolu.
Polska - to wieś i las
i zboże w polu,
szosa, którą pędzi
do miasta autobus,
i samolot, co leci
wysoko, na tobą.
Polska- to miasto,
strumień i rzeka,
i komin fabryczny,
co dymi z daleka,
a nawet obłoki,
gdy nad nami mkną.
Polska to jest także twój rodzinny dom.
A przedszkole?
Tak - i przedszkole,
i róża w ogrodzie
i książka na stole.

jesienny potwor

Jarzębinowa piosenka

Muzyka: Feliks Rybicki

Słowa: Maria Szypowska

Na polanie w lesie

chodzi sobie jesień,

różne dary niesie.

Refren. Koral, koral

sznur korali

koral jarzębina da!

Las się cały mieni,

złoci i czerwieni,

czary to jesieni.

Refren. Koral, koral

sznur korali

koral jarzębina da!

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Zadania przedszkola

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

 

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;

6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

10) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

 

 


 

Wrzesień!

 

tematyka wrzesien

Wiersz: „Kiedy światło jest zielone”

W. Badalska

Kiedy światło jest zielone
można przejść na drugą stronę,
a gdy świeci się czerwone
przechodzenie zabronione!

Gdy zamierzasz przejść ulicę
na chodniku przystań bokiem,
popatrz w lewo bystrym okiem,
skieruj w prawo wzrok sokoli,
znów na lewo spójrz powoli.

Jezdnia wolna – więc swobodnie
mogą przez nią przejść przechodnie.

Kiedy chcę przez jezdnię
przejść na drugą stronę,
przystaję i ze światłami
gram w zielone.

Pytam: – Jest zielone?
– Proszę – mówią grzecznie.
Wtedy wiem, że mogę
przechodzić bezpiecznie.

rd

Piosenka: Trzy kolory

Qndel

Autor tekstu: Beata Ejzenhart

1. Gdy otwierasz rano oczy świat kolorów wita cię
Tak w zabawie jak i w życiu, ważny przecież kolor jest. Kolor to nie tylko barwy i znaczenie ważne ma. Widzisz je idąc do szkoły, na spacerze, goniąc psa

Refren: Gdy czerwone widzisz – stój!
A zielone - śmiało idź
A kolor pomarańczowy mówi, abyś gotów był

2. Po spacerze i po szkole, kiedy wracać przyjdzie ci
Uśmiechnięte trzy kolory, dadzą znak czy możesz iść
Mrugać będą jedne z drugim i kolorem dawać znać
Czy bezpiecznie możesz przejść, czy zatrzymać jednak się.

Refren: Gdy czerwone widzisz –stój!…

3. Morał z tej piosenki taki, że kolory rządzą światem
Dobrze wiedzieć jak są ważne, dobrze wiedzieć ile znaczą. Bezpieczeństwa są strażnikiem, nadzorują dzień i noc. By bezpiecznie przez ulice mógł przechodzić każdy brzdąc

Refren: Gdy czerwone widzisz – stój!...

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Zadania przedszkola

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka

3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetyczne.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.

Program wychowawczo-profilaktyczny „Kubuś Puchatek uczy nas przyjaźni”

„Kiedy przyjaciel Ci pomoże, od razu jesteś w lepszym humorze.”

Relacje w grupie przedszkolnej

Poziom I

*        Nawiązywanie kontaktów z innymi dziećmi.

*        Zapraszanie do zabawy.

*        Przestrzeganie norm i zachowań regulujących współżycie w grupie, gwarantujących dzieciom dobre samopoczucie w przedszkolu, np. na zasadzie „kontraktu” wypracowanego wspólnie z dziećmi. Okazywanie sympatii.

*        Pomoc słabszym, oferowanie pomocy podczas zabawy. Używanie zwrotu typu: Jak mogę ci pomóc?

Poziom II

*        Uświadomienie poczucia przynależności do wspólnoty dziecięcej, jaką jest grupa poprzez podejmowanie wspólnych zadań i prac.

*        Próby radzenia sobie z pominięciem lub odrzuceniem przez rówieśników w zabawie.

*        Reagowanie w sposób akceptowany społecznie, odrzucanie reakcji agresji, wycofania się, braku działania.

Poziom III

*        Powstrzymywanie się od zachowań agresywnych w stosunku do otoczenia.

*        Dyskutowanie, negocjowanie i branie pod uwagę potrzeb innych

Konflikty

Poziom I

*        Doświadczanie sposobu rozwiązywania niektórych sytuacji konfliktowych podczas zabawy i codziennego życia.

Poziom II

*        Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów poprzez odpowiednie komunikaty słowne i pozawerbalne.

*        Kreatywne zachowanie podczas konfliktu, radzenie sobie z własnymi emocjami.

Poziom III

*        Próby radzenia sobie z dokuczaniem poprzez zachowania prospołeczne typu: Przestań, proszę.

*        Odrzucanie zachowań agresywnych lub wycofujących się podczas dokuczania.

*        Zgłaszanie problemu dorosłemu.

Kultura bycia

Poziom I

*        Stwarzanie okazji do używania form grzecznościowych.

Poziom II

*        Używanie form grzecznościowych.

*        Poznawanie i przestrzeganie niektórych norm obowiązujących w życiu przedszkolnym i domowym.

Poziom III

*        Rozumienie znaczenia nieprzerywania rozmowy w sposób nieakceptowany społecznie.

*        Nabywanie umiejętności reakcji typu: Przepraszam, w czym mogę pomóc?

Współpraca i współdziałanie

Poziom I

*        Stwarzanie okazji do dokonywania wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.

*        Dostrzeganie potrzeby wspólnego opracowania zasad i norm grupowych.

*        Próby czekania na swoją kolej.

Poziom II

*        Opracowanie, spisanie, wizualizacja zasad grupowych i ich przestrzeganie.

*        Podejmowanie i realizowanie różnych zadań zespołowych – wspólne rozwiązywanie problemów.

*        Podejmowanie działań na rzecz grupy i przedszkola: utrzymywanie porządku, podejmowanie prac społecznie użytecznych, hodowlanych i gospodarczych.

Poziom III

*        Pełnienie roli gospodarza wobec gości odwiedzających przedszkole.

*        Podejmowanie prostych prac na rzecz najbliższego środowiska społecznego.

*        Rozumienie znaczenia dobrosąsiedzkich relacji.

„Wystarczy być przy kimś – to też jest odwaga.

Świadomość, że jesteś drugiemu pomaga.”

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - PROFILAKTYKA

Szkodliwe zabawki i narzędzia

Poziom I

*        Przestrzeganie zakazu wkładania czegokolwiek do uszu, ust i nosa.

*        Korzystanie z zabawek, narzędzi i przyborów zgodnie z zasadami ich użytkowania.

Poziom II

*        Zgłaszanie nauczycielowi zabawek zepsutych i niebezpiecznych.

Poziom III

*        Zgłaszanie nauczycielowi niebezpiecznych zabawek i urządzeń w ogrodzie przedszkolnym.

*        Przestrzeganie młodszych kolegów przed niewłaściwym korzystaniem z urządzeń.

Niebezpieczne urządzenia elektryczne

Poziom I

*        Przestrzeganie zakazu używania gniazdek elektrycznych.

*        Dostrzeganie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu, np. podchodzenie do pracujących maszyn i urządzeń, zabawy urządzeniami elektrycznymi pod napięciem.

Poziom II

*        Przestrzeganie zakazu manipulowania urządzeniami elektrycznymi zasilanymi z sieci.

Poziom III

*        Motywowanie do przestrzegania młodszych kolegów przed niebezpieczeństwem związanym z urządzeniami elektrycznymi.

*        Uświadamianie dzieciom niebezpieczeństwa i zagrożeń związanych z pracami polowymi, szczególnie w czasie żniw.

Groźne spotkania z nieznajomym

Poziom I

*        Znajomość określenia „obca osoba”.

*        Przestrzeganie zakazu wychodzenia z przedszkola z nieznaną osobą.

*        Nie przyjmowanie słodyczy i podarunków od osób nieznanych.

Poziom II

*        Zachowywanie ostrożności w mało znanym lub obcym środowisku społecznym, w kontaktach z nieznanymi osobami.

*        Nie opowiadanie o sobie i swojej rodzinie obcym osobom.

*        Nie odchodzenie z miejsca zabawy z nieznaną osobą.

*        Nie przyjmowanie podarunków od nieznajomych.

Poziom III

*        Kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania wobec osób nieznanych.

*        Informowanie rodziców, nauczyciela o pojawieniu się osób nieznanych w środowisku dzieci, np. na placu zabaw.

*        Informowanie rodziców, nauczyciela o dziwnych zachowaniach osób dorosłych.

*        Umiejętność grzecznego odmawiania obcej osobie, kiedy np. czymś częstuje lub proponuje wspólny spacer.

*        Zaznajamianie się z zasadami obowiązującymi podczas zagubienia się w tłumie.

*        Zapamiętanie własnego nazwiska i imienia, adresu, numeru telefonu osoby bliskiej.

Niebezpieczeństwa ulicy

Poziom I

*        Przestrzeganie zasady ruchu prawą stroną chodnika.

*        Opieka osób dorosłych (trzymanie za rękę, dziecko idzie od wewnętrznej strony chodnika). Przechodzenie przez jezdnię w miejscach oznaczonych w towarzystwie dorosłych.

*        Zauważanie i nazywanie znaków drogowych znajdujących się w pobliżu przedszkola,
wyjaśnianie ich treści i roli.

*        Znajomość elementarnych zasad ruchu drogowego, np. korzystanie z oznakowanych przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej.

*        Poznanie zasad zachowania się podczas indywidualnych i zbiorowych wycieczek ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji będących najczęstszymi przyczynami wypadków.

*        Poznanie i nazywanie znaków drogowych i informacyjnych.

Poziom III

*        Rozumienie zagrożeń związanych z zabawą w pobliżu ulicy.

*        Świadome przestrzeganie zasad ruchu drogowego (np. poruszanie się lewą stroną szosy, noszenie przepasek odblaskowych).

*        Poznanie zasad bezpiecznego podróżowania różnymi środkami transportu (rower – kask rowerowy; łódź – kamizelka ratunkowa; samochód – fotelik, pasy).

*        Poznanie i nazywanie znaków drogowych ostrzegawczych.

Poziom III

*        Rozumienie i przestrzeganie zasad ruchu drogowego.

*        Rozumienie znaczenia sygnalizacji dla kierujących pojazdami.

*        Poznanie sygnałów nadawanych przez policjanta kierującego ruchem.

*        Poznanie miejsc szczególnie niebezpiecznych: skrzyżowania, torowiska tramwajowe, przejazdy kolejowe z zaporami i bez zapór, linie wysokiego napięcia.

*        Poznanie zasad korzystania ze środków komunikacji publicznej i nazywanie znaków drogowych zakazu i nakazu.

*        Zwracanie się do policjanta w sytuacji zagrożenia.

Właściwe zachowania w sytuacjach zagrożenia

Poziom I

*        Poznanie zasad zachowania w sytuacji zagrożenia, np. podczas pożaru, awarii wody.

Poziom II

*        Rozpoznawanie sytuacji zagrożenia i umiejętność zachowania się w niej.

Poziom III

*        Znajomość numerów telefonów alarmowych i sytuacji, gdy trzeba z nich skorzystać.

*        Umiejętność proszenia o pomoc podczas dzwonienia na numery telefonów alarmowych.

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl