biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

 


Czerwiec

Tematyka kompleksowa:

1. W świecie dzieciaków

2. Letnie podróże małe i duże

 

 

Wiersz do nauki:

Marcin Przewoźniak

ZDOBYWCA WIELKIEJ GÓRY

Tato? Po co tam wchodzimy?

Tato! Całkiem się spocimy.

Tato. Noga mi odpadnie!

Stójmy. Tutaj też jest ładnie.

Ile jeszcze wchodzić trzeba?

Czy to droga jest do nieba?

Są tu gdzieś ruchome schody?

Czy na szczycie będą lody?

Oto szczyt. Weszliśmy. – Tata!

Najwspanialszy widok świata!

Patrz, pod nami cała Ziemia!

Wyższej góry tutaj nie ma?


 Piosenka do nauki:

Komiksy, magiczne obrazki

Sł. Majka Jeżowska

1.Jeden woli Lady Pank
Drugi za to lubi tran
Ten by wszystko dał za ptysie
Tamten kocha tylko misie

Ten, kolego, klocki Lego
Ale ja się śmieję z tego
Mnie nie bawi z klocków domek
Za to - Tytus, Romek i Atomek

Ref: Komiksy, komiksy - magiczne obrazki
Pogonie i walki, pułapki, zasadzki
Podróże przez burze, kowbojskie ło-ho
Komiksy - to jest to!

2. Jeden woli Disneyland
Do zająca czuje wstręt
Ten uwielbia dyskoteki
Tamten tylko - Dżeki, Dżeki

Gdy klasówka się nie uda
Wini za to Robin Hooda
Ja do wilka robię oko
Na mnie czeka Kajko i Kokosz

Ref: Komiksy, komiksy - magiczne obrazki
Pogonie i walki, pułapki, zasadzki
Podróże przez burze, kowbojskie ło-ho
Komiksy - to jest to!

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zadania przedszkola

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;

 

Zdania wychowawczo – dydaktyczne z programu wychowawczego „Kubuś Puchatek uczy nas przyjaźni”:

 

„Niekiedy wielcy bywają mali, a mali wielcy i wspaniali.”

Literatura

Poznawanie literatury jest związane z wszystkimi obszarami edukacji dziecka zamieszczonymi w programie.

Poziom I

*    Słuchanie artystycznie czytanej przez nauczyciela literatury dziecięcej.

*    Ilustrowanie treści pacynkami, sylwetami, obrazkami.

*    Poznanie klasycznej literatury dziecięcej i zainteresowanie nią dzieci.

*    Przeglądanie książek i domyślanie się tematyki na podstawie okładki i ilustracji.

*    Samodzielne oglądanie książek obrazkowych.

*    Wyszukiwanie na obrazkach przedmiotów, postaci. Nazywanie ich i określanie wykonywanych przez nie czynności.

*    Odkładanie książek na półkę w kąciku książek.

*    Korzystanie z książek po umyciu rąk.

Poziom II

*    Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dłuższych form literackich opowiadanych i czytanych. Dłuższe skupianie uwagi na słowie mówionym.

*    Spontaniczna i zorganizowana aktywność ruchowa dziecka wynikająca z treści poznanych utworów literackich.

*    Rozpoznawanie wydarzeń przedstawionych na ilustracjach w książkach dla dzieci.

*    Odbieranie tekstów literackich poprzez słuchowiska radiowe, film.

*    Wypowiadanie się na temat treści czasopism dla dzieci i książek.

*    Rozbudzenie zainteresowań dzieci literaturą i poezją dla dzieci.

*    Uczenie się zasad prawidłowego korzystania z książek.

*    Tworzenie okazji do odtwarzania treści poznanej literatury w zabawach.

Poziom III

*        Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dłuższych form literackich odtwarzanych z różnych środków audiowizualnych i oglądania widowisk teatralnych.

*    Wdrażanie do poszanowania książek. Posługiwanie się zakładką przy oglądaniu.

*    Dokonywanie oceny postępowania bohaterów w utworach literackich.

*    Dostrzeganie dobra, prawdy i piękna w postępowaniu swoim i bohaterów literackich.

*    Organizowanie kącika książki.

*    Ilustrowanie fragmentów książek.

*    Wymyślanie własnych opowiadań i treści np. komiksów.

*    Tworzenie i ilustrowanie własnych książeczek.

*    Poznawanie historii powstawania książki.

*    Poznanie zawodów związanych z powstawaniem książki (autor, pisarz, poeta, redaktor, introligator, drukarz, ilustrator, księgarz).

*    Poznawanie miejsc związanych z książką (biblioteka, czytelnia, księgarnia, antykwariat).

 

„Wystarczy być przy kimś – to też jest odwaga. Świadomość, że jesteś drugiemu pomaga.”

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - PROFILAKTYKA

Właściwe zachowania wobec zwierząt

Poziom I

*        Przestrzeganie zakazu dotykania przypadkowo napotkanych zwierząt.

Poziom II

*        Nie podchodzenie i nie dotykanie dzikich zwierząt.

*        Nie głaskanie i nie karmienie zwierząt bez zgody opiekuna i właściciela.

*        Przestrzeganie zakazu wchodzenia na teren, którego pilnuje pies

 

Kompetencje kluczowe:

1.kompetencje w zakresie czytania i pisania;

2.kompetencje językowe;

3.kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

5.kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;

8.kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl