biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

Wrzesień!

 

tematyka

Wiersz: „Kiedy światło jest zielone”

W. Badalska

Kiedy światło jest zielone
można przejść na drugą stronę,
a gdy świeci się czerwone
przechodzenie zabronione!

Gdy zamierzasz przejść ulicę
na chodniku przystań bokiem,
popatrz w lewo bystrym okiem,
skieruj w prawo wzrok sokoli,
znów na lewo spójrz powoli.

Jezdnia wolna – więc swobodnie
mogą przez nią przejść przechodnie.

Kiedy chcę przez jezdnię
przejść na drugą stronę,
przystaję i ze światłami
gram w zielone.

Pytam: – Jest zielone?
– Proszę – mówią grzecznie.
Wtedy wiem, że mogę
przechodzić bezpiecznie.

rd

Piosenka: Trzy kolory

Qndel

Autor tekstu: Beata Ejzenhart

1. Gdy otwierasz rano oczy świat kolorów wita cię
Tak w zabawie jak i w życiu, ważny przecież kolor jest. Kolor to nie tylko barwy i znaczenie ważne ma. Widzisz je idąc do szkoły, na spacerze, goniąc psa

Refren: Gdy czerwone widzisz – stój!
A zielone - śmiało idź
A kolor pomarańczowy mówi, abyś gotów był

2. Po spacerze i po szkole, kiedy wracać przyjdzie ci
Uśmiechnięte trzy kolory, dadzą znak czy możesz iść
Mrugać będą jedne z drugim i kolorem dawać znać
Czy bezpiecznie możesz przejść, czy zatrzymać jednak się.

Refren: Gdy czerwone widzisz –stój!…

3. Morał z tej piosenki taki, że kolory rządzą światem
Dobrze wiedzieć jak są ważne, dobrze wiedzieć ile znaczą. Bezpieczeństwa są strażnikiem, nadzorują dzień i noc. By bezpiecznie przez ulice mógł przechodzić każdy brzdąc

Refren: Gdy czerwone widzisz – stój!...

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Zadania przedszkola

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka

3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetyczne.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.

Program wychowawczo-profilaktyczny „Kubuś Puchatek uczy nas przyjaźni”

„Kiedy przyjaciel Ci pomoże, od razu jesteś w lepszym humorze.”

Relacje w grupie przedszkolnej

Poziom I

*        Nawiązywanie kontaktów z innymi dziećmi.

*        Zapraszanie do zabawy.

*        Przestrzeganie norm i zachowań regulujących współżycie w grupie, gwarantujących dzieciom dobre samopoczucie w przedszkolu, np. na zasadzie „kontraktu” wypracowanego wspólnie z dziećmi. Okazywanie sympatii.

*        Pomoc słabszym, oferowanie pomocy podczas zabawy. Używanie zwrotu typu: Jak mogę ci pomóc?

Poziom II

*        Uświadomienie poczucia przynależności do wspólnoty dziecięcej, jaką jest grupa poprzez podejmowanie wspólnych zadań i prac.

*        Próby radzenia sobie z pominięciem lub odrzuceniem przez rówieśników w zabawie.

*        Reagowanie w sposób akceptowany społecznie, odrzucanie reakcji agresji, wycofania się, braku działania.

Poziom III

*        Powstrzymywanie się od zachowań agresywnych w stosunku do otoczenia.

*        Dyskutowanie, negocjowanie i branie pod uwagę potrzeb innych

Konflikty

Poziom I

*        Doświadczanie sposobu rozwiązywania niektórych sytuacji konfliktowych podczas zabawy i codziennego życia.

Poziom II

*        Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów poprzez odpowiednie komunikaty słowne i pozawerbalne.

*        Kreatywne zachowanie podczas konfliktu, radzenie sobie z własnymi emocjami.

Poziom III

*        Próby radzenia sobie z dokuczaniem poprzez zachowania prospołeczne typu: Przestań, proszę.

*        Odrzucanie zachowań agresywnych lub wycofujących się podczas dokuczania.

*        Zgłaszanie problemu dorosłemu.

Kultura bycia

Poziom I

*        Stwarzanie okazji do używania form grzecznościowych.

Poziom II

*        Używanie form grzecznościowych.

*        Poznawanie i przestrzeganie niektórych norm obowiązujących w życiu przedszkolnym i domowym.

Poziom III

*        Rozumienie znaczenia nieprzerywania rozmowy w sposób nieakceptowany społecznie.

*        Nabywanie umiejętności reakcji typu: Przepraszam, w czym mogę pomóc?

Współpraca i współdziałanie

Poziom I

*        Stwarzanie okazji do dokonywania wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.

*        Dostrzeganie potrzeby wspólnego opracowania zasad i norm grupowych.

*        Próby czekania na swoją kolej.

Poziom II

*        Opracowanie, spisanie, wizualizacja zasad grupowych i ich przestrzeganie.

*        Podejmowanie i realizowanie różnych zadań zespołowych – wspólne rozwiązywanie problemów.

*        Podejmowanie działań na rzecz grupy i przedszkola: utrzymywanie porządku, podejmowanie prac społecznie użytecznych, hodowlanych i gospodarczych.

Poziom III

*        Pełnienie roli gospodarza wobec gości odwiedzających przedszkole.

*        Podejmowanie prostych prac na rzecz najbliższego środowiska społecznego.

*        Rozumienie znaczenia dobrosąsiedzkich relacji.

„Wystarczy być przy kimś – to też jest odwaga.

Świadomość, że jesteś drugiemu pomaga.”

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - PROFILAKTYKA

Szkodliwe zabawki i narzędzia

Poziom I

*        Przestrzeganie zakazu wkładania czegokolwiek do uszu, ust i nosa.

*        Korzystanie z zabawek, narzędzi i przyborów zgodnie z zasadami ich użytkowania.

Poziom II

*        Zgłaszanie nauczycielowi zabawek zepsutych i niebezpiecznych.

Poziom III

*        Zgłaszanie nauczycielowi niebezpiecznych zabawek i urządzeń w ogrodzie przedszkolnym.

*        Przestrzeganie młodszych kolegów przed niewłaściwym korzystaniem z urządzeń.

Niebezpieczne urządzenia elektryczne

Poziom I

*        Przestrzeganie zakazu używania gniazdek elektrycznych.

*        Dostrzeganie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu, np. podchodzenie do pracujących maszyn i urządzeń, zabawy urządzeniami elektrycznymi pod napięciem.

Poziom II

*        Przestrzeganie zakazu manipulowania urządzeniami elektrycznymi zasilanymi z sieci.

Poziom III

*        Motywowanie do przestrzegania młodszych kolegów przed niebezpieczeństwem związanym z urządzeniami elektrycznymi.

*        Uświadamianie dzieciom niebezpieczeństwa i zagrożeń związanych z pracami polowymi, szczególnie w czasie żniw.

Groźne spotkania z nieznajomym

Poziom I

*        Znajomość określenia „obca osoba”.

*        Przestrzeganie zakazu wychodzenia z przedszkola z nieznaną osobą.

*        Nie przyjmowanie słodyczy i podarunków od osób nieznanych.

Poziom II

*        Zachowywanie ostrożności w mało znanym lub obcym środowisku społecznym, w kontaktach z nieznanymi osobami.

*        Nie opowiadanie o sobie i swojej rodzinie obcym osobom.

*        Nie odchodzenie z miejsca zabawy z nieznaną osobą.

*        Nie przyjmowanie podarunków od nieznajomych.

Poziom III

*        Kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania wobec osób nieznanych.

*        Informowanie rodziców, nauczyciela o pojawieniu się osób nieznanych w środowisku dzieci, np. na placu zabaw.

*        Informowanie rodziców, nauczyciela o dziwnych zachowaniach osób dorosłych.

*        Umiejętność grzecznego odmawiania obcej osobie, kiedy np. czymś częstuje lub proponuje wspólny spacer.

*        Zaznajamianie się z zasadami obowiązującymi podczas zagubienia się w tłumie.

*        Zapamiętanie własnego nazwiska i imienia, adresu, numeru telefonu osoby bliskiej.

Niebezpieczeństwa ulicy

Poziom I

*        Przestrzeganie zasady ruchu prawą stroną chodnika.

*        Opieka osób dorosłych (trzymanie za rękę, dziecko idzie od wewnętrznej strony chodnika). Przechodzenie przez jezdnię w miejscach oznaczonych w towarzystwie dorosłych.

*        Zauważanie i nazywanie znaków drogowych znajdujących się w pobliżu przedszkola,
wyjaśnianie ich treści i roli.

*        Znajomość elementarnych zasad ruchu drogowego, np. korzystanie z oznakowanych przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej.

*        Poznanie zasad zachowania się podczas indywidualnych i zbiorowych wycieczek ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji będących najczęstszymi przyczynami wypadków.

*        Poznanie i nazywanie znaków drogowych i informacyjnych.

Poziom III

*        Rozumienie zagrożeń związanych z zabawą w pobliżu ulicy.

*        Świadome przestrzeganie zasad ruchu drogowego (np. poruszanie się lewą stroną szosy, noszenie przepasek odblaskowych).

*        Poznanie zasad bezpiecznego podróżowania różnymi środkami transportu (rower – kask rowerowy; łódź – kamizelka ratunkowa; samochód – fotelik, pasy).

*        Poznanie i nazywanie znaków drogowych ostrzegawczych.

Poziom III

*        Rozumienie i przestrzeganie zasad ruchu drogowego.

*        Rozumienie znaczenia sygnalizacji dla kierujących pojazdami.

*        Poznanie sygnałów nadawanych przez policjanta kierującego ruchem.

*        Poznanie miejsc szczególnie niebezpiecznych: skrzyżowania, torowiska tramwajowe, przejazdy kolejowe z zaporami i bez zapór, linie wysokiego napięcia.

*        Poznanie zasad korzystania ze środków komunikacji publicznej i nazywanie znaków drogowych zakazu i nakazu.

*        Zwracanie się do policjanta w sytuacji zagrożenia.

Właściwe zachowania w sytuacjach zagrożenia

Poziom I

*        Poznanie zasad zachowania w sytuacji zagrożenia, np. podczas pożaru, awarii wody.

Poziom II

*        Rozpoznawanie sytuacji zagrożenia i umiejętność zachowania się w niej.

Poziom III

*        Znajomość numerów telefonów alarmowych i sytuacji, gdy trzeba z nich skorzystać.

*        Umiejętność proszenia o pomoc podczas dzwonienia na numery telefonów alarmowych.

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl