biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

 pobrane

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:
1. „Polska moja ojczyzna”
2. „Jest coraz chłodniej, wszyscy przygotowują się do zimy”

PIOSENKA

„JESIENNY DESZCZ”

1.Dziś chmurkę nad podwórkiem potargał psotny wiatr,

aż deszcz popłynął ciurkiem i na podwórko spadł.

Ref. Hej, pada, pada, pada, pada, pada deszcz.

Jesienny pada, pada, pada, pada deszcz.

2. Deszcz płynie po kominie, wesoło bębni tak,

w blaszanej dzwoni rynnie i wsiąka w mokry piach.

Ref. ...

3. Kalosze więc nałożę, parasol wezmę też,

bo lubię gdy na dworze jesienny pada deszcz.

Ref. ...

WIERSZ

autor. W. Grodzieńska

Listopad 

Wyszedł sobie do ogrodu stary, siwy pan Listopad.

Grube palto wdział od chłodu i kalosze ma na stopach.

Deszcz zacina, wiatr dokucza, pustka, smutek dziś w ogrodzie.

Pan Listopad cicho mruczy "Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi".

Po listowiu kroczy sypkim na ławeczce sobie siada:

"Chłód i zimno, mam dziś chrypkę. Trudna rada! Trudna rada!"

pobrane 1

 

Zadania i obszary realizowane z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

Zadania przedszkola.

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

5) rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;

6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) przejawia poczucie własnej wartości, jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty

werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

Kompetencje kluczowe:

 1. kompetencje w zakresie czytania i pisania;
 2. kompetencje językowe;
 3. kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;
 4. kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;
 5.  kompetencje obywatelskie;
 6. kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;
 7. kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne z programu wychowawczo-profilaktycznego „Kubuś Puchatek uczy nas przyjaźni”:

Mądrość nie głowy, lecz serca zrozum – czy do kochania potrzebny jest rozum?”

 

Patriotyzm narodowy

Poziom I

 • Uświadamianie, że jestem Polakiem i mieszkam w Polsce.
 • Poznawanie barw narodowych i hymnu.
 • Słuchanie opowiadań, wierszy, bajek, piosenek nawiązujących do aktualnie obchodzonych świąt. Przygotowywanie się do uroczystości przedszkolnych związanych ze świętami państwowymi.

Poziom II

 • Przeżywanie nastroju odświętności w czasie świąt narodowych.
 • Zainteresowanie wydarzeniami w Polsce i na świecie.
 • Słuchanie i uczenie się okolicznościowych wierszy i piosenek.
 • Rozumienie znaczenia flagi, godła, hymnu dla tożsamości narodowej.
 • Rozumienie słowa „ojczyzna”.
 • Prowadzenie rozmów na tematy okolicznościowe związane z zainteresowaniami dzieci dotyczącymi aktualnych wydarzeń w kraju.

Poziom III

 • Odczuwanie powagi hymnu narodowego, śpiewanie początkowej jego części.
 • Poznawanie nazwy państwa – Rzeczypospolita Polska.
 • Słuchanie historii swojej miejscowości.
 • Budzenie przywiązania do historii Polski poprzez znajomość pomników kultury, np. Wawel, Zamek Królewski w Warszawie.
 • Gromadzenie informacji o najpiękniejszych zakątkach Polski.
 • Rozumienie znaczenia mowy ojczystej.
 • Poznanie elementów historii Polski poprzez legendy, treści przekazów historycznych, postacie wybranych bohaterów narodowych.
 • Dostrzeganie wartości dorobku polskiej nauki, np. odkryć Mikołaja Kopernika.
 • Przygotowywanie występów artystycznych.
 • Zbieranie przysłów.

Kiedy ktoś coś opowiada, to przerywać nie wypada.”

Uważne słuchanie wypowiedzi innych, dostrzeganie intencji innych rozmówców i dostosowywanie treści rozmowy do wiedzy i wieku odbiorcy

Poziom I

 • Uświadamianie znaczenia uważnego słuchania rozmówcy i dostrzegania intencji wypowiedzi podczas prowadzonych rozmów.

Poziom II

 • Budzenie świadomości, że niektóre zachowania mogą sprawić przykrość innym.
 • Zachęcanie do wsłuchiwania się w potrzeby i marzenia innych ludzi.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi, uważnego słuchania wypowiedzi kolegów poprzez ćwiczenia w aktywnym słuchaniu.

Korzystanie ze świeżego powietrza

Poziom III

 • Dobieranie odpowiedniej odzieży do warunków atmosferycznych.
 • Doskonalenie sprawności i umiejętności samodzielnego, bezpiecznego korzystania z urządzeń na podwórku przedszkolnym.
 • Przewidywanie skutków postępowania niezgodnego z zasadami bezpieczeństwa.
 • Samodzielne przeciwdziałanie marznięciu oraz przegrzaniu.

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl