biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

 

tematyka maj

 

Zadania i obszary realizowane z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

Zadania przedszkola.

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

5) rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;

7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;

Kompetencje kluczowe:

1. Kompetencje w zakresie czytania i pisania.

2. Kompetencje językowe.

3. Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się.

8. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne z programu wychowawczo-profilaktycznego „Kubuś Puchatek uczy nas przyjaźni”:

POTENCJAŁ ROZWOJOWY

Zdolności, talenty, mocne strony, trudności, wyobraźnia, upodobania, zainteresowania, marzenia

Poziom I                                                   

*         Dostrzeganie u siebie potencjału rozwojowego w trakcie życia codziennego w grupie i rodzinie, zabaw tematycznych, zabaw ruchowych, gier, działalności artystycznej, występów, wykonywania pracy, w kontaktach z innymi osobami, w czasie rozwiązywania problemów i zadań i w trakcie pokonywania trudności.

*         Rozpoznawanie, nazywanie i wartościowanie własnego zachowania.

*         Określanie własnych upodobań, zainteresowań, marzeń, np. zabawa z mikrofonem „Wyobraź sobie, że dziś może spełnić się twoje marzenie. Jakie byłoby to marzenie?”

*         Akceptowanie swoich słabych stron i praca nad ich przezwyciężaniem, np. nieśmiałość.

*         Rozpoznawanie i nazywanie własnych potrzeb, rozumienie potrzeb innych.

*         Dostrzeganie upodobań innych.

*         Odczuwanie radości i zadowolenia z pokonywania trudności.

*         Sprawianie innym radości własnym zachowaniem.

Poziom II

*         Doskonalenie swoich talentów poprzez uczestniczenie w dodatkowych zajęciach, np. trening wyobraźni, zajęcia plastyczne, taniec towarzyski.

*         Pozytywne postrzeganie innych, np. zabawa integracyjna „Niezwykły podarunek – wyszukiwanie pozytywnych cech rówieśnika”.

*         Dostrzeganie własnych możliwości i potencjału intelektualnego podczas wykonywania zadań.

*         Wyszukiwanie mocnych stron u innych, np. zabawa integracyjna „Krąg zaufania”.

*         Spostrzeganie i doceniania talentów innych.

*         Dostrzeganie i analizowanie zachowań własnych w sytuacjach trudnych.

*         Nieunikanie sytuacji trudnych i problemowych, np. zabawa „Węzeł gordyjski – rozwiązywanie supełków”.

Poziom III

*         Podejmowanie nowych wyzwań.

*         Ponoszenie odpowiedzialności za własne decyzje.

*         Zachęcanie innych do rozwijania zdolności.

*         Okazywanie pomocy innym w pokonywaniu trudności.

*         Dostrzeganie oryginalnych rozwiązań własnych i innych osób podczas zadań.

*         Dostrzeganie przydatności talentów w życiu społecznym.

*         Rozumienie, że zdolności świadczą o odrębności jednostki.

*         Planowanie realizacji własnych marzeń.

*         Dostrzegane własnej przydatności w bliższym i dalszym środowisku.

Formy grzecznościowe

Poziom II

*         Kształtowanie kulturalnego zwracania się do innych rówieśników i młodszych dzieci (codzienne kontakty społeczne).

*         Budzenie motywacji do bycia uprzejmym w stosunku do innych podczas prowadzenia rozmów w trakcie zabaw i innych form zajęć dydaktycznych.

*         Zachęcanie do okazywania szacunku rozmówcom.

Poziom III                           

*         Utrwalenie umiejętności używania zwrotów grzecznościowych w czasie spotkań okolicznościowych.

*         Utrwalenie nawyku używania form grzecznościowych na co dzień.

Zwroty powitalne

Poziom I

*         Zwrócenie uwagi na zasady obowiązujące przy powitaniu i pożegnaniu, np.: dzień dobry, dobry wieczór, do widzenia, cześć.

*         Uwrażliwianie dzieci na sposoby komunikowania się z drugą osobą, np. podczas

zabawy.

Poziom II

*         Uwrażliwianie na konieczność używania stosownych do rozmówcy form powitania w kontaktach interpersonalnych.

Poziom III

*         Doskonalenie umiejętności używania społecznie przyjętych zwrotów w czasie witania się w danej sytuacji i w zależności od osoby.

*         Rozwijanie zdolności empatycznych w kontaktach werbalnych, np. zabawy dramowe.

*         Sprawne nawiązywanie i kończenie rozmowy.

Uważne słuchanie wypowiedzi innych, dostrzeganie intencji innych rozmówców i dostosowywanie treści rozmowy do wiedzy i wieku odbiorcy

Poziom I                           

*         Uświadamianie znaczenia uważnego słuchania rozmówcy i dostrzegania intencji wypowiedzi podczas prowadzonych rozmów.

Poziom II                                  

*         Budzenie świadomości, że niektóre zachowania mogą sprawić przykrość innym.

*         Zachęcanie do wsłuchiwania się w potrzeby i marzenia innych ludzi.

*         Rozwijanie koncentracji uwagi, uważnego słuchania wypowiedzi kolegów poprzez ćwiczenia w aktywnym słuchaniu.

Poziom III

*         Uwrażliwianie na uczucia osoby lekceważonej i pomijanej przez otoczenie poprzez analizę literatury i sytuacji społecznych.

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl