biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

LUTY

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1. „Bale, bale w karnawale”

2. „W krainie bajki i baśni”

 

PIOSENKA

"A w karnawale"

A w karnawale, a w karnawale

to wszyscy wgłowach mają bale.

I ćwiczą dygi, kroki, obroty,

aż biją na nich siódme poty.

Wzdycha fryzjerka, mdleją krawcowe,

lecz się nie skarżą ani słowem.

Tworzą fryzury istroje modne,

dzieła prawdziwe, mistrzów godne.

Refren:

Na bal, na bal,

do sal, do sal.

Wodzirej na przedzie

korowód powiedzie.

Raz dwa, raz dwa,

i na trzy pas,

z podskokiem, zobrotem,

obcasów stukotem.

 Ana tych balach, ana tych balach

to nikt na nudę nie pozwala.

Parkiet aż płonie, falują ściany,

starsi imłodsi pędzą wtany.

Niesie ich tango, fokstrot porywa,

i dech zapiera salsa żywa.

W walcu wirują, śmigają wcza-czy,

a kto nie tańczy, niech popatrzy!

Refren:

Na bal, na bal...

WIERSZ

Jan Brzechwa

„Na wyspach Bergamutach

Na wyspach Bergamutach
Podobno jest kot w butach,Widziano także osła,
Którego mrówka niosła,Jest kura samograjka
Znosząca złote jajka,Na dębach rosną jabłka
W gronostajowych czapkach,Jest i wieloryb stary,
Co nosi okulary,Uczone są łososie
W pomidorowym sosieI tresowane szczury
Na szczycie szklanej góry,Jest słoń z trąbami dwiema
I tylko... wysp tych nie ma. 

ZADANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

Zadania przedszkola 

5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 

6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. 

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.; 

8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci. 

12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. 

 Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

 

 I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł; 

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania; 

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała; 

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie. 

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole: 

3)  przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych; 

7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników; 

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji; 

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole: 

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze; 

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku; 

7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

 8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe; 

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy. 

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole: 

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego; 

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, 5 poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki; 

6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom; 

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki; 

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru; 

11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę; 

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt); 

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego; 

19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowanie przestrzeni  własnymi pomysłamikonstrukcyjnymi

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE Z PROGRAMU „KUBUŚ PUCHATEK UCZY NAS PRZYJAŹNI:

Kiedy przyjaciel Ci pomoże, od razu jesteś w lepszym humorze.”

Relacje w grupie przedszkolnej

Poziom I

*      Nawiązywanie kontaktów z innymi dziećmi.

*      Zapraszanie do zabawy.

*      Przestrzeganie norm i zachowań regulujących współżycie w grupie, gwarantujących dzieciom dobre samopoczucie w przedszkolu, np. na zasadzie „kontraktu” wypracowanego wspólnie z dziećmi. Okazywanie sympatii.

*      Pomoc słabszym, oferowanie pomocy podczas zabawy. Używanie zwrotu typu: Jak mogę ci pomóc?

Współpraca i współdziałanie

Poziom I

*     Stwarzanie okazji do dokonywania wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.

*      Dostrzeganie potrzeby wspólnego opracowania zasad i norm grupowych.

*      Próby czekania na swoją kolej.

„Najlepiej zawsze być sobą, nie jakąś inną osobą.”

CECHY CZŁOWIEKA I JEGO CHARAKTER

  • Cechy i zachowanie człowieka
  • Różnice między ludźmi wynikające z płci, rasy, wieku, stanu zdrowia i doświadczenia

Poziom I

*      Próby określania, jaki jestem (dobry, spokojny, odważny, uczynny).

*      Rozpoznanie i nazywanie własnych cech charakteru (dobry – niedobry, spokojny – nerwowy, szybki – powolny, odważny – lękliwy).

*      Odszukiwanie podobnych cech u swoich bliskich (rodzeństwa, rodziców).

*      Dostrzeganie cech takich samych i podobnych u bohaterów książek, filmów (zabawy z postaciami bohaterów dziecięcych kreskówek).

 

 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl