biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

gosia 5

 

wiersz zielona gosia 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania wychowawczo - dydaktyczne realizowane z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

 

Zadania przedszkola:

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym

i poznawczym obszarze jego rozwoju.

3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych

do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,

z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie

o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji,

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

 

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko:

2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;chowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych,

z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne,

skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko:

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko:

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej; programowa kształcenia ogólnego z komentarzem

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

Dziecko:

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;mowa kształcenia ogólnego z komentarzem

19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne z programu wychowawczo-profilaktycznego „Kubuś Puchatek uczy nas przyjaźni”:

„Podziękować można bez słowa, bo nie zawsze potrzebne są słowa.

Dobro, miłość, przyjaźń

Poziom I

 • Spontaniczne pomaganie innym i odczuwanie z tego satysfakcji. Okazywanie uczuć miłości i szacunku w stosunku do członków rodziny.

 • Przyjmowanie w zabawach pozytywnych postaw obserwowanych w środowisku.

  Poziom II

 • Rozpoznawanie i wybieranie sposobów postępowania, które są ukierunkowane na czynienie dobra: pomoc, reakcja na wygraną lub przegraną, aktywne słuchanie, negocjacje.

 •  

  „Kiedy przyjaciel Ci pomoże, od razu jesteś w lepszym humorze.”

  Relacje w grupie przedszkolnej

  Poziom II

 • Uświadomienie poczucia przynależności do wspólnoty dziecięcej, jaką jest grupa poprzez podejmowanie wspólnych zadań i prac.

 • Próby radzenia sobie z pominięciem lub odrzuceniem przez rówieśników w zabawie.

 • Reagowanie w sposób akceptowany społecznie, odrzucanie reakcji agresji, wycofania się, braku działania.

  Akceptacja potrzeb innych i zachowania empatyczne

  Poziom I

 • Dostrzeganie potrzeb innych członków grupy.

 • Dostrzeganie różnic i podobieństw w wyglądzie i zachowaniu rówieśnika.

 • Rozumienie sensu istnienia zasad i norm grupowych.

  Poziom II

 • Świadome zachowywanie się w grupie przedszkolnej z uwzględnieniem potrzeb innego dziecka.

 • Okazywanie pomocy słabszym i młodszym czy nowo przybyłym do przedszkola.

   

 • „Wystarczy być przy kimś – to też jest odwaga.

  Świadomość, że jesteś drugiemu pomaga.”

  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - PROFILAKTYKA

  Szkodliwe zabawki i narzędzia

  Poziom I

 • Przestrzeganie zakazu wkładania czegokolwiek do uszu, ust i nosa.

 • Korzystanie z zabawek, narzędzi i przyborów zgodnie z zasadami ich użytkowania.

  Poziom II

 • Zgłaszanie nauczycielowi zabawek zepsutych i niebezpiecznych.

  Niebezpieczne urządzenia elektryczne

  Poziom I

 • Przestrzeganie zakazu używania gniazdek elektrycznych.

 • Dostrzeganie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu, np. podchodzenie do pracujących maszyn i urządzeń, zabawy urządzeniami elektrycznymi pod napięciem.

  Poziom II

 • Przestrzeganie zakazu manipulowania urządzeniami elektrycznymi zasilanymi z sieci.

  Właściwe zachowania w sytuacjach zagrożenia

  Poziom II

 • Rozpoznawanie sytuacji zagrożenia i umiejętność zachowania się w niej.

  Poziom III

 • Znajomość numerów telefonów alarmowych i sytuacji, gdy trzeba z nich skorzystać.

 • Umiejętność proszenia o pomoc podczas dzwonienia na numery telefonów alarmowych.

  Zakazane zabawy

  Poziom II

 • Reagowanie na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu innych dzieci, np. niebezpieczne zabawy, uszkodzona zabawka grożąca skaleczeniem i zgłaszanie ich nauczycielce.

 • Unikanie zabaw w miejscach niedozwolonych, np. w pobliżu jezdni, terenów wojskowych itp

   

 • „Najlepiej zawsze być sobą, nie jakąś inną osobą.”

  CECHY CZŁOWIEKA I JEGO CHARAKTER

 • Cechy i zachowanie człowieka

 • Różnice między ludźmi wynikające z płci, rasy, wieku, stanu zdrowia i doświadczenia

  Poziom II

 • Próby określania, jaki jestem (cierpliwy, oszczędny, życzliwy, złośliwy, niechlujny, niedokładny, strachliwy, nieżyczliwy, pomocny, wytrwały).

 • Rozpoznawanie i nazywanie pozytywnych i negatywnych cech własnego charakteru.

 • Próby pokazywania zachowania niepoprawnego i proponowanie zamian takiego zachowania w zabawach i rozmowach.

 • Nabywanie umiejętności sprawiania radości własnym zachowaniem (pomoc, prezenty, życzenia).

  POTENCJAŁ ROZWOJOWY

  Zdolności, talenty, mocne strony, trudności, wyobraźnia, upodobania, zainteresowania, marzenia

  Poziom II

 • Doskonalenie swoich talentów poprzez uczestniczenie w dodatkowych zajęciach, np. trening wyobraźni, zajęcia plastyczne, taniec towarzyski.

 • Pozytywne postrzeganie innych, np. zabawa integracyjna „Niezwykły podarunek – wyszukiwanie pozytywnych cech rówieśnika”.

 • Dostrzeganie własnych możliwości i potencjału intelektualnego podczas wykonywania zadań.

 • Wyszukiwanie mocnych stron u innych, np. zabawa integracyjna „Krąg zaufania”.

 • Spostrzeganie i doceniania talentów innych.

 • Dostrzeganie i analizowanie zachowań własnych w sytuacjach trudnych.

 • Nieunikanie sytuacji trudnych i problemowych, np. zabawa „Węzeł gordyjski – rozwiązywanie supełków”.

   

 • „Kiedy jesteś mały i czegoś się boisz, przytul się do przyjaciela.

  On cię uspokoi.”

  EMOCJE I UCZUCIA

  Akceptowane i nieakceptowane społecznie

  Poziom II

 • Rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie uczuć i emocji (zdziwienie, gniew, miłość).

 • Ćwiczenia w radzeniu sobie z uczuciami i emocjami w sposób kontrolowany.

 • Nabywanie umiejętności rozumienia uczuć poprzez wykorzystywanie przysłów i frazeologizmów (np. „zzieleniał ze złości”, „strach ma wielkie oczy”).

  Wyrażanie swoich pragnień, woli (np. ja chcę, marzę, żądam, rozkazuję), próśb, poleceń w sytuacjach zabawowych i dnia codziennego.

  Poziom I

 • Uświadamianie zasady, że każdy powinien mieć odwagę wyrażać swoje pragnienia i wolę.

 • Prowokowanie do ujawniania własnych preferencji.

  Poziom II

 • Nabywanie umiejętności wyrażania rozkazów, poleceń i pragnień. Rozwijanie umiejętności wyrażania próśb kierowanych do kolegi.

  Wyrażanie swoich stanów emocjonalnych werbalnie (np. cieszę się, jest mi smutno..., i pozawerbalnie (spuszczona głowa, wzruszenie ramionami, machnięcie ręką, tupnięcie nogą).

  Poziom II

 • Wzbogacanie słownictwa o określenia dotyczące charakteryzowania uczuć.

  Moje prawa - konwencja o prawach dziecka

  Poziom I

 • Znajomość swoich praw.

 • Znajomość swoich obowiązków.

  Poziom II

 • Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych.

 • obdarzanie uwagą innych dzieci i dorosłych.

 • Szanowanie zdania innych ludzi.

   

 • „Kiedy ktoś coś opowiada, to przerywać nie wypada.”

  SPOŁECZNE UŻYCIE JĘZYKA

  Formy wypowiedzi

  Poziom I-II

 • Nabywanie umiejętności precyzyjnego formułowania próśb, instrukcji w naturalnych sytuacjach (zabawa, spacer, wycieczka, kontakt z dorosłym, kolegą na podwórku, sąsiadem).

  Formy grzecznościowe

  Poziom II

 • Kształtowanie kulturalnego zwracania się do innych rówieśników i młodszych dzieci (codzienne kontakty społeczne).

 • Budzenie motywacji do bycia uprzejmym w stosunku do innych podczas prowadzenia rozmów w trakcie zabaw i innych form zajęć dydaktycznych.

 • Zachęcanie do okazywania szacunku rozmówcom.

  Uważne słuchanie wypowiedzi innych, dostrzeganie intencji innych rozmówców i dostosowywanie treści rozmowy do wiedzy i wieku odbiorcy

  Poziom II

 • Budzenie świadomości, że niektóre zachowania mogą sprawić przykrość innym.

 • Zachęcanie do wsłuchiwania się w potrzeby i marzenia innych ludzi.

 • Rozwijanie koncentracji uwagi, uważnego słuchania wypowiedzi kolegów poprzez ćwiczenia w aktywnym słuchaniu.

  Sytuacyjne użycie języka

  Poziom II

 • Poznanie zasady, że nasze zachowanie podczas rozmowy wpływa na odczucia rozmówcy, np. może go obrażać, drażnić, prowokować do agresji.

 • Formułowanie czytelnych dla rozmówcy wypowiedzi.

 • Uwrażliwianie na znaczenie taktownego zachowania wobec innych.

 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl