biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

 

Znalezione obrazy dla zapytania: luty karnawał przedszkole"

LUTY:)

 

Tematy kompleksowe:

„Karnawałowy zawrót głowy”

„Bądźmy zdrowi”

Piosenka

Autor: Domisie

Idziemy do lekarza

1. Tak się czasem nam przydarzy,

Że iść trzeba do lekarza

Do lekarza iść lubimy

I się wcale nie boimy

Lekarz biały fartuch ma

I słuchawki i recepty

Najpierw w gardło zajrzy A

I dokładnie nas obejrzy

Ref: Idziemy do lekarza

Idziemy  bardzo chętnie

Idziemy do lekarza śpiewając piosenkę

 2. Gdy nas boli albo uszy

Gdy coś w gardle bardzo skrzeczy

I idziemy do lekarza

Bo nas lekarz z nich wyleczy

Lekarz lek zapisze nam krople, syrop lub tabletkę

Ale leku nie bierz sam bo to bardzo niebezpieczne

Wiersz:

Autor: Wiera Badalska


„Karnawał"

W karnawale
same bale:
koty w nowych futerkach
na dachach tańczą oberka.
Pląsają psy w szalikach,
koń na biegunie bryka,
a wystrojone wrony
czeszą ogony.
Wróble próbują śpiewać,
radośnie szumią drzewa,
skaczą zające po polu,
a dzieci skaczą
-w przedszkolu.

 

                                                                                                   

 

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zadania przedszkola

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom  swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

6.  Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne,  z czworakowaniem, rzutne;

6) inicjuje zabawy konstrukcyjne , majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką     i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegających tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej,

grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej,

grupy sportowej;

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywania dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw             i materiału naturalnego;

3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne;   w skupieniu słucha muzyki;

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu       z uwagi na wybraną cechę;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń                        i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np.; wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym porami roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z  najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE Z PROGRAMU „KUBUŚ PUCHATEK UCZY NAS PRZYJAŹNI”

                    „Kto jest dobrze wychowany, wszędzie mile jest widziany.”

 

DOŚWIADCZANIE SAMODZIELNOŚCI DNIA CODZIENNEGO

Czystość osobista

Poziom I

*        Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych.

*        Prawidłowe wycieranie nosa.

*        Próby samodzielnego radzenia sobie w pomieszczeniach sanitarnych.

*        Przestrzeganie zasady niekorzystania z przedmiotów osobistych należących do innych.

Poziom II

*        Rozumienie znaczenia zabiegów higienicznych dla zdrowia.

*        Prawidłowe, samodzielne mycie zębów kontrolowane przez nauczyciela.

*        Samodzielne zmienianie bielizny na gimnastykę lub do odpoczynku.

*        Nabywanie nawyku zasłaniania ust podczas kichania lub kaszlu.

*        Świadome dbanie o czystość rąk, twarzy i uszu.

*         Rozumienie znaczenia czystości ciała i konieczności zmiany bielizny osobistej i odzieży.

 

HIGIENA I NAWYKI HIGIENICZNE

Słuchu

Poziom I

*        Pozwalanie dorosłym na pomoc w myciu uszu.

*        Zachęcanie do pozwolenia laryngologowi na obejrzenie uszu.

Poziom III

*        Troska o higienę słuchu.

ZDROWIE

Wiedza na temat zdrowia

Poziom I

*        Rozróżnianie pojęć: zdrowie i choroba.

*        Poznanie przyczyn niektórych chorób, jak grypa, przeziębienie, alergia.

Poziom II

*        Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie chorobom.

*        Rozumienie znaczenia hartowania organizmu poprzez codzienne przebywanie na powietrzu w każdej porze roku.

Poziom III

*        Samodzielne wybieranie sposobu odpoczywania i miejsca odpoczynku.

*        Rozumienie znaczenia uregulowanego rozkładu dnia dla zdrowia organizmu i dbania o zdrowie osób z rodziny, np. rodzeństwo, seniorzy rodu.

 

„Wystarczy być przy kimś – to też jest odwaga.

Świadomość, że jesteś drugiemu pomaga.”

Korzystanie ze świeżego powietrza

Poziom I

*        Codzienny (przynajmniej godzinny) pobyt na powietrzu bez względu na porę roku.

Poziom II

*        Nabywanie przeświadczenia o znaczeniu świeżego powietrza dla zdrowia.

*        Nabywanie sprawności w poruszaniu się po placu zabaw pod kontrolą dorosłych.

Poziom III

*        Dobieranie odpowiedniej odzieży do warunków atmosferycznych.

*        Doskonalenie sprawności i umiejętności samodzielnego, bezpiecznego korzystania z urządzeń na podwórku przedszkolnym.

*        Przewidywanie skutków postępowania niezgodnego z zasadami bezpieczeństwa.

 

 

Kompetencje kluczowe:

1.Kompetencje w zakresie czytania i pisania.

2. Kompetencje językowe.

3.Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się

6. Kompetencje obywatelskie

8. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. 

 

d9b208614500b6f80739755fd29fad52 XL

 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl