biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

 

                

CZERWIEC

Znalezione obrazy dla zapytania wakacje 

Tematyka:
I. Prawa Dziecka.
II. Ida Wakacje!

 

Wiersz "Dzieci świata"

Wincenty Faber

 

W Afryce w szkole na lekcji,

Śmiała się dzieci gromada,

Gdy im mówił malutki Gwinejczyk,

Że gdzieś na świecie śnieg pada.

A jego rówieśnik Eskimos,

Też w szkole w chłodnej Grenlandii,

Nie uwierzył, że są na świecie

Gorące pustynie i palmy.

Afryki ani Grenlandii

My także jak dotąd nie znamy,

A jednak wierzymy w lodowce,

W gorące pustynie, w banany.

I dzieciom z całego świata,

chcemy ręce uścisnąć mocno

i wierzymy, że dzielni z nich ludzie,

jak i z nas samych wyrosną.

 

 

 

Piosenka „Niech żyją wakacje”

Sł. i muz. Fasolki

 

Niech żyją wakacje
Niech żyje pole, las
I niebo i słońce
Wolny swobodny czas.

Gorące złote słońce
na czarno nas opali
w przejrzystej bystrej rzece
będziemy się kąpali.

Niech żyją wakacje
Niech żyje pole, las
I niebo i słońce
Wolny swobodny czas.

Pojedzie z nami piłka
i pajac i skakanka,
będziemy się bawili
od samiutkiego ranka.

Niech żyją wakacje
Niech żyje pole, las
I niebo i słońce
Wolny swobodny czas.

 

Zadania wychowawczo dydaktyczne realizowane z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

Zadania przedszkola

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie

wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne; 2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów

jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio

ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania,

kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie

systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich

przeżywaniem;

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka

form wyrazu;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji

11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych

osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej,

grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy

sportowej;

3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji

wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami

społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość

okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi

środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

21) rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

Zdania wychowawczo – dydaktyczne z programu wychowawczo-profilaktycznego „Kubuś Puchatek uczy nas przyjaźni”:

„Wystarczy być przy kimś – to też jest odwaga.

Świadomość, że jesteś drugiemu pomaga.”

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - PROFILAKTYKA

Zakazane zabawy

Poziom I

* Bezpieczne i ostrożne zachowanie się w zabawie.

* Zgłaszanie nauczycielce dolegliwości i skaleczeń.

* Unikanie zabawy z ogniem, zbliżania się do przedmiotów grożących oparzeniem. Poziom II

* Reagowanie na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu innych dzieci, np. niebezpieczne zabawy, uszkodzona zabawka grożąca skaleczeniem i zgłaszanie ich nauczycielce.

* Unikanie zabaw w miejscach niedozwolonych, np. w pobliżu jezdni, terenów wojskowych itp. Poziom III

* Kontrolowanie i ocenianie bezpieczeństwa miejsca zabawy.

* Zdawanie sobie sprawy z zagrożeń wynikających z przebywania w pobliżu zbiorników wodnych, kąpieli w nich oraz ślizgania się na zamarzniętej powierzchni.

* Próby oceniania własnych zachowań oraz zachowań innych pod względem bezpieczeństwa.

* Dostrzeganie zagrożeń wynikających z niewłaściwej jazdy na sankach, wrotkach, łyżworolkach, rowerze, np. czepianie się pojazdów, zjeżdżanie z górek w pobliżu jezdni.

Korzystanie ze świeżego powietrza

Poziom I

* Codzienny (przynajmniej godzinny) pobyt na powietrzu bez względu na porę roku.

* Nabywanie umiejętności rozgrzewania się w czasie chłodu, chronienia się przed

słońcem i deszczem, zmiany w sposobie ubierania się w zależności od temperatury.

Poziom II

* Nabywanie przeświadczenia o znaczeniu świeżego powietrza dla zdrowia.

* Nabywanie sprawności w poruszaniu się po placu zabaw pod kontrolą dorosłych.

* Rozumienie potrzeby chronienia skóry przed silnym mrozem i nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Smarowanie twarzy kremem.

Poziom III

* Dobieranie odpowiedniej odzieży do warunków atmosferycznych.

* Doskonalenie sprawności i umiejętności samodzielnego, bezpiecznego korzystania z urządzeń na podwórku przedszkolnym.

* Przewidywanie skutków postępowania niezgodnego z zasadami bezpieczeństwa.

* Samodzielne przeciwdziałanie marznięciu oraz przegrzaniu.

„Kto jest dobrze wychowany, wszędzie mile jest widziany.”

DOŚWIADCZANIE SAMODZIELNOŚCI DNIA CODZIENNEGo

Czystość osobista

Poziom I

*        Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych.

*        Mycie z przestrzeganiem kolejnych etapów tej czynności.

*        Prawidłowe wycieranie nosa.

*        Próby posługiwania się grzebieniem.

*        Próby samodzielnego radzenia sobie w pomieszczeniach sanitarnych.

*        Uczenie się wycierania butów przed wejściem do budynku.

*        Przestrzeganie zasady niekorzystania z przedmiotów osobistych należących do innych.

Poziom II

*        Rozumienie znaczenia zabiegów higienicznych dla zdrowia.

*        Prawidłowe, samodzielne mycie zębów kontrolowane przez nauczyciela.

*        Samodzielne zmienianie bielizny na gimnastykę lub do odpoczynku.

*        Dbałość o higienę czystości rąk.

*        Dokładne wycieranie butów przed wejściem i właściwe ustawianie butów na półce.

*        Kontrolowanie czystości własnego ubrania.

Poziom III

*        Samodzielne mycie zębów, płukanie ust.

*        Nabywanie nawyku zasłaniania ust podczas kichania lub kaszlu.

*        Posługiwanie się szczoteczką do paznokci.

*        Świadome dbanie o czystość rąk, twarzy i uszu.

*        Rozumienie znaczenia czystości ciała i konieczności zmiany bielizny osobistej i odzieży.

*        Czyszczenie ubrań szczotką. Wycieranie i czyszczenie butów.

Miejsca pracy

Poziom I

*        Ścieranie rozlanej wody i herbaty.

Poziom II

*        Dbanie o swoje zdrowie przez przestrzeganie zasady czystości pomieszczeń.

Poziom III

*        Pomoc w systematycznym wietrzeniu pomieszczeń przedszkolnych.

*        Unikanie miejsc zakurzonych i brudnych.

„Podziękować można bez słowa, bo nie zawsze potrzebne są słowa.”

Formy zachowania

Poziom I

*        Uczenie się sposobów wyrażania miłości do rodziców, np. czułe pożegnania, powitania.

*        Rozróżnianie zachowań akceptowanych i nieakceptowanych w rodzinie.

*        Rozumienie zachowań członków rodziny. Docenianie znaczenia rodziny. Okazywanie serdeczności członkom rodziny. Dzielenie się z rodzicami przeżyciami z przedszkola.

Poziom II

*        Docenianie troski rodziców w codziennych sytuacjach.

*        Okazywanie szacunku, respektowanie potrzeb i praw innych członków rodziny, np. prawa do spokoju, odpoczynku.

Poziom III

*        Słuchanie wierszy i treści opowiadań, bajek ukazujących przykłady zachowań w rodzinie, np. Dwie Dorotki, Muminki, Jaś i Małgosia, Kopciuszek.

*        Próby oceny zachowań członków rodziny; rozumienie motywów postępowania.

Czas wolny

Poziom I

*        Spędzanie czasu z rodziną.

*        Współorganizowanie czasu spędzanego z rodzeństwem, np. proponowanie zabaw.

Poziom II

*        Uczestniczenie w wyjazdach rodzinnych, wycieczkach, pobytach u krewnych.

*        Wspólne wybieranie sztuk teatralnych i filmów oglądanych z rodziną.

*        Towarzyszenie w przygotowaniu uroczystości rodzinnych.

Poziom III

*        Poznawanie zainteresowań i hobby członków rodziny.

*        Proponowanie sposobów spędzania czasu z dziadkami, np. majsterkowanie, spacery, gotowanie, prace plastyczno-konstrukcyjne, gry komputerowe, czytanie książek.

*        Wspólne uczestniczenie z rodzicami i rodzeństwem w różnych formach rekreacji.

*        Porównywanie sposobów spędzania czasu wolnego przez różnych członków rodziny (rodzeństwo, rodzice, dziadkowie).

Obowiązki

Poziom I

*        Włączanie się w prace domowe z inspiracji rodziców.

*        Podejmowanie obowiązków w domu rodzinnym.

Poziom II

*        Pomaganie rodzicom w pracach domowych.

*        Opiekowanie się młodszym rodzeństwem.

*        Pomoc ludziom starszym w rodzinie.

Poziom III

*        Samodzielne wykonywanie niektórych prac domowych, np. podlewanie kwiatów, ścieranie kurzu, odkurzanie.

*        Współudział w planowaniu i przygotowywaniu uroczystości rodzinnych.

*        Przekazywanie rodzicom informacji otrzymanych od nauczyciela.

*        Opiekowanie się zwierzętami w domu.

„Mądrość nie głowy, lecz serca zrozum – czy do kochania potrzebny jest rozum?”

Sztuka, tradycje i zwyczaje narodowe

Poziom I

*        Poznawanie piosenek i tańców narodowych, np. polonez.

*        Obserwowanie przygotowań do oficjalnych świąt państwowych i religijnych, np. dekorowanie pomieszczeń przedszkola, wystrój ulic.

Poziom II

*        Przygotowywanie teatrzyków i inscenizacji nawiązujących do obchodzonych świąt.

*        Poznawanie zwyczajów ludowych i obrzędów o zasięgu ogólnopolskim np. śmigus-dyngus.

*        Poznawanie wybranych świąt państwowych i zwyczajów z nimi związanych.

Zadania wychowawczo dydaktyczne realizowane z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

Zadania przedszkola

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie

wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne; 2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów

jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio

ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania,

kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie

systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich

przeżywaniem;

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka

form wyrazu;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji

11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych

osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej,

grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy

sportowej;

3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji

wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami

społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość

okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi

środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

21) rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

Zdania wychowawczo – dydaktyczne z programu wychowawczo-profilaktycznego „Kubuś Puchatek uczy nas przyjaźni”:

„Wystarczy być przy kimś – to też jest odwaga.

Świadomość, że jesteś drugiemu pomaga.”

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - PROFILAKTYKA

Zakazane zabawy

Poziom I

* Bezpieczne i ostrożne zachowanie się w zabawie.

* Zgłaszanie nauczycielce dolegliwości i skaleczeń.

* Unikanie zabawy z ogniem, zbliżania się do przedmiotów grożących oparzeniem. Poziom II

* Reagowanie na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu innych dzieci, np. niebezpieczne zabawy, uszkodzona zabawka grożąca skaleczeniem i zgłaszanie ich nauczycielce.

* Unikanie zabaw w miejscach niedozwolonych, np. w pobliżu jezdni, terenów wojskowych itp. Poziom III

* Kontrolowanie i ocenianie bezpieczeństwa miejsca zabawy.

* Zdawanie sobie sprawy z zagrożeń wynikających z przebywania w pobliżu zbiorników wodnych, kąpieli w nich oraz ślizgania się na zamarzniętej powierzchni.

* Próby oceniania własnych zachowań oraz zachowań innych pod względem bezpieczeństwa.

* Dostrzeganie zagrożeń wynikających z niewłaściwej jazdy na sankach, wrotkach, łyżworolkach, rowerze, np. czepianie się pojazdów, zjeżdżanie z górek w pobliżu jezdni.

Korzystanie ze świeżego powietrza

Poziom I

* Codzienny (przynajmniej godzinny) pobyt na powietrzu bez względu na porę roku.

* Nabywanie umiejętności rozgrzewania się w czasie chłodu, chronienia się przed

słońcem i deszczem, zmiany w sposobie ubierania się w zależności od temperatury.

Poziom II

* Nabywanie przeświadczenia o znaczeniu świeżego powietrza dla zdrowia.

* Nabywanie sprawności w poruszaniu się po placu zabaw pod kontrolą dorosłych.

* Rozumienie potrzeby chronienia skóry przed silnym mrozem i nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Smarowanie twarzy kremem.

Poziom III

* Dobieranie odpowiedniej odzieży do warunków atmosferycznych.

* Doskonalenie sprawności i umiejętności samodzielnego, bezpiecznego korzystania z urządzeń na podwórku przedszkolnym.

* Przewidywanie skutków postępowania niezgodnego z zasadami bezpieczeństwa.

* Samodzielne przeciwdziałanie marznięciu oraz przegrzaniu.

„Kto jest dobrze wychowany, wszędzie mile jest widziany.”

DOŚWIADCZANIE SAMODZIELNOŚCI DNIA CODZIENNEGo

Czystość osobista

Poziom I

*        Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych.

*        Mycie z przestrzeganiem kolejnych etapów tej czynności.

*        Prawidłowe wycieranie nosa.

*        Próby posługiwania się grzebieniem.

*        Próby samodzielnego radzenia sobie w pomieszczeniach sanitarnych.

*        Uczenie się wycierania butów przed wejściem do budynku.

*        Przestrzeganie zasady niekorzystania z przedmiotów osobistych należących do innych.

Poziom II

*        Rozumienie znaczenia zabiegów higienicznych dla zdrowia.

*        Prawidłowe, samodzielne mycie zębów kontrolowane przez nauczyciela.

*        Samodzielne zmienianie bielizny na gimnastykę lub do odpoczynku.

*        Dbałość o higienę czystości rąk.

*        Dokładne wycieranie butów przed wejściem i właściwe ustawianie butów na półce.

*        Kontrolowanie czystości własnego ubrania.

Poziom III

*        Samodzielne mycie zębów, płukanie ust.

*        Nabywanie nawyku zasłaniania ust podczas kichania lub kaszlu.

*        Posługiwanie się szczoteczką do paznokci.

*        Świadome dbanie o czystość rąk, twarzy i uszu.

*        Rozumienie znaczenia czystości ciała i konieczności zmiany bielizny osobistej i odzieży.

*        Czyszczenie ubrań szczotką. Wycieranie i czyszczenie butów.

Miejsca pracy

Poziom I

*        Ścieranie rozlanej wody i herbaty.

Poziom II

*        Dbanie o swoje zdrowie przez przestrzeganie zasady czystości pomieszczeń.

Poziom III

*        Pomoc w systematycznym wietrzeniu pomieszczeń przedszkolnych.

*        Unikanie miejsc zakurzonych i brudnych.

„Podziękować można bez słowa, bo nie zawsze potrzebne są słowa.”

Formy zachowania

Poziom I

*        Uczenie się sposobów wyrażania miłości do rodziców, np. czułe pożegnania, powitania.

*        Rozróżnianie zachowań akceptowanych i nieakceptowanych w rodzinie.

*        Rozumienie zachowań członków rodziny. Docenianie znaczenia rodziny. Okazywanie serdeczności członkom rodziny. Dzielenie się z rodzicami przeżyciami z przedszkola.

Poziom II

*        Docenianie troski rodziców w codziennych sytuacjach.

*        Okazywanie szacunku, respektowanie potrzeb i praw innych członków rodziny, np. prawa do spokoju, odpoczynku.

Poziom III

*        Słuchanie wierszy i treści opowiadań, bajek ukazujących przykłady zachowań w rodzinie, np. Dwie Dorotki, Muminki, Jaś i Małgosia, Kopciuszek.

*        Próby oceny zachowań członków rodziny; rozumienie motywów postępowania.

Czas wolny

Poziom I

*        Spędzanie czasu z rodziną.

*        Współorganizowanie czasu spędzanego z rodzeństwem, np. proponowanie zabaw.

Poziom II

*        Uczestniczenie w wyjazdach rodzinnych, wycieczkach, pobytach u krewnych.

*        Wspólne wybieranie sztuk teatralnych i filmów oglądanych z rodziną.

*        Towarzyszenie w przygotowaniu uroczystości rodzinnych.

Poziom III

*        Poznawanie zainteresowań i hobby członków rodziny.

*        Proponowanie sposobów spędzania czasu z dziadkami, np. majsterkowanie, spacery, gotowanie, prace plastyczno-konstrukcyjne, gry komputerowe, czytanie książek.

*        Wspólne uczestniczenie z rodzicami i rodzeństwem w różnych formach rekreacji.

*        Porównywanie sposobów spędzania czasu wolnego przez różnych członków rodziny (rodzeństwo, rodzice, dziadkowie).

Obowiązki

Poziom I

*        Włączanie się w prace domowe z inspiracji rodziców.

*        Podejmowanie obowiązków w domu rodzinnym.

Poziom II

*        Pomaganie rodzicom w pracach domowych.

*        Opiekowanie się młodszym rodzeństwem.

*        Pomoc ludziom starszym w rodzinie.

Poziom III

*        Samodzielne wykonywanie niektórych prac domowych, np. podlewanie kwiatów, ścieranie kurzu, odkurzanie.

*        Współudział w planowaniu i przygotowywaniu uroczystości rodzinnych.

*        Przekazywanie rodzicom informacji otrzymanych od nauczyciela.

*        Opiekowanie się zwierzętami w domu.

„Mądrość nie głowy, lecz serca zrozum – czy do kochania potrzebny jest rozum?”

Sztuka, tradycje i zwyczaje narodowe

Poziom I

*        Poznawanie piosenek i tańców narodowych, np. polonez.

*        Obserwowanie przygotowań do oficjalnych świąt państwowych i religijnych, np. dekorowanie pomieszczeń przedszkola, wystrój ulic.

Poziom II

*        Przygotowywanie teatrzyków i inscenizacji nawiązujących do obchodzonych świąt.

*        Poznawanie zwyczajów ludowych i obrzędów o zasięgu ogólnopolskim np. śmigus-dyngus.

*        Poznawanie wybranych świąt państwowych i zwyczajów z nimi związanych.

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl