biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

Tematyka kompleksowa na luty:      

1. Podróż do świata bajek

2. Czyste powietrze wokół nas - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

Podobny obraz

Wiersz

"Piosenka o książeczce"

Lucyna Krzemieniecka

 

W książeczce płynie rzeczka

w książeczce szumi las.

W prześlicznych twych książeczkach

tysiące przygód masz.

Książeczka cię powiedzie

na strome szczyty skał.

Z niej możesz się dowiedzieć,

gdzie niedźwiedź zimą spał.

Lecz chroń i szanuj książki

i kartek nie rwij też.

Wpierw dobrze umyj rączki,

a potem książkę bierz.

 

 Podobny obraz

Piosenka

"PIOSENKA O DINKU"

Muz. D. Kleczkowska, Sł. A. Dobrowolska

Ref.

Ten zielony Dinek, ten zielony Dinek,

Nie lubi palaczy, ucieka przed dymem.

Papieros to wróg nasz, zdrowie zabiera.

Nie wolno! To szkodzi! Dość tego palenia!

I

Żył dinozaur mały Dinek,

Co przyjaciół ma w przedszkolu,

Na wycieczki chodzi z nami,

Czasem w lesie, w parku, w polu

II

Raz się wybrał na wakacje –

Zaraz pociąg szybko ruszy,

A w wagonie pech – palący

Zmienić miejsce Dinek musi.

Ref.

Ten zielony Dinek, ten zielony Dinek,

Nie lubi palaczy, ucieka przed dymem.

Papieros to wróg nasz, zdrowie zabiera.

Nie wolno! To szkodzi! Dość tego palenia!

 Znalezione obrazy dla zapytania Dinek

  Zadania wychowawczo-dydaktyczne realizowane z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Zadania przedszkola

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;

 

Zdania wychowawczo – dydaktyczne z programu wychowawczego „Kubuś Puchatek uczy nas przyjaźni”:

 „Niekiedy wielcy bywają mali, a mali wielcy i wspaniali.”

Literatura

Poznawanie literatury jest związane z wszystkimi obszarami edukacji dziecka zamieszczonymi w programie.

Poziom I

*    Słuchanie artystycznie czytanej przez nauczyciela literatury dziecięcej.

*    Ilustrowanie treści pacynkami, sylwetami, obrazkami.

*    Poznanie klasycznej literatury dziecięcej i zainteresowanie nią dzieci.

*    Przeglądanie książek i domyślanie się tematyki na podstawie okładki i ilustracji.

*    Samodzielne oglądanie książek obrazkowych.

*    Wyszukiwanie na obrazkach przedmiotów, postaci. Nazywanie ich i określanie wykonywanych przez nie czynności.

*    Odkładanie książek na półkę w kąciku książek.

*    Korzystanie z książek po umyciu rąk.

Poziom II

*    Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dłuższych form literackich opowiadanych i czytanych. Dłuższe skupianie uwagi na słowie mówionym.

*    Spontaniczna i zorganizowana aktywność ruchowa dziecka wynikająca z treści poznanych utworów literackich.

*    Rozpoznawanie wydarzeń przedstawionych na ilustracjach w książkach dla dzieci.

*    Odbieranie tekstów literackich poprzez słuchowiska radiowe, film.

*    Wypowiadanie się na temat treści czasopism dla dzieci i książek.

*    Rozbudzenie zainteresowań dzieci literaturą i poezją dla dzieci.

*    Uczenie się zasad prawidłowego korzystania z książek.

*    Tworzenie okazji do odtwarzania treści poznanej literatury w zabawach.

Poziom III

*        Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dłuższych form literackich odtwarzanych z różnych środków audiowizualnych i oglądania widowisk teatralnych.

*    Wdrażanie do poszanowania książek. Posługiwanie się zakładką przy oglądaniu.

*    Dokonywanie oceny postępowania bohaterów w utworach literackich.

*    Dostrzeganie dobra, prawdy i piękna w postępowaniu swoim i bohaterów literackich.

*    Organizowanie kącika książki.

*    Ilustrowanie fragmentów książek.

*    Wymyślanie własnych opowiadań i treści np. komiksów.

*    Tworzenie i ilustrowanie własnych książeczek.

*    Poznawanie historii powstawania książki.

*    Poznanie zawodów związanych z powstawaniem książki (autor, pisarz, poeta, redaktor, introligator, drukarz, ilustrator, księgarz).

*    Poznawanie miejsc związanych z książką (biblioteka, czytelnia, księgarnia, antykwariat).

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - PROFILAKTYKA

Używki

Poziom I

  1. Przestrzeganie zakazu brania do rąk, spożywania alkoholu, papierosów, narkotyków oraz innych znalezionych czy nieznanych przedmiotów.

Poziom II

*    Znajomość niebezpieczeństw związanych z uzależnieniami (nałogami).

*   Rozumienie, co sprzyja uzależnieniom człowieka (alkohol, papierosy, narkotyki)

*   Rozumienie zakazu spożywania używek.

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl