biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

k1

Celem programu jest:
wzbogacenie oferty pracy przedszkola, wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz podniesienie poziomu nauczania języka angielskiego.
Cele szczegółowe to:

 • budzenie zaciekawienia językiem angielskim poprzez osłuchanie dzieci ztym językiem,
 • kształcenie podstawowych kompetencji komunikacyjnych (uczenie się struktur, konstrukcji zdaniowych),
 • tworzenie sytuacji doskonalących pamięć (uczenie się słownictwa),
 • pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą i obyczajami krajów anglojęzycznych,
 • motywowanie do nauki języka angielskiego poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu i akceptacji oraz bezpieczeństwa (pozytywne ocenianie, dostosowanie sposobu nauczania do aktywności dziecka),
 • wspieranie twórczych działań dzieci w zakresie uczenia się języka, 
 • wdrażanie do pracy w grupie w trakcie gier i zabaw,
 • rozwijanie postawy akceptacji, tolerancji wobec innych kultur,
 • rozwijanie sylwetki społecznej dziecka, uczucia przyjaźni i tolerancji w trakcie gier, zabaw i pracy w grupach.

k2

Celem programu jest:
rozwijanie sprawności fizycznej, aktywnej turystyki i rekreacji, poszerzenie wiedzy
krajoznawczej, geograficznej, przyrodniczej, historycznej. Poprzez wycieczki będą miały
okazję do bezpośredniego poznawania świata, najbliższego środowiska oraz piękna przyrody.

Cele szczegółowe to:

 • Rozbudzanie naturalnej ciekawości poznawczej dzieci, zainteresowań i ich twórczości,
 • Uwrażliwianie na piękno i bogactwo świata przyrody,
 • Lepsze poznanie okolić własnego miejsca zamieszkania, historii, ważnych obiektów, zabytków, Pogłębianie wiadomości dzieci z różnych dziedzin życia,
 • Podnoszenie sprawności fizycznej poprzez aktywne spędzanie czasu m.in. piesze wędrówki po okolicy,
 • Kształtowanie pożądanych postaw społecznych np. wzajemnej pomocy, życzliwości, współdziałania,
 • Doskonalenie samodzielności, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz zachowania zasad bezpieczeństwa.

k3

Celem programu jest:
stwarzanie możliwości osłuchania się z językiem obcym, rozróżnianie języka obcego od ojczystego oraz rozwijanie zdolności językowych na poziomie odpowiednim do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

Cele szczegółowe to:

 • Potrafi przedstawić sięw języku angielskim
 • Rozumie proste polecenia
 • Nazywa podstawowe kolory
 • Zna przynajmniej trzy słówka w zakresie jednego kręgu tematycznego
 • Rozpoznaje wprowadzane piosenki i wierszyki
 • Reaguje na język gestem

k4

Celem programu jest:
wprowadzenie dziecka w świat nauki języka angielskiego poprzez aktywną zabawę, połączoną z dużą
ilością ruchu oraz atrakcyjne gry piosenki, rymowanki i historyjki.
Rozbudzanie wiary we własne możliwości i umiejętności oraz zaciekawienie małych dzieci nauką języka obcego, aby w przyszłości nauka angielskiego przynosiła im lepsze efekty.

Cele szczegółowe to:

 • oswojenie dzieci z brzmieniem języka obcego,
 • kształcenie prawidłowej fonetycznie i intonacyjnie wymowy -powtarzanie za podanym wzorem,
 • opanowanie przez dziecko słownictwa i zwrotów podstawowych z zakresu otaczającego go świata,
 • tworzenie sytuacji doskonalących pamięć (uczenie się słownictwa i podstawowych zwrotów),
 • recytowanie z pamięci wierszy, wyliczaek, śpiewanie piosenek,
 • rozumienie bardzo prostych poleceń i reagowania na nie,
 • nauczenie dziecka stosowania zwrotów grzecznościowych,
 • pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą i obyczajami krajów anglojęzycznych,
 • motywowanie do nauki języka angielskiego i chęć jego używania, poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu i akceptacji (pozytywne ocenianie, dostosowanie sposobu nauczania do aktywności dziecka),
 • wdrażanie dzieci do pracy i zabawy w grupie z wykorzystaniem poznanych słów.

k5

Celem programu jest :
nabywanie umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur podczas układów
tanecznych, wyrabianie u dzieci poczucia rytmu i słuchu a także płynności ruchów. Konieczność zapamiętywania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych zmusza do uwagi, szybkiej orientacji, decyzji, uczy przestrzegać ładu i porządku, wyrabia pozytywne cechy charakteru, kształci wrażliwość estetyczną.

Cele szczegółowe to:

 • Rozwijanie umiejętności improwizowania tańca do słyszanej muzyki, oddanie ruchem charakteru, dynamiki i rytmu,
 • Sprzyjanie wszechstronnemu rozwojowi psychofizycznemu dziecka, rozwijanie poczucia rytmu, refleksu i zręczności,
 • Kształtowanie świadomej kontroli ciała i jego ruchów,
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w parach, zespole, przyjazne nastawienie do innych,
 • Nabywanie zdolności publicznej prezentacji swoich osiągnięć,
 • Kreowanie zdrowego stylu życia, zachęcanie do ćwiczeń w domu.

 k6

Celem programu jest:
wdrażanie do posługiwania się komputerem i jego podstawowym oprzyrządowaniem, wdrażanie do
przestrzegania zasad bezpiecznego i higienicznego użytkowania komputera oraz rozwijanie sprawności manualnej przy użyciu komputera.

Cele szczegółowe to:

 • Poznanie podstawowych nazw części zestawu komputerowego: klawiatura, mysz, monitor, stacja dysków;
 • Zapoznanie z zasadami prawidłowego włączania/ wyłączania komputera;
 • Przestrzegania zasad prawidłowego korzystania z komputera;
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo –ruchowej i precyzji ruchów podczas posługiwania się myszą;
 • Poznanie klawiatury i sposobu korzystania z niej;
 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu;
 • Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci poprzez stosowanie gier edukacyjnych.

k7

Celem programu jest:
dostarczenie dzieciom elementarnej wiedzy na temat kontynentów świata oraz ich wybranych państw.

Cele szczegółowe to:

 • Zapoznanie z teorią powstania kontynentów,
 • poznanie kontynentów świata,
 • poszerzenie wiedzy na temat flory i fauny danych kontynentów,
 • zapoznanie z kulturą, tradycją i obyczajami wybranych, największych państw kontynentalnych
 • kształtowanie postaw proeuropejskich, tolerancji i akceptacji wobec innych narodów i kultur,
 • umacnianie własnej tożsamości narodowej, pielęgnowanie tradycji i obyczajów,
 • dostrzeganie i opisywanie różnic i podobieństw miedzy przedstawicielami różnych narodów i kultur,
 • stwarzanie dzieciom okazji do pozytywnego postrzegania siebie i innych,
 • stymulowani ich poczucia własnej wartości,
 • pobudzanie aktywności twórczej,
 • stwarzanie sytuacji, w których dziecko nabywa umiejętności wyrażania myśli i uczuć,
 • stwarzanie okazji do wykorzystania i doskonalenia własnych umiejętności,
 • przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie i wchodzenie w relacje międzyludzkie,
 • rozwijanie wyobraźni, wizualizacji,
 • rozwijanie wrażliwości na otaczające przedmioty, kolory iwzory,
 • rozwijanie zdolności obserwowania świata,
 • zachęcanie dzieci do zabawy klockami, puzzlami, tworzenia własnych map,
 • rozwijanie kontroli swojego ciała poprzez ruch, taniec,
 • rozwijanie kreatywności, zapoznanie z nowymi technikami plastycznymi.

k8

Celem programu jest:
zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, poznanie środków wyrazu artystycznego stosowanych w
teatrze, kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych, wprowadzenie elementów gry aktorskiej w tworzonych przez grupę inscenizacjach i widowiskach teatralnych, zakończonych występem przed publicznością na prawdziwej scenie

Cele szczegółowe to:

 • Uwrażliwienie na piękno słowa mówionego.
 • Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci
 • Rozwijanie logicznego myślenia poprzez kształtowanie pojęć.
 • Nabywanie doświadczeń zarówno w sposób werbalny, jak i niewerbalny.
 • Wytwarzanie pozytywnych relacji i postaw w zakresie rozwoju dziecka.
 • Zaspokajanie potrzeb natury emocjonalnej
 • Wyrabianie potrzeb społecznych.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem Literackim
 • Bogacenie czynnego słownictwa dzieci i uściślenie pojęć związanych z działalnością teatralną.
 • Rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki, ruchu.
 • Wdrażanie do posługiwania się mową poprawną pod względem gramatycznym i fleksyjnym
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, jako źródła wiedzy i przeżyć.
 • Rozwijanie aktywności twórczej w zakresie słowa mówionego.
 • Rozwijanie umiejętności operowania głosem pod względem intonacyjnych.

k9

Celem programu jest:
rozbudzenie potrzeb czytelniczych, rozwijanie zainteresowań książką, wywołanie przyjemnych
skojarzeń związanych z procesem czytania oraz przygotowanie dzieci do roli czytelnika.
Wspomaganie wszechstronnego harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności działania w różnych sytuacjach przedszkolnych i poza przedszkolnych.

k11Cele szczegółowe to:

 • zapoznanie z pomieszczeniami: biblioteki, drukarni, księgarni
 • zapoznanie z zasobami i zasadami pracy biblioteki,
 • zapoznanie ze sposobami odnalezienia potrzebnej książki,
 • wdrażanie do poszanowania książek,
 • wyrabianie nawyku posługiwania się zakładką,
 • zapoznanie z pojęciami: biblioteka, drukarnia, księgarnia, czytelnia, wypożyczalnia, katalog alfabetyczny,
 • zapoznanie z drogą książki w bibliotece od kupna do udostępnienia jej czytelnikowi,
 • zapoznanie z elementami budowy książki,
 • zapoznanie z zawodami: bibliotekarz, księgarz, drukarz, dziennikarz, pisarz, aktor,
 • kształtowanie emocjonalnego kontaktu dziecka z tekstem literackim,
 • zapoznanie z utworami wybranych poetów i pisarzy,
 • pobudzanie u dzieci wyobraźni plastycznej i teatralnej,
 • budzenie poczucia estetyki poprzez artystyczne ilustracje,
 • wzbogacanie wiedzy o świecie poprzez korzystanie z książek,
 • rozwijanie ekspresji werbalnej, percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania mimiką, gestem i ruchem treści literatury,
 • popularyzowanie literatury dziecięcej,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień recytatorskich,
 • nabywanie umiejętności inscenizowania utworów literackich,
 • rozumienie roli książki w życiu człowieka,
 • nawiązywanie więzi rodzinnych podczas czytania książek przez rodziców,
 • wyrabianie zainteresowania czytaniem i gotowości do nauki czytania

k12

Celem programu jest:
wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie ich umiejętności wypowiadania się poprzez sztukę origami.

Cele szczegółowe to:

 • budzenie wrażliwości estetycznej, odkrywanie radości z tworzenia piękna;
 • usprawnienie mięśni dłoni przygotowujące do nauki pisania;
 • poznanie stosunków przestrzennych, figur geometrycznych oraz geometrii kartki papieru;
 • wyzwalanie ekspresji twórczej dzieci;
 • zachęcanie dziecka do przeżywania wspólnej radości, poczucia sprawstwa, odkrywania swoich możliwości;                                      

  Zajęcia konstrukcyjne oparte na technice ORIGAMI tworzą bardzo wartościowe pole doświadczeń edukacyjnych. Składanie papieru jest świetnym ćwiczeniem motorycznym, a składanie modeli o różnych płaszczyznach stymuluje przede wszystkim małą motorykę u dziecka. Najlepsze dla dzieci w wieku przedszkolnym są ćwiczenia manipulacyjne z małym kołem, kwadratem, czy inną płaszczyzną ORIGAMI, które usprawniają mięśnie dłoni tak potrzebne w nauce pisania i jednocześnie pomagają poznać stosunki przestrzenne, figury geometryczne oraz geometrię samej kartki papieru. Ważną funkcją papierowych ćwiczeń manipulacyjnych jest systematyczne wyrównywanie napięcia mięśniowego. W trakcie konstruowania pracy techniką ORIGAMI dzieci spontanicznie uczestniczą w rozmowie, która jest konsekwencją wykonywanych czynności. Stosowank13ie podczas zajęć odpowiednich modeli o różnym zakresie ich trudności oraz o określonej formie tematycznej umożliwia świadome wejście w różne obszary rozwojowe dziecka jednocześnie. Wspierany jest bowiem rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy. Rozwijają się również znacznie umiejętności językowei matematyczne dzieci, a także chęć werbalizowanej przez nie same ocenie piękna płynącego z obrazków wykonanych techniką ORIGAMI.

k14

Celem programu jest:
Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie jego wrodzonych możliwości twórczych.
Poznawanie i wyrażanie siebie w formie ekspresji plastycznej. Posługiwanie się różnorodnymi narzędziami ekspresji oraz zapoznanie z formami rękodzieła. Kształtowanie twórczej postawy u dzieci oraz wspieranie ich zainteresowań robótkami ręcznymi.

Cele szczegółowe to:

 • Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata;
 • Wspieranie aktywności plastycznej poprzez wyposażanie dzieci w różne środki wyrazu,
 • Wyrażanie przeżyć i wiedzy o otaczającym świecie za pomocą różnych środków i technik plastycznych,
 • Stwarzanie swobodnej, akceptującej i twórczej atmosfery,
 • Odkrywanie przez dzieci własnych możliwości twórczych,
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • Rozwijanie dyspozycji psychicznych –samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów,
 • Obcowanie z przyrodą w różnych porach roku,
 • Poznawanie różnych technik plastycznych,
 • Poznawanie różnych form rękodzieła,
 • Pielęgnowanie ludowych zwyczajów, jako element kultury narodowej.

 

Program kółka kulinarnego

Program własny opracowany przez Agnieszkę Baskę.

                    „Qulinarne maluchy”   kuch

Program własny opracowany przez Agnieszkę Baskę.

Głównym założeniem tego programu jest urozmaicenie i uzupełnienie wiadomości, które dzieci zdobywają w przedszkolu. Na zajęciach dzieci mogą rozwijać swoje praktyczne umiejętności kulinarne oraz poznają zasady prawidłowego odżywiania się, które będą im niezbędne w dorosłym życiu.

Cele edukacyjne:

 • rozwijanie i doskonalenie zmysłów smaku, zapachu, dotyku, wzroku podczas przygotowywania i smakowania przyrządzonych potraw;
 • kształtowanie umiejętności zdrowego i racjonalnego odżywiania.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • zna zasady zdrowego odżywiania;
 • zna i odróżnia potrawy zdrowe od tych, których należy unikać;
 • zna zasady higieny obowiązujące podczas przygotowywania posiłków;
 • potrafi samodzielnie wykonać proste potrawy;
 • zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące w kuchni i podczas korzystania ze sprzętów gospodarstwa domowego;
 • doskonali sprawność manualną, podczas wykonywania niektórych etapów w przygotowywaniu posiłków;
 • potrafi planować swoją pracę;
 • potrafi estetycznie nakryć do stołu;
 • potrafi kulturalnie zachować się podczas posiłków;
 • umie aktywnie współdziałać w grupie podczas zajęć

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl