biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

k1

Celem programu jest:
wzbogacenie oferty pracy przedszkola, wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz podniesienie poziomu nauczania języka angielskiego.
Cele szczegółowe to:

 • budzenie zaciekawienia językiem angielskim poprzez osłuchanie dzieci ztym językiem,
 • kształcenie podstawowych kompetencji komunikacyjnych (uczenie się struktur, konstrukcji zdaniowych),
 • tworzenie sytuacji doskonalących pamięć (uczenie się słownictwa),
 • pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą i obyczajami krajów anglojęzycznych,
 • motywowanie do nauki języka angielskiego poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu i akceptacji oraz bezpieczeństwa (pozytywne ocenianie, dostosowanie sposobu nauczania do aktywności dziecka),
 • wspieranie twórczych działań dzieci w zakresie uczenia się języka, 
 • wdrażanie do pracy w grupie w trakcie gier i zabaw,
 • rozwijanie postawy akceptacji, tolerancji wobec innych kultur,
 • rozwijanie sylwetki społecznej dziecka, uczucia przyjaźni i tolerancji w trakcie gier, zabaw i pracy w grupach.

k2

Celem programu jest:
rozwijanie sprawności fizycznej, aktywnej turystyki i rekreacji, poszerzenie wiedzy
krajoznawczej, geograficznej, przyrodniczej, historycznej. Poprzez wycieczki będą miały
okazję do bezpośredniego poznawania świata, najbliższego środowiska oraz piękna przyrody.

Cele szczegółowe to:

 • Rozbudzanie naturalnej ciekawości poznawczej dzieci, zainteresowań i ich twórczości,
 • Uwrażliwianie na piękno i bogactwo świata przyrody,
 • Lepsze poznanie okolić własnego miejsca zamieszkania, historii, ważnych obiektów, zabytków, Pogłębianie wiadomości dzieci z różnych dziedzin życia,
 • Podnoszenie sprawności fizycznej poprzez aktywne spędzanie czasu m.in. piesze wędrówki po okolicy,
 • Kształtowanie pożądanych postaw społecznych np. wzajemnej pomocy, życzliwości, współdziałania,
 • Doskonalenie samodzielności, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz zachowania zasad bezpieczeństwa.

 

k4

Celem programu jest:
wprowadzenie dziecka w świat nauki języka angielskiego poprzez aktywną zabawę, połączoną z dużą
ilością ruchu oraz atrakcyjne gry piosenki, rymowanki i historyjki.
Rozbudzanie wiary we własne możliwości i umiejętności oraz zaciekawienie małych dzieci nauką języka obcego, aby w przyszłości nauka angielskiego przynosiła im lepsze efekty.

Cele szczegółowe to:

 • oswojenie dzieci z brzmieniem języka obcego,
 • kształcenie prawidłowej fonetycznie i intonacyjnie wymowy -powtarzanie za podanym wzorem,
 • opanowanie przez dziecko słownictwa i zwrotów podstawowych z zakresu otaczającego go świata,
 • tworzenie sytuacji doskonalących pamięć (uczenie się słownictwa i podstawowych zwrotów),
 • recytowanie z pamięci wierszy, wyliczaek, śpiewanie piosenek,
 • rozumienie bardzo prostych poleceń i reagowania na nie,
 • nauczenie dziecka stosowania zwrotów grzecznościowych,
 • pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą i obyczajami krajów anglojęzycznych,
 • motywowanie do nauki języka angielskiego i chęć jego używania, poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu i akceptacji (pozytywne ocenianie, dostosowanie sposobu nauczania do aktywności dziecka),
 • wdrażanie dzieci do pracy i zabawy w grupie z wykorzystaniem poznanych słów.

 

 

 k6

Celem programu jest:
wdrażanie do posługiwania się komputerem i jego podstawowym oprzyrządowaniem, wdrażanie do
przestrzegania zasad bezpiecznego i higienicznego użytkowania komputera oraz rozwijanie sprawności manualnej przy użyciu komputera.

Cele szczegółowe to:

 • Poznanie podstawowych nazw części zestawu komputerowego: klawiatura, mysz, monitor, stacja dysków;
 • Zapoznanie z zasadami prawidłowego włączania/ wyłączania komputera;
 • Przestrzegania zasad prawidłowego korzystania z komputera;
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo –ruchowej i precyzji ruchów podczas posługiwania się myszą;
 • Poznanie klawiatury i sposobu korzystania z niej;
 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu;
 • Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci poprzez stosowanie gier edukacyjnych.

 

 

 

Celem programu jest:
zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, poznanie środków wyrazu artystycznego stosowanych w
teatrze, kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych, wprowadzenie elementów gry aktorskiej w tworzonych przez grupę inscenizacjach i widowiskach teatralnych, zakończonych występem przed publicznością na prawdziwej scenie

Cele szczegółowe to:

 • Uwrażliwienie na piękno słowa mówionego.
 • Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci
 • Rozwijanie logicznego myślenia poprzez kształtowanie pojęć.
 • Nabywanie doświadczeń zarówno w sposób werbalny, jak i niewerbalny.
 • Wytwarzanie pozytywnych relacji i postaw w zakresie rozwoju dziecka.
 • Zaspokajanie potrzeb natury emocjonalnej
 • Wyrabianie potrzeb społecznych.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem Literackim
 • Bogacenie czynnego słownictwa dzieci i uściślenie pojęć związanych z działalnością teatralną.
 • Rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki, ruchu.
 • Wdrażanie do posługiwania się mową poprawną pod względem gramatycznym i fleksyjnym
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, jako źródła wiedzy i przeżyć.
 • Rozwijanie aktywności twórczej w zakresie słowa mówionego.
 • Rozwijanie umiejętności operowania głosem pod względem intonacyjnych.

k9

Celem programu jest:
rozbudzenie potrzeb czytelniczych, rozwijanie zainteresowań książką, wywołanie przyjemnych
skojarzeń związanych z procesem czytania oraz przygotowanie dzieci do roli czytelnika.
Wspomaganie wszechstronnego harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności działania w różnych sytuacjach przedszkolnych i poza przedszkolnych.

k11Cele szczegółowe to:

 • zapoznanie z pomieszczeniami: biblioteki, drukarni, księgarni
 • zapoznanie z zasobami i zasadami pracy biblioteki,
 • zapoznanie ze sposobami odnalezienia potrzebnej książki,
 • wdrażanie do poszanowania książek,
 • wyrabianie nawyku posługiwania się zakładką,
 • zapoznanie z pojęciami: biblioteka, drukarnia, księgarnia, czytelnia, wypożyczalnia, katalog alfabetyczny,
 • zapoznanie z drogą książki w bibliotece od kupna do udostępnienia jej czytelnikowi,
 • zapoznanie z elementami budowy książki,
 • zapoznanie z zawodami: bibliotekarz, księgarz, drukarz, dziennikarz, pisarz, aktor,
 • kształtowanie emocjonalnego kontaktu dziecka z tekstem literackim,
 • zapoznanie z utworami wybranych poetów i pisarzy,
 • pobudzanie u dzieci wyobraźni plastycznej i teatralnej,
 • budzenie poczucia estetyki poprzez artystyczne ilustracje,
 • wzbogacanie wiedzy o świecie poprzez korzystanie z książek,
 • rozwijanie ekspresji werbalnej, percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania mimiką, gestem i ruchem treści literatury,
 • popularyzowanie literatury dziecięcej,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień recytatorskich,
 • nabywanie umiejętności inscenizowania utworów literackich,
 • rozumienie roli książki w życiu człowieka,
 • nawiązywanie więzi rodzinnych podczas czytania książek przez rodziców,
 • wyrabianie zainteresowania czytaniem i gotowości do nauki czytania

k12

Celem programu jest:
wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie ich umiejętności wypowiadania się poprzez sztukę origami.

Cele szczegółowe to:

 • budzenie wrażliwości estetycznej, odkrywanie radości z tworzenia piękna;
 • usprawnienie mięśni dłoni przygotowujące do nauki pisania;
 • poznanie stosunków przestrzennych, figur geometrycznych oraz geometrii kartki papieru;
 • wyzwalanie ekspresji twórczej dzieci;
 • zachęcanie dziecka do przeżywania wspólnej radości, poczucia sprawstwa, odkrywania swoich możliwości;                                      

  Zajęcia konstrukcyjne oparte na technice ORIGAMI tworzą bardzo wartościowe pole doświadczeń edukacyjnych. Składanie papieru jest świetnym ćwiczeniem motorycznym, a składanie modeli o różnych płaszczyznach stymuluje przede wszystkim małą motorykę u dziecka. Najlepsze dla dzieci w wieku przedszkolnym są ćwiczenia manipulacyjne z małym kołem, kwadratem, czy inną płaszczyzną ORIGAMI, które usprawniają mięśnie dłoni tak potrzebne w nauce pisania i jednocześnie pomagają poznać stosunki przestrzenne, figury geometryczne oraz geometrię samej kartki papieru. Ważną funkcją papierowych ćwiczeń manipulacyjnych jest systematyczne wyrównywanie napięcia mięśniowego. W trakcie konstruowania pracy techniką ORIGAMI dzieci spontanicznie uczestniczą w rozmowie, która jest konsekwencją wykonywanych czynności. Stosowank13ie podczas zajęć odpowiednich modeli o różnym zakresie ich trudności oraz o określonej formie tematycznej umożliwia świadome wejście w różne obszary rozwojowe dziecka jednocześnie. Wspierany jest bowiem rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy. Rozwijają się również znacznie umiejętności językowei matematyczne dzieci, a także chęć werbalizowanej przez nie same ocenie piękna płynącego z obrazków wykonanych techniką ORIGAMI.

 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl