biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

 267509 kubus puchatek kwiaty laka dla dzieci grafika chmury

„Kocham przedszkole” - Program edukacji przedszkolnej. Program realizowany we wszystkich grupach wiekowych

"Kubuś Puchatek uczy nas przyjaźni” – Program  profilaktyczno-wychowawczy stworzony przez Radę Pedagogiczną MP nr 34

Program nauki języka angielskiego dla5 6 latków - Program realizowany w grupach 5 – latków - Kamila Wichrowska, Olga Wysłowska, WSiP

„Kocham dobrego Boga” -Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolu - Program realizowany w grupach 6 latków na zajęciach religii

„Jesteśmy rodziną Boga - Program realizowany w grupach 5 latków na zajęciach religii

"Akademia Zdrowego  Przedszkolaka" - Ogólnopolski program dotyczący odżywiania realizowany przez wszystkie grupy wiekowe

"Akademia Aquafresh" - Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków realizowany przez wszystkie grupy wiekowe

"Czyste powietrze wokół nas"  - Program edukacji antytytoniowej realizowany w grupie dzieci 6-letnich organizowany przez Powiatową Inspekcję Sanitarno Epidemiologiczną w Płocku realizowany przez wszystkie grupy wiekowe.

„Strażnicy uśmiechu” -Program profilaktyczno – wychowawczy, Centrum Pozytywnej Edukacji.

 

Program opracowały:

PROGRAMY WŁASNE

 

3c7039a41e18914cd3caaacf4ef63eb3df08b779.jpeg

 

„Do twórczych świat należy”

Program własny wspierający twórczą aktywność dzieci w wieku przedszkolnym

Maria Białaszek

Marzena Wrzos

Agnieszka Wolińska-Stunża

Celem programu jest podjęcie stymulacji twórczego rozwoju dziecka, wykorzystanie jego intensywnego rozwoju wyobraźni, fantazji, okresu pytań i poszukiwań własnych rozwiązań. Wykorzystanie ich spontanicznej ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej oraz ujawnienia się pierwszych oznak uzdolnień. Realizacja tego programu dała dzieciom szansę poznania i wyrażania siebie, okazję do twórczego działania i rozwijania swoich możliwości.

 

„Witamy w krainie Kubusia Puchatka”.

Program adaptacyjny

Agnieszka Brudzyńska

Marta Markiewicz

a22610 2Program adaptacyjny ”Witamy w krainie Kubusia Puchatka” został opracowany w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego.

Program utworzony został w marcu 2012r. natomiast jego modyfikacja nastąpiła w roku szkolnym 2016/2017. Realizację programu rozpoczyna się od marca do września, kiedy to dzieci chętnie będą przychodzić do przedszkola, nabędą umiejętności dostosowanych do ich możliwości rozwojowych oraz będą   podejmować zabawę samodzielnie lub z pomocą innych.

 

    „Rytm i melodia”

Program własny nauczania rytmiki w przedszkolu

                                                                                     Agnieszka Brudzyńskadzieci i nuty bt

Celem programu jest śpiewanie piosenek z dziecięcego repertuaru oraz łatwych piosenek ludowych; uczestniczenie w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; dostrzeganie zmian dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyrażanie je, pląsając lub tańcząc; a także tworzenie muzyki, korzystając z instrumentów perkusyjnych.

 

                                             „Trzymaj się prosto

  Profilaktyczny program przeciw wadom postawy z el. gimnastyki korekcyjnej w wieku przedszkolnym

Katarzyna Lisowska

Celem programu jest skorygowanie istniejących zaburzeń w postawie ciała dziecka i doprowadzenie jej, o ile to możliwe jest, do stanu prawidłowego. Harmonijny rozwój organizmu gimnastykadziecka poprzez uświadomienie potrzeby i sensu dbania o własne ciało, prawidłową postawę, zdrowie, sprawność i higienę. Wdrożenie do samo egzekwowania nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego. Niedopuszczenie do powstania wad postawy, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu. Uświadomienie dziecku i rodzicom istniejącej wady i wynikających z tego zagrożeń.

 

                                                                      „Koło małego czytelnika”

                                        Program pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

475210440Katarzyna Lisowska

Celem programu jest rozbudzenie potrzeb czytelniczych, rozwijanie zainteresowań książką, wywołanie przyjemnych skojarzeń związanych z procesem czytania oraz przygotowanie dzieci do roli czytelnika.

 

 

 

  „Wesołe nutki”

Program rozwijający zainteresowania muzyczne w grupie dzieci   3 - 6 letnich

                                                   Agnieszka Lewickacoloured musical notes 6

Celem programu jest rozwijanie ekspresji twórczej dzieci oraz zamiłowania do śpiewu i ruchu jako źródła radości i środka poznawania świata.

 

160826 piankowe siedziska emocje                                   „Dziecko w świecie emocji

Program kółka socjoterapeutycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym

Magdalena Lipińska

Program ma za zadanie pomóc dzieciom w okazywaniu uczuć i emocji szanowaniu siebie oraz innych, pomóc im wyeliminować strach i lęk, sprawić że będzie mniej negatywnych zachowań, że będą uczulone na pomoc drugiej osobie.

 

„Poznajemy naszą przeszłość

Program kółka historycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym

                                                                               Anna Giżyńskaflaga polski na euro 2012

Celem kółka historycznego jest zainteresowanie dzieci przeszłością poprzez słuchanie legend, naukę najważniejszych wydarzeń kraju (odzyskanie niepodległości, ustanowienie Konstytucji). Historia to nie tylko daty ale również tradycje, dzieci dowiedzą się skąd się wzięła tradycja ubierania choinki, co kiedyś wkładano do wielkanocnego koszyczka. Na zakończenie kółka, dzieci mają być świadome, że otaczający nas świat jest bardzo bogaty ale przeszłość może być równie interesująca i warta odkrywania.

 

                                              „Językowy zawrót głowy

                                                                                             Program pracy logopedycznej

logopedia y educacic3b3n murcia 1Magdalena Syska

Celem programu jest stymulacja rozwoju mowy dzieci, usprawnianie komunikacji językowej.

 

„Z językiem angielskim za pan brat

Program nauczania języka angielskiego w grupie dzieci 4 5 letnich

            Anna Giżyńska

Celem programu jest by dzieci w przedszkolu znajdowały przyjemność i radość w doskonaleniu znajomości języka angielskiego. Programem wychodzi też naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci którzy są świadomymi znaczenia znajomości języka obcego w dzisiejszych czasach.

 indeks

„Fun with English”

Program własny nauczania języka angielskiego w grupie dzieci 4 – letnich 

Alicja Wochowska

Program ten skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Małe dzieci poznają świat w dużej mierze poprzez zabawę, a także poprzez działanie. Zawiera elementy ruchu, dźwięku i obrazu. Dzieci będą działać na polu plastycznym, konstrukcyjnym, muzycznym.

 

„English For Little Kids”

Program własny nauczania języka angielskiego w grupie dzieci 3 – letnich

Katarzyna Kalicka

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, które rozpoczynają naukę języka angielskiego. Małe dzieci poznają świat w dużej mierze poprzez zabawę, a także poprzez działanie. Ich słuch w tym okresie jest bardzo wrażliwy, a narządy mowy na tyle elastyczne, ze po odpowiedniej liczbie ćwiczeń dzieci są w stanie rozróżnić i poprawnie wyartykułować wszystkie fonemy (głoski) nowego języka. Z łatwością również przyswajają sobie modele intonacyjne charakterystyczne dla języka angielskiego.

 

„Spotkanie z językiem angielskim

Program nauczania języka angielskiego w grupie dzieci 4 – letnich

Agnieszka Bąblewska

Program jest przeznaczony do realizacji w nauczaniu języka angielskiego w grupie dzieci 4 letnich. Opiera się w dużej mierze na metodzie stymulacji polisensorycznej. Zgodnie z tą metodą, każdy kanał sensoryczny determinuje osobistą strategię uczenia się. Zajęcia prowadzone są metodą zabawową z wykorzystaniem obrazków - materiał angażujący kanał wzrokowy, piosenek - materiał angażujący kanał słuchowy oraz zabaw ruchowych angażujących kanał kinestetyczny. Istotne jest aby nauczyciel podczas zajęć stosował stałe elementy zajęć takie jak powitanie czy pożegnanie w języku angielskim.

 

„Follow me”

Program własny z języka angielskiego

Martyna Solak

Celem programu jest wzbogacenie oferty pracy przedszkola, wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz podniesienie poziomu nauczania języka angielskiego.

 

„English is fun”

Program nauczania języka angielskiego dla dzieci 3 4 letnich

Martyna Nowak

Celem programu jest wprowadzenie najmłodszych w świat nauki języka angielskiego poprzez aktywną zabawę, połączoną z dużą ilością ruchu oraz atrakcyjne gry piosenki, rymowanki i historyjki, Rozbudzanie wiary we własne możliwości i umiejętności oraz zaciekawienie małych dzieci nauką języka obcego, aby w przyszłości nauka angielskiego przynosiła im lepsze efekty.

 original

„Z twórczością za pan brat

Program własny wspierający aktywność twórczą dzieci w wieku przedszkolnym.

Agnieszka Brudzyńska

Katarzyna Lisowska

Agnieszka Baska

Agnieszka Lewicka

Martyna Nowak Martyna Solak

Karolina Osmańska

Dorota Chrobocińska

Joanna Kalinowska

Celem programu jest wspieranie oraz tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju dziecka, a w szczególności: rozbudzanie własnych możliwości twórczych.

 

„Muzyczne barwy”

Program kółka muzycznego dla dzieci z zainteresowaniami muzycznymi.images

                                     Katarzyna Piwońska

Program kółka muzycznego adresowany jest do dzieci 3 i 4 letnich uczęszczających do przedszkola bez względu na umiejętności, wiadomości i ich poziom uzdolnień. Celem programu jest wprowadzenie dzieci w świat muzyki, uwrażliwienie ich na doznania artystyczne i estetyczne a także pobudzenie aktywności intelektualnej poprzez tworzenie i słuchanie muzyki.

 

                                                            „Matematycy ze Stumilowego Lasu”

liczby                                       Program kółka matematycznego dla 3 – latków

Katarzyna Kalicka

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 lat. Opracowany został, aby wspomagać i wspierać dziecięce rozumowanie bez podawania gotowych definicji. Ma za zadanie przybliżać zagadnienia matematyczne w zabawie.

 

„Piękny świat dla każdego dziecka

Program psychologiczny

                                                                             Katarzyna Wereszczyńska1394937 87600574

Celem programu jest wspomaganie rozwoju dziecka oraz wspieranie jego rodziny. By móc to uczynić istotne jest prawidłowe zdiagnozowanie potrzeb dziecka, podejścia do niego w sposób indywidualny oraz podmiotowy.

 

Program zajęć rewalidacyjnych

Aleksandra Fortuńska - Wawrzyniak

Program do zajęć rewalidacyjnych został utworzony dla o dzieci 4letnich uczęszczających do grupy integracyjnej i posiadających orzeczenie o potrzebie specjalnego kształcenia. Program rewalidacji zawiera podstawowe założenia edukacji, główny cel pracy oraz podporządkowane mu cele szczegółowe. Program opracowano uwzględniając diagnozę pedagogiczno – psychologiczną oraz ogólne założenia dotyczące pracy z dzieckiem.

 

 

521450programowiec g

„Zuch to Ja”

Martyna Nowak 

Milena Raćkowska

Beata Wolf

 

Celem programu jest przybliżenie dzieciom metodyki harcerstwa. 

 

„Mali olimpijczycy”

Martyna Solak

malisportowcy1Innowacja pedagogiczna „Mali olimpijczycy” zakłada współpracę ze Szkołą Podstawową Nr 20 w Płocku w formie zajęć ogólnorozwojowych, organizowanych na hali sportowej z udziałem nauczycieli oraz uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Istotą innowacji jest również zapoznanie dzieci z podstawowym słownictwem z zakresu gimnastyki w formie zabaw i gier ruchowych.

 

„Przedszkolak w świecie komputerów

                                                                                                                 Joanna Tudelaanimated computer image 0178

Celem innowacji jest wdrażanie do posługiwania się komputerem i jego podstawowym oprzyrządowaniem, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego i higienicznego użytkowania komputera oraz rozwijanie sprawności manualnej przy użyciu komputera.

 

„Przedszkolne podróże t989863cf49d3bbf39a8557d61f7de małe i te duże przekraczamy granice

Katarzyna Ostrowska

Katarzyna Lisowska

Celem innowacji jestdostarczenie dzieciom elementarnej wiedzy na temat kontynentów świata oraz ich wybranych państw.

 

„Kolorowy rok w przedszkolu. Twórcze zabawy z kolorami”

                                                                                    Katarzyna Lisowskaninos felices sobre el arco iris ilustracion 1308 1086

Innowacja ,,Kolorowy rok w przedszkolu” oparta została na porach roku i ich miesiącach, ma charakter otwarty, można go modyfikować w zależności od potrzeb, zainteresowań i   możliwości dzieci.  Opracowane zajęcia będą uczyły współpracy w grupie, wzmacniały wiarę we własne możliwości. Zastosowane metody i formy pracy mają w jak największym stopniu rozwijać kreatywność stworzyć atmosferę akceptacji, zaufania, pozwolić na osiąganie sukcesów motywujących do dalszych działań.

 

„Zajęcia taneczne Mini Cheerleaders

Marta Markiewicz

Celem innowacji jest nabywanie umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur podczas układów tanecznych, wyrabianie u 208322 1600x1066 Cartoon Cheerleadersdzieci poczucia rytmu i słuchu a także płynności ruchów. Konieczność zapamiętywania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych zmusza do uwagi, szybkiej orientacji, decyzji, uczy przestrzegać ładu i porządku, wyrabia pozytywne cechy charakteru, kształci wrażliwość estetyczną.

 

 

e1b3865ff645a6215042dcf67e4acbf8 1

„Origami. W papierowym świecie

Dorota Chrobocińska         

Celem innowacji jest wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie ich umiejętnościwypowiadania się poprzez sztukę origami.

 

 

 

 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl